Uchwała Nr XXXIX/275/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.966.926 ,- (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100). 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowycm z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

§ 3. Na zabezpieczenie kredytu proponuje się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco). 

§ 4. Zobowiązanie określone w §§ 1 i 2 pokryte będzie z dochodów własnych gminy w latach 2011 - 2020, tj.: 

1)2011,2012,2013 i 2014 - po 193.260,00 zł 

2)rok 2015 - 193.886,00 zł 

3)2016,2017,2018,2019 i 2020 - po 400.000,00 zł 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia umowy z bankiem wyłonionym w drodze przetargu niegraniczonego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska