PROTOKÓŁ NR XXXVII/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 25 marca 2010 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1330, obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Andrzej Gatyński              – burmistrz;

·         Józef Sobociński               – sekretarz;

·         Barbara Leśniewska         – skarbnik;

·         Stanisław Jabłoński           – kier. ref. oświaty;

·         Agnieszka Skowrońska     – podinsp.;

 

XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzył Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 9 radnych, na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Wiceprzewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/V/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r.

 

Do protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Przyjęcie porządku obrad

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 9 radnych)

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały, skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się wzrost dochodów o kwotę 2.739.251 zł oraz wzrost wydatków o kwotę 458.921 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 r. oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektuj uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska. Podkreśliła, iż projekt uchwały jest ściśle związany z uchwałą w sprawie zmian budżetowych w 2010 r.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadań z zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Skępem

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu), który ściśle związany jest z uchwałą dot. zmian budżetowych w 2010 r., przedstawił kier. Stanisław Jabłoński.

Do projektu uchwały odniósł się wicestarosta Piotr Wojciechowski, który powiedział, iż pomoc w kwocie 1500 zł generalnie trafi do punktu konsultacyjnego w Skępem, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych testów i metod badawczych oraz pomocy dydaktycznych. Nadmienił, iż w zeszłym roku punkt został wyremontowany przez starostwo i służy udzielaniu konsultacji na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Skępe.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Kier. Stanisław Jabłoński w uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu), odniósł się także do następnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe.

Podkreślił, iż zarówno regulamin wynagradzania nauczycieli jak i regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród …, zostały pozytywnie uzgodnione i zaopiniowane przez związki zawodowe nauczycieli działające na terenie miasta i gminy Skępe.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

 

Uzasadnienie doprojektuj uchwały – w załączeniu do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła kierownik MGOPS Ewa Wojciechowska. Podkreśliła, iż od 2002 roku nie było zmian odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Podwyższenie stawki za wykonywane usługi, być może stworzy możliwość zatrudnienia na stałe w MGOPS jednej opiekunki. Ponadto zwróciła uwagę na błędny zapis § 7 projektu uchwały i zasugerowała usunięcie zdania pierwszego. Radni przychylili się do zgłoszonej sugestii i nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

 

 

 

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2010 –

 

W uzasadnieniu projektu uchwały (w załączeniu) kier. MGOPS Ewa Wojciechowska zaznaczyła, iż w ramach Programu Aktywności Lokalnej jest możliwość pozyskania ok. 200.000 zł.

Wiceprzewodniczący RM dodał, iż część zadań będzie realizowana z EFS.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w m. Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła podinsp. Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Wólka

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła podinsp. Agnieszka Skowrońska.

Wiceprzewodniczący RM dodał, iż przejęcie drogi przez gminę pociągnie za sobą koszty związane z jej utrzymaniem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła podinsp. Agnieszka Skowrońska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Józef Jagas opowiedział się przeciwko sprzedaży lokalu, proponując jego przystosowanie na mieszkanie socjalne. Nawiązał do eksmisji w m. Wioska, w wyniku której gmina będzie zobowiązana zapewnić jednej osobie mieszkanie socjalne. Dlatego też, zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z obrad sesji.

Burmistrz przyznał, iż początkowo zastanawiał się nad przeznaczeniem tegoż lokalu na mieszkanie socjalne. Ale po przemyśleniach zdecydował, iż lokal ten nie nadaje się na mieszkanie socjalne. Jest to strych, który stwarza niebezpieczeństwo pożarowe i jest także zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ponadto przystosowanie lokalu na mieszkanie socjalne pociągnęłoby za sobą bardzo duże koszty, na co gminy w chwili obecnej nie jest stać. Dlatego też, najbardziej rozsądnym jest sprzedaż tegoż lokalu, zwłaszcza że jest kilka osób zainteresowanych jego nabyciem.

Wiceprzewodniczący RM oznajmił, iż zgłoszony wniosek jest w tej chwili niezasadny, gdyż winien być zgłoszony w czasie przyjmowania porządku obrad sesji. Dlatego też, nie poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która została przyjęta zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 1,

- głosów wstrzymujących się nie oddano.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 roku

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz. Nadmienił, iż w zeszłym roku rada wyodrębniła fundusz sołecki na 2010 rok i także w tym roku zasadne jest jego wyodrębnienie na 2011 rok. Nawiązał do spotkania z sołtysami, poświęconego realizacji funduszu sołeckiego w br. Wskazał także na pewne uwarunkowania, jakie należy spełnić aby wyodrębnić fundusz sołecki i go zrealizować. Podkreślił przy tym dużą rolę sołtysów i rad sołeckich (organizacja zebrań wiejskich, zgłaszanie wniosków do burmistrza dot. realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego).

Wiceprzewodniczący RM dodał, iż fundusz sołecki po raz pierwszy zaczął funkcjonować od 2010 roku. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

 

Pkt 13

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         realizacji wniosków komisji – 3 wnioski komisji: nr 15/15-II/10; nr 55/54-VI/10; 56/56-VI/10,

-         wydanych zarządzeń burmistrza dot. zmian do budżetu gminy na 2010 r. (3),

-         wykonania uchwał XXXVI Sesji Rady Miejskiej,

-         zamówień publicznych,

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-         wykonania robót melioracyjnych,

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym.

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         opracowanym przez wykonawcę inwestycji budowy Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Skępem, do którego uwagi zgłosił radny Zbigniew Paradowski. Burmistrz oznajmił, iż zwrócił się do wykonawcy o uszczegółowienie harmonogramu,

-         pozytywnie zaakceptowanym wniosku na budowę Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w m. Wólka,

-         koniecznym rozgraniczeniu terenów przyległych do kościoła przy ul. Kościelnej i pewnych ustępstwach ze strony proboszcza,

-         naborze ok. 35 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych,

-         odbytym konwencie burmistrzów – dyskutowano nad przystąpieniem gmin do izb rolniczych,

-         możliwości pozyskania sprzętu sportowego użytkowanego na obiektach „Orlika”,

-         zajęciu przez gminę 12 miejsca w województwie Kujawsko – Pomorskim, a 112 miejsca w Polce, w rankingu ogłoszonym przez Związek Powiatów Polskich. Brano pod uwagę całokształt podejmowanych działań samorządowych.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Józef Jagas odniósł się do braku działań ze strony gminnej spółki wodnej, przez co ludność na wsi będzie miała problem z podtopieniami. Powiedział, że szkoda, iż burmistrz na spotkaniu z sołtysami nie podjął tego tematu.

Burmistrz odpowiedział, iż problem czyszczenia rowów melioracyjnych przez rolników poruszał na ostatnim spotkaniu z sołtysami. Jego zdaniem, sołtysi w tym temacie mogą zdziałać niewiele. To musi być odpowiedzialność wszystkich rolników. Inicjatywa w tym względzie należeć musi do nas wszystkich: Rady Miejskiej, rad sołeckich, a przede wszystkim samych rolników. Należy na każdym kroku uświadamiać ludzi, że to nasze wspólne dobro i także wspólnie należy podjąć wyzwanie problemowi. Natomiast samorząd gminny może tylko służyć poradą, ze względu na brak środków.

 

Pkt 14

Wolne wnioski i zapytania

 

Radny Andrzej Meller poruszył problem remontów dróg gminnych. Złożył także wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Burmistrz oznajmił, iż od dnia 19 kwietnia br. równiarka będzie pracować na drogach gminnych wg ustalonego harmonogramu.

Wiceprzewodniczący RM nawiązał do drastycznej sytuacji na drogach w samym mieście, szczególnie przy ul. Rypińskiej i Dworcowej. Wskazał także na drogę gminną: Łąkie – Franciszkowo, która po roku i 5 miesiącach od oddania do użytkowania, zaczęła się na kilkusetmetrowej długości rozpadać. Budowa drogi zakończona została jesienią 2008 r. i kosztowała gminę 570.000 zł. Dlatego zwrócił się z pytaniem do burmistrza dotyczącym przyczyn tak kuriozalnej sytuacji, że coś, co powinno służyć sprawnie przez 10 lat, po niespełna 1,5 roku zaczyna się rozpadać, oraz podjętych działań dla ratowania tej drogi.

Burmistrz odpowiedział, iż firma Bunte złożyła na piśmie zobowiązanie odnośnie naprawy odcinków dróg w mieście. Oznajmił, iż ma zapewnienie dyrekcji Bunte, że jak tylko warunki pogodowe się poprawią, to zaczną remontować odcinki dróg – zgodnie ze wcześniejszym zobowiązaniem. Następnie burmistrz przypomniał odcinki dróg, jakie firma Bunte zobowiązała się naprawić (w załączeniu).

Odnośnie drogi gminnej: Łąkie – Franciszkowo powiedział, iż ten fakt zgłaszał mu sołtys Łąkiego. Oznajmił, iż wystosował stosowne pismo do wykonawcy o powstałych usterkach  i zgłosił reklamację naprawy drogi, w ramach trwającej gwarancji. Co do przyczyn powstałych usterek na drodze powiedział, że wg niego to złe wykonanie.

Pan Edward Bonkowski zwrócił się do burmistrza z pisemnym zapytaniem, za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skępem (zapytanie w załączeniu protokołu).

Wiceprzewodniczący RM odczytał pisemne zapytanie.

Burmistrz oznajmił, iż na zapytanie odpowie na piśmie. Ponadto powiedział, iż autor tegoż zapytania, doskonale zna jego odpowiedzi, gdyż zarówno on sam, jak i p. Skowrońska, kilkakrotnie udzielali p. Bonkowskiemu stosownych wyjaśnień w jego sprawie. Natomiast zaprzeczył temu, jakoby spotkanie w przedmiotowej sprawie, było nagrywane potajemnie. Oznajmił, iż w dniu spotykania poprosił p. Z. Małkiewicza o udostępnienie dyktafonu, ponieważ zdawał sobie doskonale sprawę, jak ważne jest to spotkanie. Ponadto wiedział o bardzo dużym konflikcie pomiędzy p. Ryszardem Gorzyckim (byłym insp. UMiG), a p. Bonkowskim. Dlatego też, poinformował p. Przewodniczącą RM, a także pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu, w tym p. Bonkowskiego, o jego nagrywaniu. Zatem nie było takiej sytuacji, jak zarzuca p. Bonkowski, że spotkanie było przed nim potajemnie nagrywane. Ponadto ze spotkania sporządzony został szczegółowy protokół, którego jeden egzemplarz przekazałem osobiście p. Bonkowskiemu, celem zapoznania się z nim i zgłoszenia ewentualnych uwag, co do jego treści. Także przyznał, że pod koniec spotkania doszło do ostrej wymiany słów pomiędzy p. Gorzyckim i p. Bonkowskim.  Jednocześnie podniósł, że będzie bronił pracowników urzędu, gdyż nie z ich winy nastąpiło dwuletnie opóźnienie w wydaniu p. Bonkowskiemu stosownego zaświadczenia. Jeszcze raz oznajmił, iż na zapytanie udzieli szczegółowej odpowiedzi na piśmie i przekaże ją zarówno p. Bonkowskiemu, jak i szanownej radzie, gdyż jest to poważny zarzut pod jego adresem. Przy tym powiedział, iż jest mu bardzo przykro, że posądza się go o potajemne nagrywanie spotkania.

P. E. Bonkowski powiedział, że podczas przesłuchania na Posterunku Policji udowodnił, iż o nagrywaniu spotkania dowiedział się dopiero w trakcie jego trwania. Oznajmił także, iż zgłaszał burmistrzowi uwagę, o nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków przez podległego mu pracownika urzędu. Zarzucił burmistrzowi, że w tej sprawie nie powziął żadnych kroków. Aczkolwiek pomimo całego zdarzenia, podziękował burmistrzowi za wydane zaświadczenie.

Burmistrz oznajmił, iż p. Bonkowski zwrócił się do niego z prośbą, aby przekazał p. Gorzyckiemu, żeby przyszedł na obrady sesji i go przeprosił. Powiedział, iż przekazał to p. Gorzyckiemu, lecz ten oświadczył, iż nie przyjdzie na sesję.

Jednocześnie zaapelował, aby w przedmiotowej sprawie nie wprowadzać w błąd rady, gdzie wspólnie z nim robili wszystko, aby przyspieszyć całą procedurę zmierzającą do wydania stosownego zaświadczenia. Dlatego też, poprosił merytorycznego pracownika urzędu – p. A. Skowrońską – o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Podinsp. A. Skowrońska podkreśliła, iż nikt z urzędu nie działał złośliwie i na szkodę p. Bonkowskiego. Rozbieżność zdań wynikła generalnie ze strony urbanistów, gdyż oni są fachowcami przy sporządzaniu studium i wykonywaniu szeregu prac związanych z planowaniem przestrzennym. Nawiązując do początków przedmiotowej sprawy, gdzie p. Bonkowski przychodził do urzędu z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia, które umożliwiłoby mu zalesienie jego gruntów, konsultowano to z urbanistą. Urbanista wówczas stanął na stanowisku, iż wydanie zaświadczenia byłoby sprzeczne z przyjętym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast w bieżącym roku, kiedy kwestia związana z zalesieniami zaczęła się bardziej rozszerzać na obszary innych gmin, zaczęło powstawać coraz to więcej problemów z tym związanych. Dlatego też, urbanista współpracujący z gminą wydał ustną opinię uznając, iż zgodnie z obowiązującym studium, grunty klasy V i VI mogą być przeznaczone do zalesień i nie będzie to sprzeczne    z jego ustaleniami. I na podstawie takiej opinii urbanisty, burmistrz przychylił się do wydania zaświadczenia. Przy tym nadmieniła, iż urząd nie dysponuje żadnym dokumentem, podpisanym imiennie przez urbanistę sporządzającego obecne studium, który by stwierdzał takie, a nie inne stanowisko. Jedynie na tą okoliczność, jako dowód, sporządzona została notatka służbowa. Oznajmiła także, iż wiele razy wspólnie z burmistrzem podejmowano rozmowy z radcą prawnym, przy współpracy z Przewodniczącą RM, aby przedmiotowy temat w jakiś sposób przyspieszyć i jak najszybciej zakończyć. Nawiązując do map obecnego studium, wskazujących na przeznaczenie terenu i uzupełniających do nich zapisów tekstu powiedziała, iż określać winny one jakiś obrany sens w planowaniu przestrzennym. Dlatego też, nie obwiniła ona do końca władz gminnych i merytorycznie odpowiedzialnych pracowników urzędu, za powstałą sytuację.

P. E. Bonkowski nie mógł zgodzić się z tym, że teraz urbanista mógł wydać pozytywną opinię i można było wydać mu stosowne zaświadczenie, a rok czy dwa lata temu – nie. Nawiązał także do wyśmiewania go w Urzędzie Miasta i Gminy, że w całej sprawie „zaspał”. Jego zdaniem – „nie zaspał”, gdyż to są jego grunty i nie będzie nimi rządził jakiś pracownik z gminy. Dalej mówiąc o swoich gruntach, które wg niego niesłusznie zostały     w studium przeznaczone pod budownictwo podkreślił, iż były to działania błędne                       i niezgodne z przepisami, co w konsekwencji skutkowało oszukiwaniem petenta.

Radny Mirosław Redecki wskazał na błąd urzędników, którzy nie wyegzekwowali na piśmie opinii urbanisty, wskazującej na niezgodność ze studium.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski, nawiązując do sprawy p. Bonkowskiego oznajmił, iż zwrócił się on do niego o pomoc i dlatego w tym temacie trochę się orientuje. Wówczas w rozmowie z p. Bonkowskim zapewnił go, że starostwo ze swej strony zrobi wszystko, aby mu pomóc w przyspieszeniu jego sprawy, choćby ze względu na opiniowanie opracowanych przez gminy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony oznajmił, że kiedy dowiedział się o otrzymaniu przez p. Bonkowskiego stosownego zaświadczenia, to nie krył swojego zdziwienia, że po tak długim okresie czasu, można było jednak takie zaświadczenie wydać. Analizując całą tą sprawę na spokojnie powiedział następującą, podstawową rzecz, że błędy może każdy popełnić: urzędnik, starosta, burmistrz, ale też jest wielką umiejętnością przyznać się do tych błędów. Jednocześnie nadmienił, iż nie jest osobą, która miałaby rozstrzygać w powstałej sprawie, ale zapewnił, że starostwo ze swej strony robi wszystko, aby jak najlepiej służyć pomocą petentom.

Następnie wicestarosta odniósł się do sytuacji ekonomicznej Szpitala Lipno Sp. z o. o. Oznajmił, iż po przekształceniu szpitala w spółkę, sytuacja ekonomiczna tej placówki znacznie się poprawiła. Od momentu funkcjonowania spółki (01.06.2009 r.), zakończyła dodatnim wynikiem swoją działalność. Wskazał tutaj na słuszność podjętej odważnej decyzji odnośnie przekształcenia szpitala w spółkę. Poruszył także kwestie związane z:

-         zmianą lokalizacji oddziału psychiatrycznego,

-         pomocy samorządów w działalności szpitala,

-         zadłużenia powiatu. Oznajmił, iż zadłużenie powiatu w br. kształtuje się na poziomie 7 – 8 % i jest mniejsze, aniżeli wg opinii RIO.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, złożył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy najserdeczniejsze życzenia.

Wiceprzewodniczący RM powiedział, iż o 140 % zadłużeniu powiatu to podawały głównie media, ale cieszyć się należy, że szpital wychodzi na prostą i potężny zakład będzie mógł dalej funkcjonować.

P. Michal Skibicki zaapelował o oczyszczenie dna Jeziora Wielkiego Skępskiego przy plaży gminnej.

Burmistrz odpowiedział, iż co roku prowadzone są prace nad przywróceniem środowiska naturalnego nad jeziorami. zapewnił, że jak co roku wynajmie płetwonurków do oczyszczania dna jezior przy plażach gminnych.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jerzy Kowalski zwrócił się z apelem do młodych twórców z miasta i gminy Skępe, aby wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im Gustawa Zielińskiego. Zwrócił się także z prośbą do nauczycieli i wychowawców, aby zachęcili młodzież do udziału w organizowanych konkursach. Nawiązał także do ogłoszonego Konkursu Plastycznego „Portret Papieża Jana Pawła II” z okazji przypadającej w tym roku 5 rocznicy jego śmierci.

Złożył także życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

Pkt 11

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej złożył wszystkim zebranym na sali oraz mieszkańcom miasta i gminy Skępe najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski