Uchwała Nr XLII/295/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz.651 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Józefkowo, obręb: Żagno oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/1, o pow. 0,2978 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 20588, stanowiącej własność Gminy Skępe.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska