Uchwała Nr XLIV/313/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Skępe, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, zm:Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz.230.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146)uchwala się, co następuje:

§ 1.Określa się zakres i formę informacji:

1)o przebiegu wykonania budżetu gminy Skępe za I półrocze, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2)o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3)o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.Przepisy dotyczące zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej znajdują zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu informacji za I półrocze 2011 roku.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska