Uchwała Nr XLIV/318/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefkowo na lata 2010-2017

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

§ 1.Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Józefkowo na lata 2010-2017, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.Traci moc uchwała na XX/129/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefkowo na lata 2007-2013.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska