Uchwała Nr XLIII/302/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 1231 ze zmianami.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami.)uchwala się, co następuje :

§ 1.W uchwale Nr XXXV/254/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe wprowadza się następujące zmiany:

1)W załączniku Nr 1 DZIAŁ VI otrzymuje brzmienie:

„DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2010."

Ogólna kwota: 96.400,00 złotych

dział 851 rozdział 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Lp.

Zadania

Paragraf

Koszt

1

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

9.621,00 zł

2

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4040

1.369,00 zł

3

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110

2.670,00 zł

4

Składki na Fundusz Pracy

4120

345,00 zł

5

Wynagrodzenie bezosobowe
- Wynagrodzenie nauczycieli świetlic
- diety

4170

40.700,00 zł

6

Zakup materiałów i wyposażenia:
- żywność dla świetlic środowiskowych
- dofinansowanie nagród
- zakup opału
- pomoce dydaktyczne i literatura o tematyce
profilaktycznej
-zakup artykułów biurowych
-zakup artykułów przemysłowych do św.środowiskowych
-zakup paliwa
-wyposażenie

4210

18.221,00 zł
7.152,00 zł
400,00 zł
3.500,00 zł
2.505,00zł

405,00 zł
230,00zł
2.849,00 zł
1.180,00 zł

7

Zakup usług pozostałych:
- wyjazdy na basen
- teatry i profilaktyka szkolna
- pokrycie kosztów badania przez biegłych orzekających
w przedmiocie uzależnienia
- opłaty sądowe
- konsultacje psychologiczne
- wycieczki profilaktyczne
- inne działania profilaktyczne

4300

18.496,00 zł
2.035,00 zł
1.391,00 zł
440,00 zł

40,00 zł
7.560,00 zł
6.950,00 zł
80,00 zł

8

Opłaty za usługi telekomunikacyjne

4370

2.000,00 zł

9

Podróże służbowe krajowe

4410

1.320,00 zł

10

Odpisy na ZFSŚ

4440

1.358,00 zł

11

Zakup akcesoriów do drukarki

4750

300,00 zł

SUMA:

96.400,00 zł

2)W załączniku Nr 2 DZIAŁ VIII otrzymuje brzmienie:

"Dział VIII. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2010 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE".

Dział 851 rozdział 85153

Ogólna kwota - 11.400,00 zł

1)Szkolenia (4170) - 1.400,00 zł

2)Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 1.900,00 złotych

3) Pomoce dydaktyczne (4240) – 650,00 złotych

4)Zakup usług pozostałych (4300) – 5.500,00 złotych

5)Opłata za usługi telekomunikacyjne (4370) – 1.200,00 zł

6) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (4740) -350,00 złotych

7)Zakup akcesoriów komputerowych (4750) – 400,00 zł

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska