Uchwała Nr XXXVII/271/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust 1 i art.3 ust.11 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego Gminy na 2011 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska