Uchwała Nr XLIV/321/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.:Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz.675) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 zm.:Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.(M.P. Nr 76 , poz.960)uchwala się, co następuje:

§ 1.Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz.960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt na kwotę 34,00 zł za 1 dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska