Uchwała Nr XLII/294/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),uchwala się, co następuje:

§ 1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

2)lokalu, lokalu zamiennym, lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio lokal, lokal zamienny lub lokal socjalny, określone w ustawie, o której mowa w pkt 1;

3)lokalu spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe – należy przez to rozumieć lokal niewchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe i niebędący własnością towarzystwa budownictwa społecznego, wynajęty przez Miasto i Gminę Skępe od innego właściciela w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1;

4)podnajemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, z którą Miasto i Gmina Skępe zawarła umowę podnajmu lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe wynajętego przez Miasto i Gminę Skępe od właściciela tego lokalu;

5)osobie oczekującej na zawarcie umowy najmu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną i umieszczoną na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1 lub uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe, a także osobę umieszczoną w rejestrze osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego w związku z wyrokiem sądu nakazującym opróżnienie lokalu i ustalającym uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.

§ 2.1.Ustala się zasady podnajmowania lokali spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe, wynajętych przez Miasto i Gminę Skępe od innych właścicieli w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 8.

2.Organ Miasta i Gminy Skępe, realizując postanowienia niniejszej uchwały, kieruje się zasadą racjonalnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.

3.Lokale spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe mogą być podnajmowane jedynie na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Do podnajmowania lokali spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe nie mają zastosowania postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe, z wyjątkiem postanowień dotyczących ponownego wynajmowania lokali socjalnych po upływie okresu najmu lokalu socjalnego.

§ 3.Lokale spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe mogą być podnajmowane jedynie osobom oczekującym na:

1)zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego;

2)zawarcie umowy najmu lokalu, zamieszkującym bez tytułu prawnego w lokalach niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe, oraz które były zobowiązane do uiszczania czynszu regulowanego;

3)wskazanie, na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy, lokalu zamiennego na czas koniecznej naprawy.

§ 4.1.Wskazania osoby, o której mowa w § 3 do zawarcia umowy podnajmu lokalu dokonuje organ wykonawczy Miasta i Gminy Skępe w formie zarządzenia

2.Organ wykonawczy, decydując o kolejności wyboru osób do zawarcia umowy podnajmu lokalu, kieruje się zasadą racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Skępe lub szczególnie uzasadnionymi względami społecznymi

§ 5.Przedmiotem podnajmu nie powinien być lokal, w stosunku do którego wydany został prawomocny wyrok nakazujący jego opróżnienie, jeśli umowa podnajmu miałaby być zawarta z osobą, która dotychczas lokal ten zajmowała i w stosunku do której orzeczono o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

§ 6.1.Do ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej podnajmowanego lokalu winny mieć odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy oraz zasady polityki czynszowej określone przez Radę Miejską w Skępem w stosunku do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe, przy czym w stosunku do osób, o których mowa w § 3 pkt 1, przyjmuje się zasadę ustalania stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej podnajmowanego lokalu w taki sposób, jaki został przyjęty w stosunku do lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.

2.Do osób określonych w § 3 pkt 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie warunki obniżania czynszu określone przez Radę Miejską w Skępem w stosunku do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.

§ 7.Zawarcie umowy podnajmu z osobami, o których mowa w § 3 pkt 2, nie stanowi podstawy do negatywnej weryfikacji i skreślenia z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe na podstawie przepisów ustawy.

§ 8.Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, przy określaniu warunków umów podnajmu, zawieranych z osobami wskazanymi w § 3, winien kierować się założeniami, że:

1)okres, na jaki winna być zawarta umowa podnajmu nie powinien być dłuższy niż 3 lata;

2)w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zawarta kolejna umowa podnajmu z tą samą osobą, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal, na okres do lat 3, nie dłużej jednak niż czas trwania stosunku najmu podnajmowanego lokalu;

3)przy zawarciu umowy podnajmu nie powinno się pobierać kaucji zabezpieczającej, o której mowa w ustawie.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska