UCHWAŁA Nr XIX/127/ 2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

 w sprawie: nie wygaśnięcia wydatków z końca roku budżetowego 2004.

           

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Ustala się wykaz nie zrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy stanowi załącznik Nr 1 do uchwały będącej jej integralną częścią.

 

§ 2

 Ostateczny termin dokonania każdego wydatku określa załącznik Nr 1.

 

§ 3

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński