Uchwała Nr XLIV/316/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.1)Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w Skępem obręb nr 5, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 928 odchodzącej w lewo od ulicy Kwiatowej w kierunku jeziora Świętego, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica Malinowa.

2)Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w Skępem obręb nr 1, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 47/26 odchodzącej w prawo od ulicy Polnej za torem kolejowym, której szkic sytuacyjny przebiegu określa załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały nadaje się nazwę - ulica Miodowa.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska