Uchwała Nr XL/282/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja.'', w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) uchwała się, co następuje : 

§ 1. 1. Miasto i Gmina Skępe zamierza przystąpić do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja”, w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Liderem w/w projektu partnerskiego będzie Gmina Miasta Lipno, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2. i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt wspólnie z partnerami według załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do podpisania porozumienia międzygminnego z partnerami uczestniczącymi w projekcie w sprawie realizacji projektu pn. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja'' w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57 poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz.146 

 


 

 

Załącznik do Uchwały Nr XL/282/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 maja 2010 r.

Wykaz partnerów projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja” 

1)Gmina Miasta Lipno; 

2)Gmina Lipno; 

3)Gmina Kikół; 

4)Gmina Chrostkowo; 

5)Gmina Wielgie; 

6)Gmina Tłuchowo; 

7)Gmina Bobrowniki; 

8)Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą; 

9)Powiat Lipnowski; 

10)Stowarzyszenie Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży; 

11)Miasto i Gmina Skępe