Uchwała Nr XLI/286/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/248/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Ustala się okres spłaty kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł do 31.08.2010 r."

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska