BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SKĘPE

OGŁASZA  KONKURS

na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Wólce

Wólka 133 B,  87-630 Skępe

 

1.  Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania  określone  w  rozporządzeniu Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27 października  2009 roku w  sprawie  wymagań,  jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora  oraz inne  stanowisko  kierownicze w  poszczególnych  typach  szkół  i placówek ( Dz. U. Nr  184, poz. 1436 ).

2.  Oferty  osób  przystępujących  do  konkursu  muszą  zawierać  następujące  dokumenty:

         a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

         b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kandydata,

         c)    życiorys  z opisem przebiegu  pracy  zawodowej, zawierającego  w  szczególności   informację  o:

                  - stażu  pracy  pedagogicznej – w  przypadku  nauczyciela albo

                  - stażu  pracy dydaktycznej – w przypadku  nauczyciela  akademickiego, albo

                  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 

d)       oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku   kierowniczym,

g)       oświadczenie,  że  przeciwko  kandydatowi  nie  toczy  się  postępowanie  karne,  postępowanie  dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

h)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)         oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  karany  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych  z dysponowaniem środkami publicznym, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.  ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm   ),  

j)        oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i  ust.  3a  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990  oraz  treści  tych  dokumentów  ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm. )   w przypadku  kandydata  na  dyrektora  publicznej  szkoły,

k)       oryginał lub poświadczona przez Kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)         oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)      oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.  ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.  ) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)       oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych    w  przypadku  osoby  niebędacej  nauczycielem,

o)       oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z  późn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i  dopiskiem  „Konkurs   na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  w  Wólce”,  do dnia 19 sierpnia 2010 r.  w  siedzibie organu prowadzącego

 

Urząd Miasta i Gminy Skępe

ul. Kościelna 2,  87-630 Skępe

tel. (054) 287 72 01 do 03

( informacji udziela sekretarz M i G  Skępe  Pan  Józef  Sobociński )

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Skępe, dnia 03.08.2010