Uchwała Nr XXXIX/279/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe ”. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Nadać tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe ” Krystynie Bączkowskiej – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Skępem. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska