Uchwała Nr XLII/292/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skępe do realizacji projektu pn. ,,Nowoczesne urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 z późn.zm.)uchwała się, co następuje:

§ 1.1.Miasto i Gmina Skępe zamierza przystąpić do realizacji projektu partnerskiego pn. "Nowoczesne urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim", w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.Liderem w/w projektu partnerskiego będzie Powiat Lipnowski, który zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt wspólnie z partnerami według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do podpisania porozumienia międzygminnego z partnerami uczestniczącymi w projekcie w sprawie realizacji projektu pn. ,,Nowoczesne urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" w ramach POKL.05.02.01-00-166/09. Podziałanie 5.2.1.

§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska