Uchwała Nr XLIII/305/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyrazić zgodę na nabycie nieodpłatne na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wólka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1615 o powierzchni 0,0198 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 10878 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska