Zarządzenie Nr 15/10

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 30 kwietnia 2010r.

 

 

 

w sprawie: Podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 r.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.  z późn. zmianami) oraz art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za I kwartał 2010 w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński