Uchwała Nr XLIII/306/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 usta 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn.) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)uchwala się, co nastepuje:

§ 1.Wyrazić zgode na zbycie nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Szczekarzewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 300 o pow. 0,8185 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 22644 stanowiącej własność Gminy Skępe.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska