ZARZĄDZENIE Nr 21/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 25 maja 2010 r.

 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu  gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, pózn. 1591 z 2001 ze zm.)[1] oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.[2]) zarządzam, co następuje:

  

§ l. Podaję do publicznej wiadomości dane za rok 2009 w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w ust. 2 odpowiedni załącznik od 1-7 niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

   

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

Andrzej Gatyński

 

 

 

    Załącznik Nr 1

    do Zarządzenia Nr 21/2010

    Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

    z dnia 25 maja 2010 r.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu jst w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki:

-        zrealizowane dochody budżetu gminy      23.200.277,39 zł.,

-        zrealizowane wydatki budżetu gminy       27.760.211,58 zł.,

-        deficyt                                                           4.559.934,19 zł.

 

 

  Załącznik Nr 2

  do Zarządzenia Nr 21/2010

  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  z dnia 25 maja 2010 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

-        nierefundowane – 2.676.139,97 zł.,

-        refundowane –  135.316,60 zł.

 

   Załącznik Nr 3

   do Zarządzenia Nr 21/2010

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 25 maja 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt  4:

-        gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań.

 

   Załącznik Nr 4

   do Zarządzenia Nr 21/2010

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 25 maja 2010 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

-        w 2009 r. gmina otrzymała 54.842,20 zł. dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

O     samorządu wojewódzkiego – 49.842,20 zł.,

O     samorządu powiatowego – 5.000 zł.

-        w 2009 r. gmina udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego
w kwocie 13.000 zł.

 

   Załącznik Nr 5

   do Zarządzenia Nr 21/2010

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 25 maja 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą:

-       w 2009 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

 

   Załącznik Nr 6

   do Zarządzenia Nr 21/2010

   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

   z dnia 25 maja 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

L.p.

Imię i nazwisko podatnika, nazwa podatnika

Umorzona kwota

Przyczyny umorzenia

Ulga z tytułu zakupu gruntów rolnych

1.

Dionizy Świerzyński

1.543,00

ważny interes podatnika

-

2.

Jerzy Polanowski

-

-

X

 

  

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 21/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 25 maja 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe realizując zapisy art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

1.   Dionizy Świerzyński

Ulga z tytułu zakupu gruntów

1.   Jan Polanowski

Zwrot podatku akcyzowego       

1.      Jan Brzozowski

2.      Krzysztof Orłowski

3.      Wiesław Drożyński

4.      Edmund Nurkowski

5.      Andrzej Krzemiński

6.      Pawłowska Mirosława

7.      Dariusz Kuczmarski

8.      Anna Pulińska

9.      Bogdan Krzemiński

10.  Leszek Pruśkiewicz

11.  Zbigniew Pruśkiewicz

12.  Jan Pruśkiewicz

13.  Wioletta Bujałkowska

14.  Zbigniew Redecki

15.  Teresa Pruśkiewicz

16.  Dorota Kościesza

17.  Mirosław Krzemiński

18.  Danuta Wojnowska

19.  Andrzej Ziemkiewicz

20.  Zdzisław Ziemlewicz

21.  Marek Zaborowski

22.  Adam Drożyński

23.  Leopold Lisiecki

24.  Marcin Mariański

25.  Jarosław Gajtkowski

26.  Jerzy Mętlewicz

27.  Jędrzej Zwierzchowski

28.  Łukasz Tucholski

29.  Janusz Ostrowski

30.  Mariusz Gajtkowski

31.  Piotr Tucholski

32.  Józef Bagiński

33.  Wojciech Będlin

34.  Ewa Krajewska

35.  Ryszard Dołasiński

36.  Roman Dziarkowski

37.  Witold Jankowski

38.  Grzegorz Kopaczewski

39.  Dariusz Krajewski

40.  Wojciech Kęsicki

41.  January Miklaszewski

42.  Sławomir Nagiewicz

43.  Kamila Klimaszewska

44.  Tadeusz Szczytniewski

45.  Waldemar Sobociński

46.  Dariusz Śliwiński

47.  Marian Nowakowski

48.  Marian Chojnicki

49.  Grzegorz Siemiątkowski

50.  Kazimierz Dywicki

51.  Zbigniew Rumiński

52.  Sylwester Jaworski

53.  Marcin Darmofalski

54.  Mirosław Staśkowski

55.  Andrzej Cichurski

56.  Jacek Drożyński

57.  Hieronim Orłowski

58.  Bogumiła Kranc

59.  Janusz Drożyński

60.  Rafał Elwertowski

61.  Krzysztof Rzadkiewicz

62.  Kazimierz Frymarkiewicz

63.  Piotr Chyliński

64.  Paweł Markowski

65.  Roman Marcinkowski

66.  Piotr Małkiewicz

67.  Andrzej Małkiewicz

68.  Adam Małkiewicz

69.  Daniel Małkiewicz

70.  Andrzej Krakowski

71.  Urszula Krakowska

72.  Andrzej Staśkowski

73.  Dominik Pawłowski

74.  Karol Rumiński

75.  Piotr Sochocki

76.  Janusz Malinowski

77.  Sławomir Cackowski

78.  Mariola Janiszewska

79.  Maciej Maklakiewicz

80.  Tomasz Kępczyński

81.  Marcin Kowalski

82.  Piotr Konczalski

83.  Tadeusz Kostrzewski

84.  Grzegorz Kuczmarski

85.  Jan Marcinkowski

86.  Stanisław Nowicki

87.  Sławomir Podlas

88.  Romuald Szarszewski

89.  Dariusz Kubacki

90.  Zbigniew Falkowski

91.  Marian Kowalski

92.  Sławomir Cieciora

93.  Małgorzata Elwertowska

94.  Grzegorz Gulczyński

95.  Dariusz Gabryszewski

96.  Bożena Skirzyńska

97.  Marek Kwiecień

98.  Andrzej Ławicki

99.  Mieczysław Raniszewski

100.    Arkadiusz Rydzyński

101.    Tomasz Sekulski

102.    Marian Tybuszewski

103.    Mariola Smulska

104.    Stanisław Wawrowski

105.    Marek Walter

106.    Paweł Jankowski

107.    Paweł Rumiński

108.    Tomasz Piotrkiewicz

109.    Mariusz Błażkiewicz

110.    Mirosław Detmerowski

111.    Roman Borkowski

112.    Rman Puszkiewicz

113.    Bogumił Wśniewski

114.    Mirosław Lenczkiewicz

115.    Piotr Drygulski

116.    Józef Lewandowski

117.    Krzysztof Muranowski

118.    Tadeusz Szwajkowski

119.    Leszek Witkowski

120.    Ryszard Szablewski

121.    Leszek Maćkiewicz

122.    Tadeusz Kujawski

123.    Andrzej Miłkowski

124.    Jerzy Orszak

125.    Bożena Orszak

126.    Renata Kowalska

127.    Roman Skibicki

128.    Roman Trojanowski

129.    Konrad Zalewski

130.    Katarzyna Trojanowska

131.    Zofia Lewandowska

132.    Zbigniew Kijanowski

133.    Marian Szwed

134.    Leszek Pytelewski

135.    Rafał Rumiński

136.    Wioletta Skorupska

137.    Wojciech Belczyński

138.    Krystian Kliś

139.    Sławomir Golał

140.    Roman Świerzyński

141.    Mieczysław Gabrychowicz

142.    Stanisław Świerzyński

143.    Marek Szymański

144.    Józef Jabłoński

145.    Bogdan Janisławski

146.    Adam Sikorski

147.    Henryk Maciejczyk

148.    Stanisław Kępczyński

149.    Roman Lemański

150.    Krzysztof Ludwiczewski

151.    Wiesław Miler

152.    Rafał Zalewski

153.    Zbigniew Matyjasik

154.    Daniel Zdanowski

155.    Piotr Nowacki

156.    Zbigniew Maćkiewicz

157.    Jan Bogdanowicz

158.    Mirosław Szarszewski

159.    Andrzej Baźmirowski

160.    Adam Gabryszewski

161.    Stefan Hulicki

162.    Grzegorz Kępiński

163.    Jarosław Kubacki

164.    Marzena Ludwiczewska

165.    Sławomir Rybak

166.    Bartłomiej Ostrowski

167.    Marzena Wasilewska

168.    Przybyszewski Kazimierz

169.    Mariusz Orszak

170.    Cywiński Krzysztof

171.    Alicja Lisiecka

172.    Jan Kwaśnicki

173.    Roman Kaczorowski

174.    Krystyna Cywińska

175.    Andrzej Ciemniecki

176.    Andrzej Dróżdż

177.    Mirosław Drzewoszewski

178.    Jan Kazimierowski

179.    Elżbieta Antoszewska

180.    Wiesław Chabasiński

181.    Waldemar Kaczorowski

182.    Marian Pytelewski

183.    Władysław Krajewski

184.    Zdzisław Pytelewski

185.    Dariusz Stefański

186.    Paweł Słupecki

187.    Kazimierz Skucha

188.    Grzegorz Wieczorkowski

189.    Roman Zieliński

190.    Kazimierz Potępski

191.    Sławomir Krzemiński

192.    Leszek Krzemiński

193.    Barbara Krzemińska

194.    Leszek Cywiński

195.    Hanna Ciemiecka

196.    Marek Jędrzejewski

197.    Marek Mądrzycki

198.    Jerzy Żuchowski

199.    Zbigniew Miłkowski

200.    Jerzy Napiórski

201.    Janusz Wiśniewski

202.    Andrzej Ostrowski

203.    Ryszard Lemański

204.    Antoni Kowalski

205.    Mariusz Dudziński

206.    Stanisław Szpanelewski

207.    Wioletta Tyburska

208.    Jarosław Jaworski

209.    Tomasz Brzeziński

210.    Zenon Huptas

211.    Robert Wasilewski

212.    Andrzej Szarszewski

213.    Mariusz Szarszewski

214.    Wojciech Tyburski

215.    Marek Kwiatkowski

216.    Grzegorz Dudziński

217.    Jerzy Frymarkiewicz

218.    Zofia Moderska

219.    Andrzej Zawadzki

220.    Danuta Konczalska

221.    Agnieszka Essa

222.    Antoni Kuczkowski

223.    Stanisław Witkowski

224.    Jan Malanowski

225.    Zbigniew Falencki

226.    Grzegorz Kuna

227.    Dominik Ostrowski

228.    Małgorzata Nalikowska

229.    Grzegorz Polakowski

230.    Piotr Redecki

231.    Józef Skorupski

232.    Dariusz Małkiewicz

233.    Marek Pomirski

234.    Józef Tężycki

235.    Piotr Jakubowski

236.    Józef Jakubowski

237.    Andrzej Kalkstein

238.    Roman Bocheński

239.    Kazimierz Bernasiewicz

240.    Maria Cackowska

241.    Waldemar Goździkowski

242.    Zbigniew Daczkowski

243.    Dwojakowska Jadwiga

244.    Krzysztof Foreński

245.    Górecki Kazimierz

246.    Krzysztof Grzębski

247.    Małgorzata Jędrzejewska

248.    Mirosław Michalski

249.    Józef Krymka

250.    Krzysztof Kowalski

251.    Jan Koszytkowski

252.    Jadwiga Winnicka

253.    Grzegorz Kempczyński

254.    Piotr Krymka

255.    Krystyna Rogowska

256.    Roman Lemański

257.    Jan Leśniewski

258.    Tomasz Kolawa

259.    Józef Kruszewski

260.    Teresa Gabrychowicz

261.    Tomasz Ruszkowski

262.    Marek Redecki

263.    Adam Topolewski

264.    Stefan Tuchewicz

265.    Dąbrowska Krystyna

266.    Marcin Cichocki

267.    Witold Topolewski

268.    Kazimierz Wiśniewski

269.    Tomasz Szymański

270.    Anna Kwiatkowska

271.    Krystyna Jankowska

272.    Dariusz Cackowski

273.    Krzysztof Kazimierowski

274.    Zdzisław Czarnomski

275.    Lech Paśniewski

276.    Romuald Twierdziński

277.    Wojciech Wierzbowski

278.    Grzegorz Żochowski

279.    Józef Jagas

280.    Józef Uzarski

281.    Maria Fydryszewska

282.    Dariusz Golał

283.    Krzysztof Kuczkowski

284.    Ireneusz Lendecki

285.    Barbara Robak

286.    Kazimierz Sztankowski

287.    Jan Wierzbowski

288.  PETROTERM ITC Sp. z o o

 

 [1] Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146.