UCHWAŁA NR XL/280/2010

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 maja 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
[1] oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)
oraz art. 166,

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok (Dz.U. woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 404 z dnia 19.02.2010 r.) zmienionej:

-                 Uchwałą Nr XXXVI/258/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 stycznia 2010 r.

-                 Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 stycznia 2010 r.

-                 Zarządzeniem Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2010 r.

-                 Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 lutego 2010 r.

-                 Uchwałą Nr XXXVII/261/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010 r.

-                 Zarządzeniem Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2010 r.

-                 Uchwałą Nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2010 r.

-                 Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 25.359.573 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.047.824 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 3.311.749 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.779.980 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) § 2   otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 25.359.573 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.620.433 zł., 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.739.140 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.779.980 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.    

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie
z    załącznikiem nr 4 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4a
do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.376.622 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6”. 

4.  Zał. Nr 10 otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr.223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241.