Uchwała Nr XLIII/307/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)uchwala sie, co następuje:

§ 1.Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe następujących nieruchomości gruntowych: - działka nr ew. 523/7 o powierzchni 0,0200 ha położona w miejscowosci Wólka - działka nr ew. 266/1 o powierzchni 0,0600 ha połozona w miejscowosci Wólka - działka nr ew. 413/8 o powierzchni 0,1500 ha połozona w miejscowosci Czermno z przeznaczeniem pod drogi gminne.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska