Uchwała Nr XLIII/309/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe na lata 2010-2014

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 oraz z 2007r. nr 147 poz. 1033)uchwala się, co następuje:

§ 1.Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe przyjętym uchwałą nr XXXII/227/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 r. oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe w latach 2010-2014” w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/309/10
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 10 września 2010 r.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SKĘPE W LATACH 2010-2014

Część A.
ZAOPATRZENIE W WODĘ

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę jest stanowiony odrębnie.

Część B.
ODPROWADZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW

Dział I.
I. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ;

Porządkowanie gospodarki ściekowej ma na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, jakie stanowią szamba służące gromadzeniu ścieków z gospodarstw domowych.
Cel ten osiąga się poprzez:

-budowę oczyszczalni lokalnych i zbiorczych sieci kanalizacyjnych dla terenów zwartej zabudowy;

-realizację nowoczesnych oczyszczalni przyzagrodowych na pozostałych terenach;

Dla terenów o rozproszonej zabudowie, gdy odległości pomiędzy budynkami są znaczne, należy stosować indywidualne systemy kanalizacyjne, jako tańsze od systemów zbiorowych.

Ponadto należy zapewnić indywidualne systemy kanalizacyjne dla nieruchomości, w których:

-istnieje system zbiorczej kanalizacji sanitarnej albo plan budowy takiej kanalizacji a podłą- czenie do zbiorowych kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadnione lub niewykonalne ze względów technicznych;

-brak jest systemu kanalizacji i nie przewiduje się jego budowy;

Dział II.
II. PODZIAŁ TERYTORIALNY MIASTA I GMINY NA OBSZARY OBJĘTE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Obszary gminy objęte grupowym systemem oczyszczania ścieków, albo indywidualnym systemem oczyszczania ścieków wskazuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy planować i realizować na obszarach gminy wyłączonych obecnie i w przyszłości z zasięgu kanalizacji sieciowej;

1)Kanalizacja sieciowa istnieje na obszarach, jak niżej :

a)Skępe miasto w ulicach: Płocka, Rynek, Kościelna, Krótka, Dobrzyńska, Poprzeczna, Strumykowa, Spacerowa, Rybacka, Kujawska, Kwiatowa, Sportowa, Widok, 1 Maja, Zielona, Jeziorna, Okopowa, Plażowa, Klasztorna, Polna cz, Wrzosowa, Wymyślińska, Rypińska, Cicha, Wąska, Jasna, Zachodnia, Krucza, Pszczela, Słoneczna, Dworcowa

b)Gmina Skępe: Wioska, Józefkowo, Głęboczek.

2)Kanalizacja sieciowa jest planowana na obszarach, jak niżej:

a)Skępe miasto w ulicach: Sierpecka, Cegielna, Piaskowa, Łąkowa, Bagienna, Spółdzielcza, Stolarska, Warszawska, Przemysłowa, Wiśniowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa, Akacjowa, Grzybowa, Spokojna, Świerkowa, Jodłowa, Kasztanowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Leśna, Polna cz, 21 Stycznia, Zabłotna, Ogrodowa, Ogrodnicza, Prosta, Komunalna, Kolejowa

b)Gmina Skępe: Wólka, Łąkie.

3)Teren gminy objęty programem budowy oczyszczalni przydomowych (po wyłączeniu obszarów ujętych w pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a).

a)Chałacie, Likiec, Czermno, Czarny Las, Babie Ławy, Guzowatka, Koziołek, Kukowo, Grabówiec, Moczadła, Ławiczek, Boguchwała, Gorzeszyn, Huta, Obóz, Żuchowo, Pokrzywnik, Żagno, Jarczewo, Kierz, Narutowo, Lubówiec, Franciszkowo, Radziochy, Bógzapłać, Sarnowo, Kamienica, Szczekarzewo, Rumunki Skępskie.

Dział III.
PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWY SYSTEMÓW KANALIZACJI INDYWIDUALNEJ

1)Plan przedsięwzięć budowy systemów kanalizacji indywidualnej w poszczególnych latach wraz z orientacyjnymi nakładami inwestycyjnymi:

Lata

Ilość (szt.)

Nakłady (tys. pln.)

2010

6

60

2011

6

60

2012

8

100

2013

10

140

2014

10

140

Po 2014 roku, szacunkowo 200 oczyszczalni przydomowych.

2)Sposoby finansowania planowanych inwestycji:ze środków budżetu gminy, pozyskiwanych z zewnątrz środków celowych FOŚ, UE dobrowolnych darowizn ludności i innych.

Dział IV.
PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWY SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIOROWEJ

1)Plan przedsięwzięć budowy systemów kanalizacji zbiorowej w poszczególnych latach wraz z orientacyjnymi nakładami inwestycyjnymi:

a)Miasto Skepe: w ulicach Sierpecka, Cegielna, Piaskowa, Łąkowa, Bagienna, Spółdzielcza, Stolarska, Warszawska, Przemysłowa, Wiśniowa, Klonowa, Topolowa, Akacjowa, Grzybowa, Spokojna, Świerkowa, Jodłowa, Kasztanowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Leśna, Polna cz, 21 Stycznia, Zabłotna, Ogrodowa, Ogrodnicza, Prosta, Komunalna, Kolejowa. Przewidywany koszt 6.000.000,00 zł. Termin realizacji: 2010-2012.

b)Gmina Skępe: Wólka. Przewidywany koszt 10.000.000,00 zł. Planowany termin realizacji: 2014-2016.

c)Gmina Skępe: Wólka. Przewidywany koszt 15.000.000,00 zł. Planowany termin realizacji: 2017-2020.

2)Sposoby finansowania planowanych inwestycji:ze środków budżetu gminy, pozyskiwanych z zewnątrz środków celowych FOŚ, UE i innych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska