UCHWAŁA Nr XIX/126/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku

  

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok.

        

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 41/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 06.02 2004 r.,

-  Uchwałą Nr XII/89/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29.03.2004 r.,

-  Zarządzeniem Nr 44/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31.03 2004 r.,

- Uchwałą Nr XIII/93/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28.04.2004 r.,

- Uchwałą Nr XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19.05.2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 48/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 09.06 2004 r.,

- Uchwałą Nr XV/102/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.06.2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 52/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 07.07 2004 r.,

- Uchwałą Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 02.09.2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14.09 2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 59/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30.09 2004 r.,

- Uchwałą Nr XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13.10.2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 63/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14.10 2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 66/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15.11 2004 r.,

- Uchwałą Nr XVIII/113/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 06.12.2004 r.,

- Zarządzeniem Nr 68/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10.12 2004 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy z kwoty 12.310.972,00 zł na kwotę 12.313.887,00 zł w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.555.732,00 zł (załącznik Nr 3)

b)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 95.550,00 zł – zał. Nr 10

c) subwencja ogólna na kwotę 6.160.480,00 zł z tego:

-  część wyrównawcza w kwocie 2.187.194,00 zł

-   część oświatowa w kwocie 3.943.616,00 zł

-   część rekompensujaca w kwocie 29.670,00 zł

2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się wydatki budżetu gminy z kwoty 12.558.171,00 zł na kwotę 12.561.086,00 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.555.732,00 zł (załącznik Nr 3)

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 95.550,00 zł – załącznik Nr 10.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a)  wydatki bieżące w kwocie 11.768.771,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.742.248,00 zł

- obsługę długu w kwocie 21.985,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 792.315,00 zł (załącznik Nr 6).

3. Planowanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

3. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński