Uchwała Nr XXXIX/277/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. [1])) na wniosek Burmistrza, uchwala się, co następuje : 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr XXX/216/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych dokonuje się aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1. okręg wyborczy Nr 1 

1)dopisanie nazw utworzonych ulic. 

a) Bagienna; 

b) Dworska Góra; 

c) Łąkowa; 

d) Torfowa. 

§ 2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu, po wprowadzonych zmianach, określa załącznik do uchwały. 

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218 poz. 1592 z 2007 r. Nr 25 poz. 162, Nr 48 poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652.