Uchwała Nr XL/281/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Miasto i Gmina Skępe zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej ”, w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do podpisywania porozumienia i umowy w sprawie realizacji projektu pn. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej ” w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57 poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz.146