Uchwała Nr XLI/287/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394 i z 2009 r. Nr 31, poz.206, z 2009 nr. Nr 97, poz.804 i z 2010 r. Nr 75, poz.474) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.;:Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz.146)uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Przyjmuje się do stosowania zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe, określone szczegółowo w załaczniku nr 1 do uchwały.

2.Uchyla się uchwałę Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.( D.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Z 2009 r. Nr 7, poz.145).

§ 2.Wnioski o dotacje złożone na podstawie zasad określonych Uchwałą Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. rozpatruje się zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska