Uchwała Nr XXXIX/276/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Skępego” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) uchwala się, co następuje 

§ 1. Przyjmuje się „Lokalny program rewitalizacji Skępego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska