Zarządzenie Nr 36/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 22 lipca 2010 r.

 

 

 

w sprawie: Podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartały 2010 r.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zmianami) oraz art. 37 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za II kwartały 2010 r. w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

Andrzej Gatyński