Uchwała Nr XLII/291/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.Rada Miejska w Skępem zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości: 5.210.000,00 zł (słownie pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych)

§ 2.Zobowiązanie, o którym mowa w §1 dotyczy podpisania umów z wykonawcami, którzy będą wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych.

§ 3.1.Zobowiązanie określone w §1 i §2 zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.

2.Realizację inwestycji planuje się na lata 2010-2012

a)do realizacji w roku 2010 za kwotę 210.000,00 zł

b)do realizacji w roku 2011 za kwotę 2.500.000,00 zł

c)do realizacji w roku 2012 za kwotę 2.500.000,00 zł

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska