PROTOKÓŁ NR XXXIX/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 22 kwietnia 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1330, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                          - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·        Andrzej Gatyński                                         - Burmistrz Miasta i Gminy;

·        Józef Sobociński                                          - sekretarz;

·        Barbara Leśniewska                                     - skarbnik;                

·        Stanisław Jabłoński                                      - kierownik ref. oświaty;

·        Agnieszka Skowrońska                                -  podinsp. UMiG;

·        Krzysztof Jaworski                                       - insp. UMiG

 

XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając Wicestarostę Lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni (15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/V/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

 

Do protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono zwykłą większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się (głosowało 14 radnych).

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/V/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.

 

Do protokołu XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag                       i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS za 2009 r.

 

Sprawozdanie z działalności MGOPS przedstawiła kier. ośrodka Ewa Wojciechowska (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionego sprawozdania odnieśli się:

Radny Andrzej Meller nawiązał do kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez ośrodek w ramach realizowanych programów.

Przedstawione sprawozdanie w wyniku głosowania przyjęte zostało jednogłośnie (głosowało 15 radnych).   

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie  partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2010 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Andrzej Gatyński. Wskazał na zmianę zapisu w projekcie uchwały: z przyzagrodowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wątpliwości, co do zmiany zapisu wyraził radny Józef Jagas, który powiedział, iż zapis: przyzagrodowe oczyszczalnie jego zdaniem był bardziej adekwatny, gdyż odnosił się głównie do gospodarstw rolnych.

Burmistrz odpowiedział, iż zmianę zapisu wymogły przepisy prawne w tym zakresie. Jednocześnie dodał, iż w przypadku naszej gminy, budową przydomowych oczyszczalni ścieków objęte są wyłącznie gospodarstwa rolne.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały, skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 13.170 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały                             (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało                  15 radnych).

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska. Podkreśliła, iż gmina dokonując spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego, spowoduje zmniejszenie zadłużenia do 37,1 % ogólnych dochodów budżetowych (do kwoty 9.162.566,54 zł).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca RM nadmieniła, iż globalnie patrząc, nawet przy zaciąganiu kredytów przez gminę, zadłużenie spada.

Wiceprzewodniczący RM wyraził swoje zaniepokojenie z faktu, iż wcześniej zaciągnięte przez gminę kredyty i pożyczki, spłaca się nowymi zaciągniętymi kredytami.

Nie do końca zgodziła się z tym stwierdzeniem skarbnik. Oznajmiła, iż gmina realizując zadania inwestycyjne, zmuszona jest do zaciągania na ich realizację kredyty i pożyczki. Podkreśliła, iż jest to sytuacja zamienna, gdyż realizując zaplanowane inwestycje, gmina dla ich realizacji musi mieć zapewnione określone środki własne, aby móc pozyskiwać dotacje w ramach realizowanych programów.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów,

- głosów przeciwnych nie oddano,

- głosów wstrzymujących się oddano 1.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji Skępego”

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. UMiG Krzysztof Jaworski. Oznajmił przy tym, iż program – jako załącznik do wniosku – został pozytywnie zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisanie stosownych umów na realizację projektu ma nastąpić w miesiącu czerwcu, a rozpoczęcie prac planuje się w miesiącu sierpniu – po uzyskaniu pozwolenia na budowę (lipiec). Natomiast całą inwestycję należy zakończyć do 30 listopada br.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która                      w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 8

Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2009 r. (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Andrzej Gatyński.

Dokonał przy tym niektórych porównań, w stosunku do wykonania budżetu w 2008 r.

Budżet został zatwierdzony uchwałą RM w Skępem Nr XXV/176/2008 z dnia 29.12.2008 r. oraz był 27 razy korygowany stosownymi uchwałami i zarządzeniami. Ustalone wielkości budżetu po zmianach wynoszą:

-                     dochody : plan – 26.585.703,00 (22.329.108,00), wykonanie – 23.200.277,39 (21.629.378,29), tj. 87,27 % (96,87 %),

-                     wydatki : plan – 30.532.354,00 (25.299.130,00), wykonanie – 27.760.211,58 (22.771.973,98), tj. 90,92 % (90,01 %).

Realizując budżet dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.416.015 zł (1.015.255 zł).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. z uwzględnieniem sald z okresów poprzednich przedstawia się następująco:

-                     pożyczka – 3.169.152,64 zł (2.998.756,00 zł),

-                     kredyt – 7.017.639,00 zł (3.491.313,00 zł),

-                     razem zadłużenie wynosi: 10.186.791,64 zł (6.490.069,00 zł).

Rok 2009 został zamknięty deficytem w wysokości 4.559.934,19 zł (1.142.595,69 zł).

Następnie burmistrz poinformował szczegółowo o wykonaniu budżetu w zakresie dochodów (w załączeniu – str. 6-18 informacji) oraz wydatków (w załączeniu – str. 19-82). Podkreślił niskie wykonanie dochodów budżetowych w dziale 900, spowodowane nie wpłynięciem do budżetu gminnego dotacji unijnej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Skępem.

Wskazał także na wydatki związane z :

-         realizowanymi inwestycjami gminnymi i ich źródłach finansowania;

-         GFOŚIGW;

-         zadaniami zleconymi przez administrację rządową.

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował radnym, sołtysom i radom sołeckim, mieszkańcom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom UMiG za pomoc w realizacji budżetu w 2009 r. i wniósł o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium przez radę.

 

Pkt 9

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.

 

Uchwałę nr 20/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2010 r. w sp. wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 r. wraz z uzasadnieniem, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 10

Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za 2009 r. i wystąpienie z wnioskiem w sp. udzielenia absolutorium

                                      

Uchwałę Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2010 r. w sp. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2009 r. wraz z pozytywną opinią o wykonaniu budżetu, przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Kalinowska (uchwała wraz z opinią w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 11

Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Uchwałę Nr 77/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sp. wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2009 r., odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 12

Dyskusja w sprawie wykonania budżetu za 2009 r.

 

Radny Roman Targański oznajmił, iż z przedstawionego sprawozdania nic nie usłyszał o budowie III etapu kanalizacji w Skępem, która została przełożona z 2009 na 2010 rok. Dlatego też, zwrócił się do burmistrza o udzielenie informacji dot. przyczyn takiego stanu rzeczy.

Burmistrz odpowiedział, iż na posiedzeniach komisji i obradach sesji szczegółowo informował radnych, a także społeczeństwo o przyczynach przesunięcia tejże inwestycji. Poinformował, iż w dzisiejszej prasie jest zamieszczona informacja o ogłoszeniu przetargu na budowę III etapu kanalizacji. Natomiast odnośnie przesunięcia inwestycji powiedział, iż mając wcześniej przygotowane dokumenty, trzeba było zaczekać, aby móc się wstrzelić w odpowiedni program, umożliwiający możliwość otrzymania stosownej dotacji. Jednocześnie oznajmił, iż na dzień dzisiejszy przewiduje się zakończenie budowy III etapu kanalizacji do końca 2012 roku.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski poruszył problem związany z gospodarnością niektórych wydatków, do czego wzywa RIO. Przypomniał, że już rok temu zwracał uwagę na wadliwość wykonania drogi gminnej: Łąkie – Franciszkowo. Okazuje się, iż minął zaledwie rok od jej oddania do użytku, a droga na odcinku kilkuset metrów zaczyna się dosłownie rozpływać. To, co kosztowało gminę 570.000 zł okazało się być – niewiele wartym bublem. Jeszcze raz przypomniał, iż to samo mówił rok temu.

Następnie odniósł się do najnowszego osiągnięcia, jakim jest oddanie do użytku drogi gminnej: Grabówiec – Boguchwała. Droga, która oddana została do użytku zaledwie 6 miesięcy temu i kosztowała gminę ok. 200.000 zł, na odcinku kilkuset metrów ma ok. 20 dziur. Oznajmił, iż następne pieniądze gminne zostały brutalnie wyrzuconew błoto. Nadmienił, iż droga ta jest w ogóle zbytnio nie obciążona, gdyż znajduje się na samym krańcu naszej gminy.

Przechodząc do następnego kuriozum, jakim bez wątpienia jest budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Skępem powiedział, iż sprawa jego budowy wlecze się już od wczesnej jesieni ubiegłego roku i do dzisiaj nie została do końca załatwiona. Na zakończenie swojej wypowiedzi oznajmił: iż nie sztuką jest dzisiaj wydawać pieniądze, sztuką jest wydawać je celowo, a przede wszystkim gospodarnie.

Burmistrz odpowiadając na stawiane zarzuty powiedział, iż był na drodze gminnej: Łąkie – Franciszkowo i rozmawiał z przedstawicielem firmy, która była jej wykonawcą. Zgodził się z tym, że nie została ona do końca wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, gdyż w wielu elementach droga po prostu puściła. Natomiast wykonawca argumentował ten stan rzeczy zbyt podmokłym terenem – droga zaczęła zbytnio podmiękać od spodu. Przyznał, iż ze względu na oszczędności, nie zaplanowano odwodnienia tejże drogi, co zapewne miało wpływ na jej obecny stan. Wykonano ją bowiem najprostszym sposobem. Wspomniał przy tym, na bardzo niekorzystne warunki zimowe.

Odnośnie dziur na drodze: Grabówiec – Boguchwała oznajmił, iż zostały już naprawione. Wskazał na spotkanie z wykonawcą, w celu zwiększenia okresu gwarancji na budowę tejże drogi (z 5 do 7 lat). Przy tym przyznał się do błędu, że ze swej strony nie poczynił odpowiednich starań, aby dopilnować wykonawcę budowy tejże drogi. Jednocześnie nadmienił, iż opierał się w pełni na sugestiach i zaleceniach fachowców w tej materii. Wyraził także nadzieję, że po jego powrocie do pracy poczyni wszelkich starań, aby zagwarantować pisemne gwarancje od wykonawców w tym zakresie.

Przechodząc do zarzutów odnośnie budowy chodnika powiedział, iż nie zgadza się z nimi. Jego zdaniem, chodnik został pobudowany prawidłowo. Cała sprawa jest wynikiem konfliktu pomiędzy oboma sąsiadami – panami „S”. Przy tym przyznał się do swojego błędu, gdyż zbyt pochopnie postąpił z sugestią p. Suchockiego. Poinformował, iż w przedmiotowej sprawie w najbliższy wtorek br. o godz. 1100 zaplanował spotkanie z sąsiadem p. „S” (dot. obniżenia chodnika przy posesji p. „S”).

Przewodnicząca RM wyraziła swoje zadowolenie, z uzyskanych ponad 100 % dochodów budżetowych w § 400 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (wskazała na dużo większy wynik, aniżeli w latach ubiegłych). Przy tym nawiązała do odmiennych zdań, przy ustalaniu należnych zobowiązań społeczeństwa w tym zakresie (wypośrodkowano stawki opłat). Przypomniała, iż między innymi sekretarz miał odmienne zdanie w tej sprawie, gdzie wyrażał obawę umorzenia poniesionych niektórych kosztów związanych z ochroną środowiska.

Odnośnie niezrealizowania w dużym procencie działu w zakresie ochrony środowiska (12 %) powiedziała, iż jest to głównie związane z nieotrzymaniem  przyznanej dotacji unijnej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skępem (ok. 2.500.000 zł).

Ponadto poprosiła burmistrza o bliższe wyjaśnienie bardzo małych wpływów budżetowych związanych z działem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Burmistrz odpowiedział, iż jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Skępem.

Skarbnik dodała, iż dopóki inwestycja nie zostanie zakończona, to gmina nie otrzyma środków w ramach przyznanej dotacji.

 

 

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sp. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy                Skępe za 2009 rok

 

Projekt uchwały w sp. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2009 r. (w załączeniu) odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady:

-       za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów;

-       głosów przeciwnych nie oddano;

-       głosów wstrzymujących się oddano 1.

Burmistrz Andrzej Gatyński w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, podziękował za zaufanie i udzielenie przez radę absolutorium. Zapewnił dalszą kontynuację zaplanowanych inwestycji gminnych jak: budowa wodociągów, kanalizacji i dróg.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska pogratulowała burmistrzowi udzielenia absolutorium. Podziękowania w imieniu rady złożyła także wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji budżetu gminy w 2009 r., a przede wszystkim: dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, którzy pilnują dyscypliny budżetowej.

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu projektu uchwały, przewodnicząca RM oznajmiła, iż została ona wywołana na wniosek Kapituły ds. nadawania tytułów: „Honorowy obywatel Miasta i Gminy Skępe” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe” z dnia 14 kwietnia br. (na wniosek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skępem o nadanie tytułu Pani Krystynie Bączkowskiej). Podkreśliła przy tym, iż Kapituła wzięła pod uwagę opinie i rekomendacje zgłoszone przez liczne jednostki organizacyjne i osoby publiczne.

Następnie poprosiła Przewodniczącą RN BS Ewę Elwertowską o odczytanie uzasadnienia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony … dla p. Krystyny Bączkowskiej (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów,

- głosów przeciwnych nie oddano,

- głosów wstrzymujących się oddano 1.

P. Ewa Elwerowska, w im. RN BS w Skępem, podziękowała radnym za przyjęcie uchwały.

 

Pkt 15

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wykonania uchwał XXXVII Sesji Rady Miejskiej,

-         realizacji wniosków komisji – 3 wnioski komisji: nr 57/58-VI/10; nr 58/58-VI/10; 59/58-VI/10. Zapewnił, iż zlecił odpowiednim służbom ich realizację (do końca czerwca br.),

-         zamówień publicznych,

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-         zaopatrzenia wsi w wodę. Zaapelował do społeczeństwa o wcześniejsze zgłaszanie decyzji o podłączaniu gospodarstw do budowanych wodociągów,

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym,

-         utrzymania dróg gminnych,

-         zakupu agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków.

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie przez p. Edwarda Bonkowskiego (podczas ostatnich obrad sesji) – poprosił Wiceprzewodniczącego RM o późniejsze odczytanie,

-         udzielanej pomocy w realizacji funduszu sołeckiego.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski oznajmił, iż w przedstawionej informacji nic nie usłyszał                   o wykonaniu wcześniejszych zobowiązań pisemnych przez firmę Bunte: remontu uszkodzonych odcinków dróg w m. Skępe, pobudowanie odcinka drogi do kaplicy – obok Szkoły Podstawowej w Wólce. Podkreślił przy tym, iż firma  zadeklarowała chęć pobytu na terenie naszej gminy do końca czerwca br. i zachodzi duża obawa nie wykonania przez nią tych zobowiązań.

Radna Jadwiga Pawska zwróciła się z pytaniem dot. prowizorycznego załatania dziur na odcinku drogi przy ul. Rypińskiej (przy przejeździe kolejowym).

Burmistrz odpowiedział, iż dziury zostały załatane przez pracowników gminnych, z wykorzystaniem masy asfaltowej, otrzymanej od firmy Bunte za darmo. Zapewnił, że to tylko tymczasowa i prowizoryczna naprawa tegoż odcinka drogi.

Następnie nawiązał do zorganizowania spotkania z dyrekcją firmy Bunte, podczas którego – wspólnie z wyznaczonymi radnymi – należy dokonać ścisłych uzgodnień, co do wykonania deklarowanych zobowiązań. Ponadto poinformował o piśmie firmy Bunte, w którym zadeklarowała wykonanie robót w terminie od 15 do 30 czerwca br.

Radny Zbigniew Paradowski przypomniał, iż do rozmów z dyrekcją firmy Bunte wyznaczono radnych już w zeszłym roku. Zaapelował do burmistrza, aby w jak najkrótszym czasie wystosował pismo do dyrekcji firmy Bunte z żądaniem natychmiastowego spotkania w sprawie naprawy odcinków dróg, zniszczonych przez tą firmę, w związku z przebudową drogi krajowej nr 10, gdyż w przeciwnym razie firma ta może pozostawić gminę ze zrujnowanymi drogami.

Następnie zwrócił się z pytaniem dot. podjęcia przez burmistrza dodatkowych środków (oprócz wystosowanych pism), aby wymóc na p. Marku Kowalczyku Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, naprawę popełnionych błędów i wywiązanie się z wcześniej deklarowanych obietnic, w związku z przebudową drogi krajowej nr 10.

Sołtys Wólki Adam Topolewski dodał, iż w tej sprawie nie zawiniła wyłącznie GDDKiA, ale także samorządy: gminny i powiatowy. Nawiązał do wystosowanych w miesiącu styczniu br. pism w przedmiotowej sprawie skierowanych do burmistrza, starosty i GDDKiA, na które odpowiedzi nie otrzymał do dnia dzisiejszego. Zaapelował, aby na poważnie zająć się tą sprawą i coś zrobić dla społeczeństwa.

Burmistrz odpowiedział, iż na bieżąco w tej sprawie prowadzi rozmowy z GDDKiA (pisma z 14 i 22 kwietnia br.). W tej chwili czyni starania, aby poszerzyć chodnik po prawej stronie i przedłużyć odcinek pieszo-jezdni po lewej stronie drogi. Nawiązał do rozmów w przedmiotowej sprawie (m.in. oświetlenia: części drogi we wsi Wólka, skrzyżowania drogi przy ul. Rypińskiej z drogą krajową nr 10) z GDDKiA z udziałem przewodniczącej RM i starosty. Oznajmił, iż doszło do uzgodnienia, aby wszelkie rozmowy zainteresowanych samorządów (Gm. Kikół, Gm. Lipno, MiG Skępe oraz M. Lipno) z GDDKiA prowadzić pod patronatem Starosty Lipnowskiego, aby wzmocnić czynione starania w przedmiotowych sprawach. 

Zapewnił, że jak tylko doprowadzi do spotkania z Firmą Bunte, to natychmiast o jego terminie powiadomi zainteresowane osoby, podczas którego muszą zostać podjęte rygorystyczne rozmowy z tą firmą.

Radny Zbigniew Paradowski zaproponował burmistrzowi udostępnienie numeru telefonu do Departamentu Dróg i Autostrad przy Ministerstwie Infrastruktury, aby przedmiotową sprawę tam poruszył, gdyż jako burmistrz ma większe przebicie aniżeli radny.

P. Ewa Elwertowska odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi oznajmiła, iż należy wywnioskować, że oświetlenia dużej części zabudowanej drogi krajowej nr 10 we wsi Wólka nie będzie. Wskazała na bardzo duże niebezpieczeństwo z tym związane, na które narażeni są mieszkańcy znacznej części wsi – nawiązała przy tym do włamania i kradzieży w jej domu. Wyraziła swoją dezaprobatę, co do czynionych poczynań w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący RM dodał, iż problem oświetlenia, w związku z przebudowywaną droga krajowa nr 10 dotyczy także Skępego. Wskazał na brak oświetlenia: skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną przy ul. Rypińskiej, jak i odcinka drogi krajowej, od tegoż skrzyżowania, do stacji CPN. Ponadto zwrócił uwagę na brak przejścia dla pieszych: z Osiedla Czajcze Bagna na Osiedle Za Torami. Przy tym zasugerował, aby może odcinek drogi od skrzyżowania ul. Rypińskiej do np. smażalni „Sielawa” oznaczyć jako teren zabudowany, co może przyczynić się do rozwiązania poruszanych problemów.

Burmistrz nawiązał do pisma GDDKiA, w którym deklarowano wykonanie oświetlenia odcinka drogi krajowej we wsi Wólka do końca kwietnia br. Przypomniał przy tym, o uczestniczeniu w ostatnich rozmowach przewodniczącej RM, gdzie poruszano właśnie problem nie wywiązania się z tych obietnic. Na spotkaniu poinformowano ich, iż w tym roku wydano zakaz budowania oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych. Ale mimo tego, p. Kowalczyk zapewnił, że jak tylko będzie dalej dyrektorem Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, to światła w tym lub następnym roku we wsi Wólka będą zainstalowane z jego funduszy. Jednakże zdaniem burmistrza, przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 10, przebiegający przez teren Gm. Skępe, jest najlepiej wykonanym w całym powiecie lipnowskim. Odnośnie wszelkich oznaczeń drogi krajowej nr10 odpowiedział, iż zdaniem GDDKiA są zgodne z obowiązującymi przepisami w tej materii.

Radny Zbigniew Paradowski zarzucił, iż na tym praktycznie nic nie zyskaliśmy, jako gmina.

Przewodnicząca RM, w uzupełnieniu do wypowiedzi burmistrza, odniosła się do uczestnictwa w prowadzonych rozmowach z p. Kowalczykiem. Przyznała, iż także otrzymała pismo z GDDKiA o zapewnieniach pobudowania świateł – początkowo do końca listopada 2009 r., później z przeproszeniem – do końca marca br. Pod koniec marca br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie budowy obwodnicy Lipna, z udziałem marszałka i dyrektora Oddziału GDDKiA. O tym fakcie poinformowana została przez starostę lipnowskiego, gdyż często problem nieszczęsnych świateł we wsi Wólka, jak i innych spraw związanych z modernizacją drogi krajowej nr 10, porusza w rozmowach ze starostą. Starosta był przeświadczony, iż po rozmowach dotyczących obwodnicy lipnowskiej, przejdzie się także do problemów związanych z modernizacją drogi krajowej nr 10. Dlatego też, poprosiła burmistrza, aby pojechał z nią na to spotkanie z dyrektorem Oddziału GDDKiA p. Kowalczykiem i w obecności marszałka, starosty, zainteresowanych wójtów i burmistrzów, dokonać konkretnych ustaleń w przedmiotowej sprawie. Podkreśliła, iż w dyskusji, kilkakrotnie p. Kowalczyk wskazywał na błędy i usterki powstałe przy modernizacji „10”, które zostały dokładnie spisane. Dyrektor Oddziału GDDKiA tłumaczył się brakiem pieniędzy, za wyjątkiem nieszczęsnych świateł w Wólce, gdzie polecił wykonanie stosownego projektu ich budowy. Na dzień dzisiejszy projekt został wykonany wraz ze stosownymi uzgodnieniami. Teraz tylko i wyłącznie chodzi o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na jego realizację. Przy tym nadmienił, że jeżeli nie w czerwcu br., to na pewno w roku następnym (uzależnione to jest od zakazu budowania oświetlenia drogowego w terenie zabudowanym) oświetlenie w Wólce zostanie wykonane. Natomiast odnośnie innych usterek p. Kowalczyk oznajmił, iż GDDKiA ma bardzo ograniczony fundusz w tym zakresie, ale pocieszającą rzeczą jest to, że będzie możliwość zawarcia stosownych porozumień z zainteresowanymi gminami na ich wykonanie – być może przy obopólnym ich współfinansowaniu. Jest to zapewne mniej korzystne rozwiązanie dla gminy, aczkolwiek taka sytuacja jest możliwa. Dlatego też oznajmiła, iż nie można zarzucać organom gminy, że w tej sprawie nic nie robią. Także nie jest prawdą, że ktoś zawinił, ponieważ nie zostały do końca pewne sprawy ujęte w projektach budowy.

Sołtys Wólki zaprzeczył temu, iż nikt nie zawinił. Jego zdaniem, nie zostały w porę wychwycone usterki i zgłoszone do wyłożonego projektu budowy. Wskazał przy tym, na bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Wólka, gdzie m.in. dzieci nie mogą chodzić do szkoły.

Przewodnicząca RM przyznała, iż może nie dopilnowane to zostało przez odpowiedzialnych pracowników merytorycznych urzędu, którzy winni bardziej wnikliwie sprawdzić te projekty.

Radny Zbigniew Paradowski oznajmił, iż jeżeli stać było gminę na zaciągnięcie kredytu dla realizacji inwestycji, gdzie nie było żadnych dotacji, to i warto zaciągnąć kredyt na zrealizowanie brakującego oświetlenia wzdłuż zmodernizowanej drogi krajowej – zarówno w Skępem, jak i w Wólce.

Przewodnicząca RM jak najbardziej przychyliła się do zgłoszonych sugestii radnego Paradowskiego, gdyż problemy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy winny być dopilnowane.

Burmistrz dodał, iż jak tylko otrzymał negatywne pismo w sprawie zapewnienia ciągów pieszych we wsi Wólka, wysłał stosowne pismo z propozycją zawarcia takiego porozumienia, aby móc, po zakończeniu modernizacji „10”, w porozumieniu z GDDKiA zrealizować wykazane podczas jej budowy błędy i usterki. Wówczas zaproponował , aby GDDKiA zaprojektowała wykonanie wszystkich, wcześniej wspomnianych niedociągnięć, a ich realizację powierzyć gminie. Lecz na tą propozycję otrzymał negatywną odpowiedź.

Zaprzeczył temu radny Zbigniew Paradowski, który powołując się na słowa wicestarosty powiedział, iż GDDKiA prosiła go, aby takiej treści burmistrz pismo do nich wystosował, a oni ze swej strony na taką koncepcję wyrażą zgodę – było to tydzień temu.

Burmistrz zapewnił, iż jeszcze raz skieruje podobne pismo w tej sprawie do GDDKiA.

 

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca RM zapoznała zebranych z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwrócił się do osób, zamierzających kandydować w najbliższych wyborach samorządowych, o złożenie – wraz z pisemną zgodą na kandydowanie – informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w załączeniu). Poinformowała zebranych, iż wzór takiegoż zapytania będzie dostępny w Biurze Rady – u p. Zbigniewa Małkiewicza.

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał odpowiedź burmistrza na zapytanie p. Edwarda Bonkowskiego, zgłoszone na obradach ostatniej Sesji RM (w załączeniu).

Do udzielonej odpowiedzi odnieśli się:

P. Edward Bonkowski nawiązał do nagrywanego na dyktafon spotkania w jego sprawie. Jeszcze raz oświadczył, iż nie poinformowano go wcześniej, o jego nagrywaniu – o tym fakcie dowiedział się dopiero w trakcie jego trwania, co udowodnił składając zeznania na Posterunku Policji w Skępem.

Burmistrz odpowiedział, iż na wstępie spotkania poinformował wszystkich jego uczestników o jego nagrywaniu. Ponadto p. Bonkowskiemu została udostępniona notatka z jego przebiegu.

P. Edward Bonkowski poinformował zebranych, iż zgłaszał niejednokrotnie burmistrzowi uwagę na nieprawidłowe godzenie obowiązków pracownika UMiG prowadzącego sprawy budowlane, z funkcją inspektora nadzoru. Przy tym oznajmił, iż w tej sprawie kontaktował się z radcą prawnym.

Przewodnicząca RM, odnosząc się do sprawy p. Edwarda Bonkowskiego powiedziała, iż w tej kwestii zasięgnęła stosownych informacji i opinii od merytorycznych pracowników urzędu. Oznajmiła, iż dalej interesując się przedmiotową sprawą, dzięki m.in. jej staraniom, zostały w trybie przyspieszonym uchwalone przez radę zmiany do Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Lecz pomimo poczynionym wysiłkom, nie udało się doprowadzić sprawę do końca (uzyskanie stosownego zaświadczenia z urzędu). Następnie powiedziała, iż ku jej zaskoczeniu, takowe zaświadczenie po upływie ok. 1,5 roku, jednak można było wydać. Wyraziła przy tym, swoje współczucie dla p. Edwarda Bonkowskiego, że na załatwienie swojej sprawy musiał aż tak długo czekać.

Wracając do odbytego spotkania, w którym na prośbę burmistrza uczestniczyła oznajmiła, iż w obecnej chwili wielu rzeczy nie pamięta. O tym, że spotkanie było protokołowane domyśliła się, gdyż uczestniczący w nim pracownik UMiG (A. Skowrońska) sporządzała notatki.

Podinsp. UMiG A. Skowrońska zaprzeczyła temu, aby sporządzała protokół w trakcie trwania spotkania, gdyż było one nagrywane na dyktafon.

Następnie Przewodnicząca RM oznajmiła, iż dowiedziała się o nagrywaniu spotkania w trakcie jego trwania, gdyż zauważyła dyktafon. Jeszcze raz przyznała, iż jest jej niezmiernie przykro, że doszło do takiego nieporozumienia, wyrażając przy tym nadzieję, iż nie było to zamiarem złej woli UMiG.

P. Edward Bonkowski zwracając się do burmistrza powiedział, iż ma żal do niego, gdyż poniósł w tej sprawie duże straty. Przy tym podziękował Przewodniczącej RM za okazaną pomoc. Jednocześnie zarzucił brak posiadania dokumentów przez urząd z 2002 r., które m.in. dotyczyły jego sprawy.

Burmistrz ze swej strony, za powstałą sytuację, przeprosił p. Edwarda Bonkowskiego i zwrócił się z prośbą, aby przedmiotową sprawę ostatecznie zakończyć.

 

Radny Józef Jagas poruszył problem z uchwaleniem zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Wiosce – ogródki działkowe.

Podinsp. A. Skowrońska odpowiedziała, iż w przedmiotowej sprawie, przedwczoraj urząd otrzymał ostatnie uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i w najbliższym czasie plan ten zostanie wyłożony do wglądu.

 

P. Zdzisław Małkiewicz poprosił przewodniczącą RM o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

-         dlaczego niedoinformowała radnych o odbytej sprawie radnego M. Webera w WSA, gdzie przyjęła ona taki obieg, jak ustanowił wojewoda?;

-         jak to się stało, że pismo z rady wyszło 27 października 2009 r., a posiedzenie rady odbyło się 4 listopada 2009 r.? Oparł się przy tym, na piśmie wojewody informującym go o złożeniu pisma rady z dnia 27 października, a nie 4 listopada  2009 r. Oznajmił, iż z tego wynika, że przewodnicząca radę okłamuje;

-         kiedy rada podjęła uchwałę odnośnie radnego M. Webera – to o czym pisano w czwartkowej gazecie?;

-         sprawa prawdopodobnie została skierowana do NSA. Jeżeli NSA podejmie takie samo stanowisko jak wojewoda i WSA w Bydgoszczy, to kto poniesie konsekwencje nielegalnego pobierania diet przez radnego M. Webera?

Przewodnicząca RM odpowiedziała: ile to dni – 2-3 – minęło od wielkiego wydarzenia w kraju, gdzie się to mówiło: że my, nasz charakter Polaków – niektórych Polaków – troszeczkę złagodnieje, że nie będziemy tacy w stosunku do siebie podli, przykrzy i nie będziemy sobie na siłę dokuczać. Jednak najwidoczniej nie do wszystkich nas to dotarło, jak to obecnie widać – podkreślając – nie do wszystkich.

Dalej przewodnicząca dodała, iż sprawa, którą wniósł p. Zdzisław Małkiewicz, aby zabrać mandat radnemu M. Weberowi, na dzień dzisiejszy jeszcze się nie zakończyła, a więc i mandat radnego M. Webera nie wygasł – nawiązała przy tym do trybów odwoławczych przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie zapewniła, iż o wynikach ostatecznych rozstrzygnięć w przedmiotowej sprawie, radni zostaną w terminie powiadomieni. Następnie, zwracając się do p. Zdzisława Małkiewicza zasugerowała mu, aby z odpowiedzią na zadane pytania zwrócił się do radcy prawnego urzędu. Natomiast ze swej strony oznajmiła, iż jest w posiadaniu stosownej opinii prawnej, co do wypłacania diet radnemu M. Weberowi. Odnośnie podejmowanych uchwał i wniosków w przedmiotowej sprawie nadmieniła, iż rada głosowała trzykrotnie, dwa razy jednogłośnie i jeden raz zwykłą większością głosów i takie rozstrzygnięcia są do wglądu w Biurze Rady.

P. Zdzisław Małkiewicz dalej nalegał o uszczegółowienie odpowiedzi na zadane pytania, posiłkując się przy tym przytaczanym pismem wojewody. Zarzucił Przewodniczącej RM, że w swej wypowiedzi nawiązała do żałoby narodowej. Ze swej strony powiedział, iż przeżył ją tak samo, a może trochę inaczej, ale to nie ma nic wspólnego ze sprawa radnego M. Webera.

Przewodnicząca RM przerywając dalsza polemikę w tej sprawie, poprosiła p. Zdzisława Małkiewicza o sprecyzowanie swoich zapytań, uwag i skierowanie ich do Biura Rady, na które odpowie w stosownym terminie ustawowym.

 

Następnie p. Zdzisław Małkiewicz poruszył problem bardzo złego stanu dróg na Osiedlu Za Torami. Zarzucił, iż tym stanem rzeczy w gminie nie zajmuje się nikt. Jedynie po jego interwencjach u burmistrza, od czasu, do czasu przejdzie równiarka.

Przewodnicząca RM zasugerowała, aby w tej sprawie skierował się do odpowiedzialnych służb komunalnych gminy, a także do radnego z tegoż terenu.

  

Pkt 17

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RM podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska