Uchwała Nr XLI/289/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394 i z 2009 r. Nr 31, poz.206, z 2009 r. Nr 97, poz.804 i z 2010 r. Nr 75, poz.474) oraz art. 150, art. 219 ust.2 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146),uchwala się, co następuje:

§ 1.Z budżetu Gminy Skępe przyznaje się dotację Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem..

§ 2.Dotacja przeznaczona jest na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem, których szczegółowy zakres określony jest we wniosku o przyznanie dotacji.

§ 3.Kwota udzielonej dotacji w bieżącym roku budżetowym wynosi 50 000,00 zł.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Rady Miejskiej w Skępem nr XLI/287/10 z dnia 23.06.2010 r

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska