Uchwała Nr XLIII/301/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146)uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:

1)w zsestawieniu tabelarycznym plan dochodów budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

2)w zestawieniu tabelarycznym plan wydatkówbudżetu według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

2.Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Skępe dołącza uzasadnienie.

Uzasadnienie powinno obejmować:

1)w zakresie dochodów - szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

2)w zakresie wydatków - szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem:

a)wydatków jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych

b)dotacji udzielonych z budżetu

c)wydatków na inwestycje

d)wydatków na zadania administracji rządowej zlecone gminom

3)omówienie przychodów związanych z pokryciem defdicytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczek z Wojerwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykupu obligacji lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej

4)w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł przychodów oraz wydatków

5)informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmujących między innymi:

a)nazwę zadania inwestycyjnego i okres realizacji

b)łączne koszty finansowe

c)planowane wydatki w danym roku

d)wskazanie jednostki organizacyjnej realizujacej program lub koordynującej wykonanie programu

3.Uzasadnienie do projektu budżetu winno zawierać odniesienie do przewidywanego wykonania roku poprzedniego oraz prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 2.Materiały planistyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu gminy Skępe na kolejny rok budżetowy przygotowane będą przez jednostki organizacyjne gminy na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Wnioski dotyczące projektu budżetu na rok następny będą mogły być składane do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie do dnia 20 października

§ 4.Na podstawie otrzymanych materiałów Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje w formie uchwały budżetowej projekt budżetu wraz z załącznikami zgodny ze szczegółowymi przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych dostosowany do występujących zadań w Gminie

§ 5.Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionbalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada

§ 6.1.Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.

2.Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej opinie do projektu budżetu.

3.Komisje Rady Miejskiej proponujące wprowadzenie nowych wydatków, bądź zwiekszenie wydatków ujętych w projekcie budżetu, wskazując źródło ich finansowania.

4.Opinie Komisji Rady Miejskiej przedstawiane są komisji właściwej ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

5.Komisja właściwa ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej wyraża ostateczna opinię do projektu budżetu i przeddkłada ją Przewodniczącemu Rady Miejskiej w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania opinii pozostałych komisji Rady.

6.Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe opinię do projektu budżetu, o której mowa w ust. 5

7.Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji może dokonać autopoprawek w projekcie budżetu

§ 7.Porządek sesji budżetowej winien zawiarać punkty:

1)wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu

2)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami

3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

4)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Skepem

5)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

6)głosowanie nad projektem uchwąły budżetowej

§ 8.Wykonanie uchwąły powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 9.Traci moc uchwała nr XXXI/221/2009 Rady MIejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska