PROTOKÓŁ NR XL/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 27 maja 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem     - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                           - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Andrzej Gatyński                          - Burmistrz Miasta i Gminy;

·         Barbara Leśniewska                     - skarbnik;                

·         Stanisław Jabłoński                       - kierownik ref. oświaty;

 

XL Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni (15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/V/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

 

Do protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu), skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 384.018 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków UE w ramach EFS

 

Przewodnicząca RM odnosząc się jednocześnie do kolejnego projektu uchwały, które są ściśle ze sobą powiązane powiedziała, iż pierwszy dotyczy przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej, którego Liderem będzie Urząd Marszałkowski w Toruniu. Natomiast drugi –  przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego –                  II edycja”. Realizacją tego projektu objęte będą klasy IV-VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum.

Następnie poprosiła kier. Stanisława Jabłońskiego o uszczegółowienie uzasadnienia projektów uchwał (w załączeniu). Zwrócił uwagę na dopisanie w załączniku drugiego projektu uchwały –  jako partnera projektu – pod poz. 11 Miasto i Gminę Skępe.

Radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja” w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków UE w ramach EFS

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

 

 

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Przewodnicząca RM.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe”

 

W uzasadnieniu projektu uchwały, przewodnicząca RM oznajmiła, iż została ona wywołana na wniosek Kapituły ds. nadawania tytułów: „Honorowy obywatel Miasta i Gminy Skępe” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe” z dnia 26 maja br. (na wniosek grupy czterech radnych o nadanie tytułu Pani Teresie Zycie Wegner). Podkreśliła przy tym, iż Kapituła wzięła pod uwagę opinie i rekomendacje zgłoszone przez jednostki organizacyjne jak i osoby publiczne.

Następnie pokrótce przedstawiła dorobek p. T.Z. Wegner w pracy zawodowej oraz działalności społecznej na rzecz Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu).

 

Pkt 7

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Na wstępie burmistrz podziękował pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za sprawne realizowanie zadań podczas jego nieobecności.

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wykonania uchwał XXXIX Sesji Rady Miejskiej,

-         zgłoszonego wniosku wspólnych komisji rady właściwych ds. budownictwa i rolnictwa w sprawie zbiórki w sołectwach folii po kiszonkach i worków foliowych po nawozach mineralnych,

-         wydanego jednego zarządzenia,

-         zamówień publicznych,

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-         zaawansowania robót w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę,

-         gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym,

-         zakupu agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków,

-         wykonanych robót melioracyjnych,

-         realizacji funduszu sołeckiego.

Ponadto burmistrz poinformował o:

-         zakończeniu uzupełnienia boiska na „Orliku” masą bitumiczną,

-         opracowanym harmonogramie korzystania z obiektów „Orlika”.

Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy do udziału w obchodach „Dni Skępego”, oraz na uroczystość powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Witold Jankowski uzupełnił wspomniany przez burmistrza wniosek w sprawie zbiórki folii w sołectwach (informacja w załączeniu).

Radny Roman Targański poruszył problem  budowy kładki przez strugę. Powiedział, iż ten temat ciągnie się od sześciu lat. Brak przejścia dla osób pieszych stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. Zasugerował, iż kładkę można by pobudować przy posesji p. Góralskiego.

Burmistrz odpowiedział, iż pobudowanie kładki jest bardzo drogą inwestycją, gdyż nie można jej wykonać sposobem gospodarczym. W początkowej wersji wycena opiewała na kwotę ok. 50.000 zł. Zapewnił, iż będzie czynił starania o wycenę konkretnego projektu. Jednocześnie nawiązał do dzisiejszego wytyczania geodezyjnego granic działki p. J. Wojtala. Po wytyczeniu granic więcej będzie wiadomo i może się okazać przyjęcie innego wariantu – bardziej korzystnego.

 

Pkt 8

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca RM zapoznała zebranych z:

-         pismem p. B. Bubły odwołującym się od podjętego stanowiska przez burmistrza w sprawie poprowadzenia mediów (kabla energetycznego) do działek rekreacyjnych nad jeziorem w Łąkiem. Oznajmiła, iż sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez merytoryczne komisje rady właściwe ds. budownictwa i rolnictwa,

-         pismem p. Zdzisława Małkiewicza w prawie odpowiedzi na zadane przez niego pytania podczas obrad ostatniej sesji rady. Zapewniła, iż udzieli odpowiedzi na pytania w stosownym terminie,

-         przesłanymi życzeniami z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego od Jerzego Wenderlicha Posła na Sejm RP.

P. Tomasz Matuszczak zwrócił się z pytaniem do burmistrza dotyczącym rozwiązania problemu uszkodzonej kanalizacji przy ul. Spacerowej.

Burmistrz odpowiedział, iż jest to problem, z którym gmina boryka się od dłuższego czasu. W przypadku awarii przepompowni (przy działce przyległej do terenów GS „SCH”) ścieki przelewają się. Były nawet przypadki przegryzienia instalacji kanalizacyjnej przez szczury. Zapewnił, iż będzie się starał jak najszybciej interweniować w takich przypadkach. Poinformował, iż planuje się w tym miejscu podwyższyć nieco teren poprzez nawiezienie piasku. Jednocześnie podziękował p. T. Matuszczakowi za interwencję w tej sprawie.

P. T. Matuszczak poruszył także wysypywanie popiołu przez p. Lipskiego, przez co ogranicza się dojście do drogi. Zasugerował także, aby wysłać pisma do mieszkańców posesji wzdłuż drogi przy ul. Spacerowej, aby nie wyrzucali śmieci do jeziora. Jego zdaniem, postawiona tablica zakazująca wyrzucanie śmieci w jednym tylko miejscu, nie rozwiązuje problemu.

Burmistrz odpowiedział, iż wyśle do p. Lipskiego stosowne pismo w sprawie wysypywania popiołu.

  

Pkt 9

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RM podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska