PROTOKÓŁ NR XLII/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 29 lipca 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1030, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                       - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·       Andrzej Gatyński                                - Burmistrz Miasta i Gminy;

·       Barbara Leśniewska                            - skarbnik;                

·       Stanisław Jabłoński                            - kierownik ref. oświaty;

·       Agnieszka Skowrońska                      - insp.

·       Krzysztof Małkiewicz                         - insp.

 

XLII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 11 radnych na 15 osobowy skład rady i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XLI/V/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.

 

Do protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM poinformowała zebranych o piśmie z Gabinetu Marszałka w sprawie przesunięcia terminu wręczenia burmistrzowi medalu z okazji 20-lecia odrodzenia samorządu w wolnej Polsce, które wpłynęło na jej ręce. Dlatego też oznajmiła, iż zachodzi konieczność zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 2.

Burmistrz zwrócił się z prośbą o odczytanie pisma, aby bardziej przybliżyć społeczeństwu jego treść.

Przewodnicząca rady oznajmiła, iż nie widzi konieczności odczytania pisma w całości, gdyż jego sentencję wyraźnie przedstawiła, ale jeżeli taka będzie wola radnych, to przychyli się do prośby burmistrza.

Za odczytaniem pisma opowiedział się radny Witold Jankowski.

Przewodnicząca RM po odczytaniu w całości pisma zgłosiła wniosek o zdjęcie punktu 2 z projektu porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

Następnie przewodnicząca rady odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu), skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 212.193 zł. Podkreśliła, iż na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową III etapu kanalizacji w Skępem, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek, który jest w trakcie weryfikacji pod względem formalnym. W przypadku jego uwzględnienia, będzie możliwość pozyskania maksymalnie 53,5 % kosztów kwalifikowanych, a więc 2.260.000 zł, przy 4.143.505,66 zł wartości dofinansowania, o jaką gmina wystąpiła.

W uzupełnieniu uzasadnienia,  burmistrz odniósł się do zgłoszonego, podczas ostatniego posiedzenia komisji, wniosku o wprowadzenie do budżetu gminnego na 2011 rok, w zamian proponowanego zadania pn. „Odnowa ulicy Sportowej”, nowego zadania inwestycyjnego (wkomponowanego w budowę III etapu kanalizacji) pn. „Odnowa ulic: Lipowej, Klonowej i Jarzębinowej”. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa ulicy Sportowej” przenieść na lata 2011-2012. Przy tym podkreślił dwukrotnie (zwracając się do wnioskodawcy radnego Zbigniewa Paradowskiego), że zadanie związane z odnową ulic: Lipowej, Klonowej i Jarzębinowej ma być zrealizowane w 2011 roku w I kolejności, przed odnową ulicy Sportowej, po położeniu sieci kanalizacyjnej na Osiedlu za Torami.

Następnie burmistrz poinformował zebranych, iż bieżący rok jest ostatnim, gdzie można składać jeszcze wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a więc na budowę: wodociągów, kanalizacji i SUW. Dlatego też oznajmił, iż podjął strategiczną decyzję o złożeniu wniosku na rozbudowę i modernizację SUW w Skępem, gdzie wystąpiono o dotację w kwocie. 1.400.000 zł (inwestycja planowana była do realizacji w 2012 r.). W zamian proponuje zaniechanie realizacji inwestycji związanej z budową, wspólnie ze starostwem, kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Skępem, gdzie koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4.000.000 zł. Zatem ze strony gminy należałoby wygospodarować ok. 2.000.000 zł. Zdaniem burmistrza, bardziej priorytetowym zadaniem jest zapewnienie na terenie miasta i gminy wody dla ludności, której bez modernizacji i rozbudowy miejscowej SUW może w najbliższych latach zabraknąć. Stąd podjął taką, a nie inną decyzję. Burmistrz poinformował także, o przesunięciu rocznym zadania związanego z przebudową drogi; Boguchwała – Huta, tzw. „Schetynówki”.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Witold Jankowski opowiedział się za nieodkładaniem odnowy ulicy Sportowej.

Odmiennego zdania był radny Mieczysław Weber, który wskazał na wiele trudniejszą i bardziej uciążliwą sytuację na ulicach Osiedla za Torami, aniżeli ulicy Sportowej. Według niego, drogi tego osiedla w okresie jesienno-zimowym, w czasie roztopów, są nieprzejezdne. Jednocześnie wyraził nadzieję, że burmistrz znajdzie odpowiednie środki finansowe, aby te drogi: na Osiedlu za Torami i przy ul. Sportowej spróbować odnowić jednocześnie.

Radny Zbigniew Paradowski odniósł się do mieszkańców Osiedla za Torami, którzy w przeciągu trzech ostatnich kadencji rady, niejednokrotnie zwracali się z petycjami dotyczącymi ich osiedla, także i dróg. Wówczas nikt jeszcze nie mówił o ulicy Sportowej. Wskazał przy tym na okoliczności przemawiające za odnowieniem w I kolejności ulic tegoż osiedla, jak: większą ilość mieszkańców, większą uciążliwość, gorszy stan dróg.

Ponadto zwrócił się z apelem, aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować większe środki pieniężne na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na wsiach, aby w ciągu roku nie budować tylko 5-6 takich oczyszczalni, a dużo więcej. Jego zdaniem, także nie powinno się zapominać o ekologii na wsiach.

Radny Witold Jankowski, zwracając się do swojego przedmówcy, zwrócił się z prośbą, aby pamiętać o tym przy ustalaniu podatków na następny rok budżetowy.

Burmistrz oznajmił, iż przy projektowaniu przyszłorocznego budżetu spróbuje uwzględnić odnowę tych 4 ulic: Lipowej, Klonowej, Jarzębinowej i Sportowej w 2011 r.

Przewodnicząca RM odniosła się do zaniechania realizacji inwestycji pn. „Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Skępem”. Przypomniała, iż inwestycja miała być wykonana wspólnie ze starostwem i że zgłoszony wniosek o dotację na budowę kompleksu boisk miałby większe szanse przebicia właśnie we współpartnerstwie. Dlatego też, wyraziła swoje zdziwienie z faktu zrezygnowania z tego zadania. Nadmieniła, że ma to być kompleks wielofunkcyjny, który miałby służyć nie tylko dzieciom i młodzież szkolnej, ale także całej społeczności gminnej, w tym osobom niepełnosprawnym. Przy tym powiedziała, iż doskonale zdaje sobie sprawę, że ważniejszą potrzebą i priorytetem, na obecną chwilę, jest doprowadzenie wody do każdego gospodarstwa w gminie. Wskazała na duże dokonania w tym zakresie w obecnej kadencji. Jednakże zaproponowała, aby z zadania związanego z budową kompleksu boisk wielofunkcyjnych całkowicie nie rezygnować i przesunąć je na 2012 rok. Ponadto, przeciwko rezygnacji z tegoż zadania przemawia fakt, iż zostało one wpisane w strukturę strategiczną samorządu wojewódzkiego i ujęte zostało w planach inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Jej zdaniem, w przypadku rezygnacji naszej gminy z realizacji tego zdania, bardzo skomplikuje sytuację i szanse na powodzenie wniosku, złożonego przez starostwo, będą znikome. Zaapelowała do radnych i burmistrza o uwzględnienie jej sugestii,                            a mianowicie przesunięcie przedmiotowej inwestycji na lata 2012-2013, gdyż w przeciwnym razie, przyjęcie zmian proponowanych przez burmistrza, spowoduje tak naprawdę wyrzucenie tego zadania z budżetu i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy.

Burmistrz zwracając się do przewodniczącej rady powiedział, że zaniechanie realizacji inwestycji w bieżącym roku budżetowym nie oznacza, że temat budowy boiska gminnego zamykamy. Oznajmił, iż jest to podobna sytuacja jak z ulicą Sportową, o odnowie której zapomniano i dopiero teraz próbuje się ją ująć na następny rok. O podjętej tak drastycznej decyzji zaniechania budowy boiska zdecydowało, w głównej mierze, pismo Zarządu Starostwa, aby budowę kompleksu boisk rozpocząć jeszcze w tym roku, a ponieważ finansowo gminy na realizację tego zadania nie jest stać, dlatego też takie zajął stanowisko – oznajmił. Ponadto, jak wcześniej argumentował, na dzień dzisiejszy ważniejsza jest woda od budowy boiska, po prostu wybrał mniejsze zło, to co w obecnej chwili dla Miasta i Gminy Skępe jest bardziej potrzebne. Przy tym podkreślił, iż do tematu budowy boiska można w każdej chwili powrócić. Jego zdaniem, najbardziej realnym na przystąpienie gminy do realizacji tej inwestycji jest rok 2012. Jeszcze raz oznajmił, iż patrząc realnie, w bieżącym roku budżetowym gminy nie stać na rozpoczęcie wspólnie ze starostwem budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół.

Przewodnicząca rady powiedziała, iż doskonale zdaje sobie sprawę z zaistniałej sytuacji i rozumie argumenty przedstawione przez burmistrza, ale w przypadku składania wniosku przez starostwo, należałoby zapewnić ujęcie przedmiotowego zadania w planach inwestycyjnych gminy. Dlatego też, ponownie opowiedziała się za przesunięciem w latach tego zadania, a nie za jego całkowitym wyrzuceniem. Zasugerowała także drugą alternatywę, aby podczas dzisiejszych obrad sesji wprowadzić proponowaną zmianę zaniechania realizacji tej inwestycji, a na następnej sesji przywrócić, planując je na następny rok budżetowy.

Zdaniem burmistrza, wprowadzenie tego zadania do realizacji w następnym roku budżetowym także jest nierealne. Dalej argumentował, iż według niego strategicznym i pozadyskusyjnym zadaniem gminnym na 2011 rok jest woda.

Przewodnicząca rady powiedziała, iż ma na celu tylko uświadomienie Wysokiej Rady jak i burmistrza, że rezygnacja z budowy boisk wielofunkcyjnych, będzie miała znaczny  wpływ na złożony przez starostwo wniosek o dotację.

Radny Zbigniew Paradowski zaproponował, aby na dzisiejszej sesji przyjąć zapis proponowany przez burmistrza (zaniechanie realizacji inwestycji), natomiast podczas następnych obrad, w porozumieniu ze starostą, przywrócić zadanie budowy boiska gminnego na 2012 rok.

Burmistrz wyraził aprobatę, co do zgłoszonej sugestii przez radnego Z. Paradowskiego.

Przewodnicząca rady dodała, iż jest to kwestia do uzgodnienia, np. aby starostwo sfinansowało przedmiotowe zadanie wcześniej, a potem gmina.

Z takiego obrotu sprawy wyraził swoje zadowolenie radny Z. Paradowski i jeszcze raz zaproponował, aby zadanie związane z budową kompleksu boisk wielofunkcyjnych umieścić w planach budżetowych na 2012 r., podczas obrad następnej (wrześniowej) sesji, po wcześniejszym omówieniu na posiedzeniach komisji rady.

Burmistrz nawiązał do inwestycji, realizowanych przez starostwo, przy Szkole Ogólnokształcącej w Lipnie. Oznajmił, iż po wybudowaniu „Orlika”, planuje się przy tej szkole pobudować halę sportową za 6.000.000 zł. Dlatego też uważa, że skoro starostwo tyle pieniędzy włożyło w „ogólniak”, to niech trochę i zainwestuje w Zespół Szkół w Skępem.

Przewodnicząca rady odpowiedziała, iż są to kwestie do uzgodnienia.

Burmistrz powiedział, że on ze swej strony tylko sygnalizuje problematykę, ponieważ jako burmistrz miasta i gminy, tak samo jak radni, musi dbać o nasz teren i jest za wspomaganiem wspólnych ze starostwem inicjatyw na rzecz naszego miasta i gminy. Następnie oznajmił, iż jest pełen uznania dla obecnego Zarządu Starostwa, który                    w przeciwieństwie do poprzednich kadencji, wspomaga inwestycyjnie nasz samorząd gminny. Jego zdaniem, w poprzednich 8 latach kadencji rady powiatu, to pod tym względem była tragedia.

Nie do końca zgodziła się z tymi zarzutami przewodnicząca rady. Oznajmiła, że jeżeli taka będzie wola społeczeństwa, to udowodni liczbami, że zarówno w tej, jak i w poprzednich kadencjach, Zarząd Powiatu inwestował na naszym terenie. Dla przykładu podała, iż w poprzedniej kadencji robione były zadania inwestycyjne, które z zewnątrz nie były widoczne, jak choćby wymiana centralnego ogrzewania w obiektach Zespołu Szkół w Skępem.

Burmistrz oznajmił, iż z prowadzonej dyskusji należy wywnioskować, że temat budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych jest otwarty zarówno dla niego, jak i radnych, aby w tym temacie ściśle współpracować ze starostwem i pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego dotację na realizację tej inwestycji – do 30 % kwalifikowanych kosztów budowy.

Przewodnicząca rady dodała, iż Urząd Marszałkowski swoją droga, ale również należy wnioskować o środki unijne, gdzie jest szansa pozyskania nawet ponad 60 %. Jeszcze raz, zwracając się do radnych zaapelowała, aby to wziąć pod uwagę i zaplanować w naszym perspektywicznym budżecie przedmiotową inwestycję, żeby można było wnioskować o pozyskanie na jej realizację jak najwięcej środków pieniężnych z zewnątrz. Podkreśliła, aby burmistrz i radni fakt ten uwzględnili.

Radna Jadwiga Pawska nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi burmistrza i nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że starostwo przez 8 lat dla naszego społeczeństwa nic nie zrobiło. Przypomniała przy tym burmistrzowi, jak podczas kampanii wyborczej w I jego kadencji, w ulotce wyborczej dziękował właśnie starostwu za remont drogi przy ulicy Rypińskiej, o której od tamtego czasu całkiem zapomniano, a na obecną chwilę – wygląda tak, jak wygląda.

Burmistrz odpowiedział, że dlatego tez mówił o 8 latach, a nie 4.

Radny Józef Jagas, wracając do zgłoszonego wniosku komisji w sprawie odnowy w 2011 r. ulic: Lipowej, Jarzębinowej i Klonowej zasugerował, aby dołączyć do nich także i ulicę Sportową, aby te drogi zrobić równocześnie.

Przewodnicząca rady dodała, iż taka właśnie jest sentencja zgłoszonego wniosku komisji, aby odnowę ulicy Sportowej zaplanować na lata 2011-2012, natomiast ulice na Osiedlu za Torami, zaraz po zakończeniu budowy tam kanalizacji.

Sołtys z Wólki Adam Topolewski zwrócił się z pytaniem dotyczącym zmian wydatków w funduszu sołeckim.

Skarbnik odpowiedziała, iż zmiany w planie wydatków sołectw, w ramach funduszu sołeckiego, podyktowane są przeniesieniem środków z wydatków bieżących na majątkowe – w budżecie uwzględnione po stronie usług. Następnie odniosła się szczegółowo do tych zmian (w załączniku). Jednocześnie przypomniała sołtysom                  o składaniu do końca września br. wniosków w ramach funduszu sołeckiego na inwestycje planowane w 2011 r. (w porównaniu do roku bieżącego środków więcej).

Radny Roman Targański, odnosząc się do proponowanej zmiany przez burmistrza dotyczącej zaniechania budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych zasugerował, aby na obecnej sesji zrezygnować z tej zmiany, a na następnej (prawdopodobnie wrześniowej) lepiej przygotować się do wywołanego tematu, aby uwzględnić zgłoszone sugestie radnych.

Przewodnicząca rady dodała: bądź przesunąć przedmiotową inwestycję w czasie.

Skarbnik odpowiedziała, aby z przesunięciem wywołanej inwestycji za bardzo się nie spieszyć i zasugerowała, żeby dokładnie, na najbliższych komisjach rady, sprawę tą przedyskutować. Następnie nawiązała do sugestii zgłoszonej przez radnego Z. Paradowskiego dotyczącej rozmów ze starostą w tym temacie, po których będzie więcej wiadomo nt. dofinansowania inwestycji. Dlatego też, na następnej sesji wrześniowej będzie można wprowadzić zmiany do budżetu odnośnie wnioskowanej odnowy ulic na Osiedlu za Torami i Sportowej, a także ustosunkować się do inwestycji związanej z budową kompleksu boisk wielofunkcyjnych.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym (głosowało 11 radnych).

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap”

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła skarbnik (w załączeniu). Przypomniała zebranym, iż na dofinansowanie realizacji zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek, który jest w trakcie weryfikacji pod względem formalnym. W przypadku jego uwzględnienia, będzie możliwość pozyskania maksymalnie 53,5 % kosztów kwalifikowanych, a więc 2.260.000 zł, przy 4.143.505,66 zł wartości dofinansowania, o jaką gmina wystąpiła. Przy tym oznajmiła, iż na przełomie października – listopada gmina powinna otrzymać odpowiedź i wówczas zasady finansowania tej inwestycji zostaną radzie przedstawione. Wówczas finansowanie inwestycji nie będzie oparte tylko o środki własne, ale także i dotacje.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca rady wyraziła swoje zadowolenie z wywołania przedmiotowej uchwały, na którą radni i społeczeństwo miasta z utęsknieniem oczekiwali od dawna.

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniem dotyczącym odwołań od przeprowadzonego przetargu na budowę kanalizacji.

Burmistrz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie zgłoszono żadnego odwołania.

Przewodnicząca rady zwróciła się z pytaniem dotyczącym wielkości kwoty na sfinansowanie inwestycji – czy to wielkość po przetargu?.

Skarbnik odpowiedziała, że kwota zobowiązania ustalona została po przetargu i uwzględnia także zatrudnienie insp. nadzoru.

Wiceprzewodniczący rady zwrócił się z pytaniem dotyczącym wielkości kwoty zadłużenia gminy.

Skarbnik odpowiedziała, iż zgodnie z planem budżetowym na 2010 r., po uwzględnieniu wszystkich należnych spłat, zadłużenie gminy na koniec grudnia wynosi 9.162.576,64 zł, tj. 37 % dochodów gminy. Jednocześnie oznajmiła, iż sama kwota zadłużenia nie jest tak istotna, jak są ważne kwoty spłat, gdyż później jest problem z wygospodarowaniem środków na ustalone raty spłat, które można spłacać tylko z wolnych środków lub nadwyżki budżetowej, albo z zaciąganych kredytów i pożyczek.  i tak krąg się zaciska – powiedziała. Przy tym zapewniła, iż sytuacja budżetowa naszej gminy jest bezpieczna. Jednocześnie poinformowała, że na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy wynosi 10.043.281,64 zł i do końca br. planuje się jeszcze spłacić kwotę w wysokości 880.905 zł, aby na koniec grudnia wyjść na wcześniej wspomnianą kwotę 9.162.576,64 zł. (37 % w stosunku do dochodów). Nadmieniła także, że jeżeli dochody gminy wzrastają, np. po otrzymaniu dotacji, to i procent zadłużenia automatycznie się zmniejsza.

Wiceprzewodniczący rady wyraził swoją nadzieję, że ten zaciskający się krąg, o którym mówiła skarbnik, nie jest pętlą zadłużenia, która się zaciska na naszym budżecie.

Przewodnicząca rady zwróciła się z pytaniem dotyczącym sposobu spłaty różnicy zadłużenia gminy na dzień dzisiejszy, które wynosi ponad 10 milionów złotych, a zadłużeniem planowanym na koniec roku budżetowego, tj. około 1 miliona zł.

Skarbnik odpowiedziała, iż ta różnica zadłużenia gminy będzie spłacona z tzw. wolnych środków budżetowych oraz z zaciągniętych kredytów – zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Burmistrz odniósł się do nieprawdziwych informacji publicznych: że na koniec obecnej kadencji zadłuża tak gminę, że jest zagrożenie ustanowienia zarządu komisarycznego. Zapewnił wszystkich, że na dzień dzisiejszy zarząd komisaryczny naszej gminie nie grozi (powtórzył to dwukrotnie).

Skarbnik dodała, że wspólnymi siłami wybudowaliśmy inwestycje gminne za kwotę 19 milionów zł i ma nadzieję, że plan finansowy zostanie wykonany. Natomiast zadłużenie gminy w wysokości ok. 9 milionów zł świadczy o tym, że na inwestycje gminne wygospodarowaliśmy 10 milionów zł własnych środków i pozyskanych z zewnątrz. Przy tym także zapewniła wszystkich, że kondycja finansowa naszej gminy jest dobra.

Radny Zbigniew Paradowski, dla uściślenia wypowiedzi skarbnika, zwrócił się z pytaniem dotyczącym urealnienia dochodów wobec 37 % zadłużenia gminy.

Skarbnik odpowiedziała, że zadłużenie 37 % jest ustalone do dochodów gminy, natomiast po urealnieniu tych dochodów, zadłużenie gminy wynosi już tylko 35 %.

Radni nie wnieśli innych uwag doprojektuj uchwały.    

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skepe do realizacji projektu pn. „Nowoczesne urzędy – kompetentne kadry w powiecie lipnowskim”, finansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Do projektu uchwały odniosła się przewodnicząca rady wskazując na błąd zapisu w punkcie 4 załącznika do uchwały, który winien brzmieć: Miasto i Gmina Skępe / Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła insp. Anna Olszewska. Podkreśliła, iż zmiany głównie dotyczą uszczegółowienia wydatków, na co stypendium może być przeznaczone.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. Krzysztof Małkiewicz. Zwrócił uwagę, że zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Ponieważ do urzędu wpłynęły 4 wnioski osób pozbawionych wyrokami sądowymi mieszkania, wywołanie uchwały stało się zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła insp. Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno

 

Na wstępie, przewodnicząca rady odnosząc się jednocześnie do czterech kolejnych projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym w miejscowościach: Żagno (2 projekty), Rumunki Skępskie i Wioska oznajmiła, iż wiceprzewodniczący rady, podczas ostatniego posiedzenia komisji zwrócił się do radnych z propozycją zapoznania się z treścią projektów wywołanych uchwał, aby nie czytać ich w czasie obrad sesji w całości, ze względu na obszerny ich charakter i zbieżność tematyczną. Wówczas radni jednomyślnie przychylili się do zgłoszonej sugestii wiceprzewodniczącego rady.

Dlatego też, zwróciła się do radnych z pytaniem: czy zapoznali się z treścią przedmiotowych projektów uchwał i czy w tym zakresie mają uwagi?

Radni w wyniku głosowania jednogłośnie oznajmili, iż zapoznali się z treścią wywołanych uchwał i nie zgłosili żadnych uwag.

Przewodnicząca rady odczytała w kolejności: tytuł, podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, zwracając szczególną uwagę na przeznaczenie terenu.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie

 

 

Przewodnicząca rady odczytała w kolejności: tytuł, podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, zwracając szczególną uwagę na przeznaczenie terenu.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

 

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Wioska

 

 

Przewodnicząca rady odczytała w kolejności: tytuł, podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, zwracając szczególną uwagę na przeznaczenie terenu.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno

 

 

Przewodnicząca rady odczytała w kolejności: tytuł, podstawę prawną oraz części i rozdziały projektu uchwały, zwracając szczególną uwagę na przeznaczenie terenu.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

 

Pkt 12

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-          wykonania uchwał XLI Sesji Rady Miejskiej;

-          wykonania zgłoszonego wniosku komisji rady – jak w punkcie 2 niniejszego protokołu;

-          wydanych zarządzeń – 1;

-          zamówień publicznych;

-          projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy. W tym miejscu, odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi przewodniczącej rady, która zarzuciła burmistrzowi wycofanie się naszej gminy z budowy, wspólnie ze starostwem, kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Skępem. Powiedział, że przewodnicząca mówiła nieprawdę, że jest przeciwny budowie boiska gminnego. Oznajmił, iż nie jest przeciwko budowie tego kompleksu, ale na dzień dzisiejszy zaistniała taka sytuacja, że są zadania bardziej ważne dla społeczeństwa naszego miasta. Jego zdaniem, błędem jest mówienie społeczeństwu, że burmistrz i radni są przeciwko inwestycji budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Na dzień dzisiejszy, priorytetem jest złożenie wniosku o dotację unijną na rozbudowę i modernizację SUW w Skępem, ażeby nie powstała sytuacja, że za 3 lata zabraknie wody w Skępem. Jednocześnie zapewnił, że do tematu budowy boiska gminnego powróci;

-          prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-          zaawansowania robót w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków;

-          gospodarki mieniem komunalnym, planowaniem przestrzennym i utrzymania dróg gminnych;

-          wykonanych robót melioracyjnych;

-          realizacji funduszu sołeckiego;

Ponadto burmistrz poinformował o zbliżającym się Rajdzie Warszawskim na trasie: Łąkie – Radziochy (4-5 sierpnia br.).

Do przedłożonej informacji odnieśli się:

Przewodnicząca rady sprostowała wypowiedź burmistrza, skierowaną pod jej adresem. Powiedziała: iż doskonale rozumie, że po miesiącu, dwóch tygodniach, czy nawet jednym tygodniu można powiedzieć zupełnie coś innego, niż się wówczas mówiło. Ale mówienie coś innego już po jednej godzinie, to już trzeba mieć wyjątkową umiejętność. W tym miejscu, odczytała fragment uzasadnienia, przyjętej zwykłą większością głosów (przy jednym głosie przeciwnym) uchwały w sprawie zmian do budżetu: zaniechanie realizacji inwestycji pn. „Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Skępem”.

Zdaniem przewodniczącej rady, w wyniku głosowania, zdecydowano o wyrzuceniu tego zadania z budżetu gminy i zwracając się do burmistrza powiedziała, że nie można jej zarzucać mówienia nieprawdy. Burmistrz, poprzez zgłoszenie propozycji zmian do budżetu odnośnie zaniechania realizacji tej inwestycji, tak naprawdę opowiedział się przeciwko niej, a po upływie ok. 1 godziny zaczął mówić wręcz coś odwrotnego. Nadmieniła, iż szanuje demokratyczne głosowanie większością głosów nad przedmiotową uchwałą i temu należy się podporządkować, ale prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z realizacji budowy kompleksu boisk i nie można mówić: że czarne jest białe.

Przy tym wyraziła nadzieję, że zgłoszony wniosek komisji odnośnie odnowy, w pierwszej kolejności po wybudowaniu kanalizacji, ulic na Osiedlu za Torami zostanie przez burmistrza zrealizowany, poprzez zgłoszenie na następnej sesji zmian do budżetu gminy w tym zakresie.

Zwracając się do burmistrza i pozostałych radnych jeszcze raz oznajmiła, iż na dzień dzisiejszy nie można mówić, że jesteśmy za budową kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Wręcz odwrotnie, jesteśmy przeciwni tej inwestycji.

 

Pkt 13

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca rady przywitała przybyłego na dzisiejsze obrady sesji przedstawiciela firmy Bunte p. Krzysztofa Jurka. Oznajmiła, iż w związku z przebudową drogi krajowej nr 10 przez tą firmę, powstało dużo wątpliwości, uwag i zapytań. Wyraziła nadzieję, że pewne kwestie zostaną wyjaśnione i udzielone zostaną odpowiedzi na zadane pytania w tym zakresie.

Burmistrz zaproponował, że na początku chciałby przedstawić wcześniejsze zobowiązania firmy Bunte, jak i ich realizację, zgodnie z pismami korespondencyjnymi, odnośnie nieodpłatnego wykonania robót na rzecz naszej gminy (pisma w załączeniu).

Według zapewnień burmistrza, na dzień dzisiejszy firma wykonała:

-          naprawę nawierzchni drogi przy ul. Dworcowej w 60-65 % (w wyniku negocjacji zrezygnowano z bezpłatnego przekazania 80 t masy bitumicznej);

-          odbudowę drogi przy ul. Kolejowej – od rampy (wg zapewnień firmy Bunte, droga od rampy zostanie jeszcze raz wyrównana – przed samym odejściem firmy);

-          naprawę tłuczniem część drogi przy ul. Przemysłowej na odcinku ok.

-          nową nawierzchnię drogi przy ul. kolejowej – do przejazdu kolejowego. Zaznaczył przy tym, że nie cały odcinek drogi został sfrezowany ze względu na zbyt słabe podłoże;

-          nawierzchnię bitumiczną na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w Skępem;

-          nawierzchnię bitumiczną na drodze przy ul. Rypińskiej na odcinku ok. 100 m (przed i za przejazdem kolejowym);

-          załatanie dziur przy pomocy masy bitumicznej na drodze przy ul. Rypińskiej –  w kierunku drogi krajowej nr 10 (wykonano wczoraj);

-          naprawę drogi od ul. Rypińskiej w kierunku p. Gabryszewskiego.

Ponadto burmistrz poinformował o:

-        nie wykonaniu przez firmę Bunte naprawy nawierzchni drogi gruntowej na odcinku ok. 200 m przy SP w Wólce za pomocą kruszywa bądź destruktu. Przy tym nadmienił, iż po rozmowie z dyrektorem firmy Bunte, odcinek tej drogi ma być wykonany przy okazji remontów nawierzchni dróg w okolicy Kikoła;

-        nie wykonaniu próbnego ułożenia warstwy bitumicznej czterech odcinków drogi    o długości ok. 50 – 100 m (podyktowane zostało to decyzją nadzoru);

-        przywróceniu, przed odejściem firmy, do stanu używalności terenu bazy i targowiska zgodnie z umową.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski wyraził swoje zdziwienie, że burmistrz na ostatnim posiedzeniu właściwych komisji rady ds. finansów i oświaty przyznał, że z wywiązaniem się firmy Bunte z deklarowanych zobowiązań nie jest tak, jak powinno być. Natomiast, z przedstawionej przez burmistrza na dzisiejszej sesji informacji wynika, że jest inaczej i że firma Bunte prawie w całości wywiązała się ze swoich zobowiązań. Wskazał na niesfrezowany do końca odcinek drogi przy ul. Kolejowej. Jego zdaniem, winno się o tym wspomnieć dużo wcześniej, gdyż specjaliści z firmy Bunte wiedzieli dokładnie jaka ta droga jest i wówczas już powinny zapaść pewne rozwiązania, a nie dopiero teraz mówić o problemie. Także wyraził swoje niezadowolenie z powodu nie wykonania naprawy drogi w Wólce, gdzie obiecuje się teraz przywiezienie materiału na jej remont, przy okazji frezowania drogi w Kikole. Ponadto, jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Prosił o wskazanie konkretnego terminu zakończenia naprawy tej drogi.

Następnie zarzucił burmistrzowi niedopilnowanie tych spraw do końca i niewyegzekwowanie zdeklarowanych przez firmę Bunte zobowiązań, gdzie najpierw prace miały być zakończone do końca czerwca br., a teraz mamy 29 lipiec i część zobowiązań nie została zrealizowana. Wskazał na utrudnienia i niedogodności mieszkańców Skępego jak i Wólki, w związku z działalnością firmy Bunte. Zaapelował, że teraz dla tych mieszkańców należałoby zrobić coś dobrego.

Jeszcze raz nawiązał do ostatniego posiedzenia komisji rady, gdzie burmistrz mówił o wielu niedociągnięciach w związku z pracami remontowymi firmy Bunte. Przy tym wyraził swoje zdziwienie i wielki żal do burmistrza.

Nie do końca z tymi zarzutami zgodził się burmistrz i oznajmił, iż to radni mieli do niego pretensje, ze nie potrafi od firmy Bunte wyciągnąć konsekwencji wykonania wcześniej zdeklarowanych robót. Dlatego też, na posiedzeniu komisji rady zwrócił się z sugestią, aby dla wyjaśnienia tych niejasności zaprosić na dzisiejsze obrady dyrektora firmy Bunte (w zastępstwie przybył kier. Krzysztof Jurek). Jednocześnie przyznał się do niepoinformowania radnych, na piątkowym posiedzeniu komisji, o niesfrezowaniu całego odcinka drogi przy ul. Kolejowej – w stronę torów. Natomiast przypomniał, że mówił o niewykonaniu naprawy nawierzchni drogi przy SP w Wólce, z faktu którego, nawet dyrektor firmy Bunte był bardzo zdziwiony. Zaapelował do radnych, aby wykorzystali obecność na dzisiejszych obradach przedstawiciela firmy Bunte i zgłosili mu wszelkie żądania i pretensje. Aby w ramach współpracy wdrożyć te tematy i osiągnąć jakiś kompromis.

Radna Jadwiga Pawska nawiązała do licznych posiedzeń komisji rady i podejmowanej na nich sprawy remontu nawierzchni drogi przy ul. Rypińskiej. Zarzuciła burmistrzowi, że z przedstawionych przez niego pism korespondencyjnych z firmą Bunte, nic nie mówi się na temat remontu tej drogi. Nadmieniła, że burmistrz jedynie zapewniał ją i radnych, że prowadzi rozmowy na temat remontu nawierzchni tej drogi, lecz żadnych pism korespondencyjnych w tej sprawie na dzień dzisiejszy nie ma. Dlatego też oznajmiła, że aby teraz zadać przedstawicielowi firmy Bunte pytanie nt. remontu nawierzchni tejże drogi, należałoby najpierw mieć ku temu podłoże w formie pisma.

Burmistrz odpowiedział, iż to radna J. Pawska domagała się na komisjach rady, aby cała nawierzchnia drogi przy ul. Rypińskiej została wyremontowana przez firmę Bunte. Natomiast on jedynie miał na uwadze odcinek drogi, który firma zniszczyła i właśnie ten odcinek drogi – przed i za przejazdem kolejowym – został zrobiony, poprzez położenie asfaltu. Natomiast dalszy odcinek tej drogi – w kierunku drogi krajowej nr 10 – został naprawiony poprzez załatanie dziur asfaltem (w dniu wczorajszym), o czym sam został poinformowany przez dyrektora firmy Bunte w dniu dzisiejszym. Jeszcze raz podkreślił, że nigdy nie mówił, że cała droga przy ul. Rypińskiej zostanie pokryta nowym asfaltem.

Radna Jadwiga Pawska oznajmiła, iż nie miała na względzie całej drogi przy ul. Rypińskiej, lecz jej odcinek: od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 10.

Radny Mieczysław Weber powiedział, że wspomniany odcinek drogi przy ul. Rypińskiej, został całkowicie zmielony i skruszony przez samochody ciężarowe przewożące asfalt.

Wiceprzewodniczący rady powiedział, że w całej tej sprawie wyszło takie małe pri pro quo, gdyż burmistrz przy rozliczaniu firmy Bunte przyjął niewłaściwe pismo, gdyż podczas nieobecności burmistrza odbyło się spotkanie (11.05.2010 r.) sekretarza z kierownictwem firmy Bunte – w obecności trzech radnych – w sprawie realizacji uzgodnień pomiędzy firmą Bunte a urzędem Miasta i Gminy Skępe. Na spotkaniu wszystkie wcześniejsze ustalenia zostały uściślone i zawarte w protokole, który miał być podpisany przez obie strony i który miał być podstawą do ewentualnych rozliczeń. Oznajmił, iż o ile dobrze pamięta, to w protokole jest zapis dotyczący zrobienia przez firmę Bunte drogi przy ul. Rypińskiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 10. I jego zdaniem, to powinno być podstawą do kierowania wszelkich pretensji i żalów.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Bunte p. Krzysztof Jurek, który na wstępie odniósł się do niewykonania naprawy nawierzchni 200 m odcinka drogi przy SP w Wólce. Zapewnił, że na przełomie miesięcy września - października zadanie to zostanie przez firmę wykonane.

W dalszej części swojej wypowiedzi nawiązał do:

-          wyremontowania odcinka drogi przy ul. Rypińskiej poprzez załatanie dziur masą bitumiczną (do drogi krajowej nr 10);

-          niewyfrezowania całości odcinka drogi przy ul Kolejowej. Oznajmił, iż przy słabym podłożu drogi, frezowanie nie jest wskazane. Tam gdzie były ubytki uzupełniono je masą bitumiczną i położono o wiele większą warstwę asfaltu, aniżeli 4 cm;

-          wykonania, w tej samej technologii co droga przy ul. kolejowej, drogi Przemysłowej – do przejazdu kolejowego;

-          uzupełnienia ubytków, pomiędzy płytami betonowymi w drodze przy ul. Przemysłowej, za pomocą tzw. wiórków bitumicznych – od przejazdu kolejowego w stronę drogi krajowej nr 10. Jego zdaniem, kładzenie masy bitumicznej na płyty betonowe jest niewskazane, ponieważ po upływie 1 roku następują pęknięcia. Poza tym, nikt nie da gwarancji na położenie masy bitumicznej na płyty betonowe;

-          wyremontowania drogi przy ul. Kolejowej – w stronę byłej betoniarni – za pomocą tzw. mieszanki tłuczniowej 031. Jednakże nie jest to trwała nawierzchnia i po pewnym czasie istnieje możliwość powstania w niej dziur i wyrw. Taką nawierzchnię trzeba co jakiś czas naprawiać. Zapewnił, że przed wyprowadzką firmy, ubytki w tej drodze zostaną uzupełnione i droga zostanie pozostawiona                 w dobrym stanie;

-          położenia masy bitumicznej na 100 m odcinku drogi przy ul. Rypińskiej (przed               i za przejazdem kolejowym) oraz 100 m odcinku drogi od ul. Rypińskiej w stronę ul. Kolejowej – wzdłuż torów kolejowych;

-          położenia masy bitumicznej na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół jak i na parkingu;

-          niewykonania próbnego ułożenia masy bitumicznej, gdyż nadzór zadecydował inaczej. Zapewnił, że powstało to nie z winy firmy.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Mieczysław Weber ponownie nawiązał do zniszczenia odcinka nawierzchni drogi przy ul. Rypińskiej przez ciężarowe samochody firmy Bunte, przewożące 40 tonowe ładunki masy bitumicznej. Jednocześnie wskazał na podobne zniszczenie odcinka drogi przy ul. 21 Stycznia, gdzie w wyniku przewożenia ciężkich ładunków w drodze powstało duże zagłębienie.

Nie do końca z tymi zarzutami zgodził się p. Krzysztof Jurek i powiedział, iż nawierzchnie wymienianych odcinków dróg przy ulicach: Rypińskiej i 21 Stycznia, były już zniszczone przed rozpoczęciem działalności firmy Bunte. Na potwierdzenie swoich słów oznajmił, iż przed rozpoczęciem przebudowy odcinka drogi krajowej nr 10 sporządzono, dla własnego użytku firmy, szczegółową inwentaryzację tych odcinków dróg, które miały być użytkowane. Zwłaszcza odcinek drogi ul. Rypińskiej, w stronę „10” nadawał się już do remontu. Jego zdaniem, także na drodze przy ul. 21 Stycznia zagłębienie było już wcześniej.

Radna Jadwiga Pawska powiedziała, że transport masy bitumicznej miał się odbywać głównie drogą przy ul. Kolejowej, a ponieważ jej nawierzchnia została mocno zniszczona, to przeniesiono na drogę przy ul. Rypińskiej. Jednocześnie podziękowała firmie Bunte za zrobienie nawierzchni dróg przy ulicach: Kolejowej i Przemysłowej.

Burmistrz przychylił się do zgłaszanej przez radnych prośby, aby dyrekcja firmy Bunte rozważyła wykonanie odcinka drogi przy ul. Rypińskiej – w stronę drogi krajowej nr 10 – poprzez choćby położenie cieńszej warstwy asfaltu. Jego zdaniem, jedynie załatanie dziur masą bitumiczną jest niezadawalające. Poprosił p. K. Jurka, aby taką sugestię przekazać dyrekcji firmy.

P. Krzysztof Jurek zwrócił się do burmistrza z propozycją, aby w tej sprawie zorganizował spotkanie z dyrekcją firmy.

Burmistrz odpowiedział, iż wystąpi do firmy o spotkanie. Jednocześnie przyznał się, że przegapił wykonanie nawierzchni odcinka drogi przy ul. Rypińskiej – w stronę „10”.

 

Przewodnicząca rady zapoznała zebranych z wpłynięciem pism (w aktach Biura Rady) od:

-          p. Zdzisława Małkiewicza dot. odpowiedzi na zadane pytania w sprawie radnego M. Webera;

-          p. Krystyny Wojtylskiej w sprawie skargi na burmistrza z powodu nie załatwienia jej prośby (sprawa została skierowana do merytorycznych komisji rady ds. budownictwa i rolnictwa);

-          p. Piotra Kowalskiego w sprawie zróżnicowania podatków od działalności gospodarczej;

-          pp. Lecha i Mirosławy Radzewicz w sprawie budowy i organizacji przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

 

Sołtys Lubówca p. Sławomir Kujawski poruszył problem niezaopatrzenia się części mieszkańców wsi Lubówiec w kosze na śmieci. Oznajmił, iż ta część mieszkańców wrzuca wytworzone w swoich gospodarstwach domowych nieczystości do koszy ustawionych przed sklepem. Dlatego też, zwrócił się z prośbą o rozwiązanie powstałego od dawna problemu.

Przewodnicząca rady zwróciła się z pytaniem dot. posiadania przez gminę pojemników na śmieci.

Burmistrz odpowiedział, iż gmina jest w posiadaniu pojemników na śmieci, lecz mieszkańcy na wsiach niechętnie się w nie zaopatrują.

Radny Józef Jagas zaproponował rozwiązanie w tym temacie, aby wprowadzić jednolite opłaty pobierane od wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie czy kosz posiadają, czy też nie. Przy tym oznajmił, iż takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje już w wielu gminach.

Przewodnicząca rady zwróciła się do burmistrza z prośbą, aby rozeznał się pod względem prawnym, o możliwość wprowadzenia na terenie naszej gminy zasugerowanego rozwiązania w tej sprawie.

 

Burmistrz zapoznał zebranych z:

-          opinią prawną w sprawie wypłacania diety na rzecz radnego, w stosunku do którego toczy się postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu oraz w sprawie ewentualnego zwrotu diety – na prośbę radnego M. Webera;

-          opinią prawną w sprawie wysokości diet przysługujących radnym w kontekście braku udziału w pracach rady.

Przewodnicząca rady odniosła się do nieobecności radnych w pracach rady, oraz okoliczności usprawiedliwiających – zgodnie z § 2 ust4 pkt 4 uchwały Nr XV/96/2008. Jednocześnie zapewniła, że przyjęte w uchwale zasady są przestrzegane i dokumentacja obecności radnych w pracach rady jest prowadzona na bieżąco w Biurze Rady.

P. Zyta Wegner zapoznała zebranych z wykonanymi przez siebie pracami, obrazującymi zabytkowe budowle Skępego sprzed co najmniej 100 lat. Nawiązała do domu z wieku XVII-XVIII, który znajduje się w Muzeum Etnograficznym.

Zwróciła się do radnych o zgodę postawienia na skwerku skępskim 4 stelaży, na których zamieszczono by jej prace. Jednocześnie oznajmiła, iż zademonstrowane opracowania chce podarować nieodpłatnie.

Nawiązała także do wydanego przez siebie albumu – pamiętnika „Rodem ze Skępego”, gdzie w trakcie jego rozprowadzania, została oszukana na 500 egz. przez jedną rodzinę. Dlatego też, zwróciła się z prośbą do burmistrza i radnych o pomoc w sprzedaży 300 książek, w zamian za przekazanie nieodpłatnie swoich opracowań. Ponadto zobowiązała się do uszycia stroju skępianki, który także chciałaby podarować gminie za darmo.

Przewodnicząca rady wyraziła nadzieję, że odezwa zapewne trafiła do radnych i uda się w jakiś sposób pomóc p. Zycie Wegner, która poprzez propagowanie swoich zamiłowań do kultury i tradycji mieszkańców Skępego, zasłużyła sobie na to.

 

Pkt 14

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RM podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska