Uchwała Nr XL/284/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe ”. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) ) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Nadać tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe ” Pani Zycie Wegner. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57 poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28 poz.142 i Nr 28 poz. 146