Uchwała Nr XLIII/303/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyrazić zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skępem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/26 o powierzchni 0,2966 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13960 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, stanowiącej własność Pana Tadeusza Kuna, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska