Skępe, dnia 19 maja 2010 r.

UMiG-0052-XXXX/2010

Pan/i/

 

..................................................................

 

..................................................................

 

87-630  S K Ę P E

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm. )

 

zapraszam

 

na XL Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 maja 2010 r., tj. czwartek o godz. 1400  
w sali obrad nr 12.

Projekt porządku obrad:

 

1. Sprawy organizacyjne.

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie protokółu XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r.

c) przyjęcie porządku obrad.

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok - Druk Nr 1.

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Druk Nr 2

4. Projekt w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja.'', w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Druk Nr 3.

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III  szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacujnych województwa kujawsko-pomorskiego   - Druk Nr 4.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe” – Druk Nr 5.

7. Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie