PROTOKÓŁ NR XVIII/2004

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni gości                                                       - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

-           Pan Andrzej Gatyński                                       - Burmistrz Miasta i Gminy;

-           Pani Romana Tężyczka                                     - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

-           Pan Józef Sobociński                                        - Sekretarz Miasta i Gminy;

-           Pani Barbara Leśniewska                                             - Skarbnik Miasta i Gminy;

-           Pan Dariusz Galek                                            - Radca Prawny UMiG;

-           Pan Marian Gabryszewski                                - Insp. ds. zaopatrzenia w wodę UMiG;

 

XVIII Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej                           Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego i Antoniego Antoszewskiego, Burmistrza i Panią Burmistrz, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2004 z dnia 13 października 2004r.

Do protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (stanowi załącznik do protokołu), który przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie: utraty mocy uchwał: nr XIV/97/2004 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i nr XV/103/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

 W uzasadnieniu projektu uchwały (stanowi załącznik do protokołu) Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż Burmistrz wnosi o utratę mocy uchwał: nr XIV/97/2004 z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i nr XV/103/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Decyzję swoją opiera na następujących przesłankach związanych z niezrealizowanymi w pełnym zakresie inwestycjami dotyczącymi:

- rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem;

- budowy drogi gminnej w miejscowościach Wioska – Jarczewo;

- budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Józefkowo.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska informując, iż plan dochodów zwiększył się
o kwotę 103.415 zł w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi dotacje celowe;

- przekazaniem drugiej transzy środków z PEFRON;

- urealnieniem planu w związku z otrzymanymi dochodami w rozdziałach: łowiectwa dostarczania wody, podatku od osób prawnych, sprzedaży działek, zwrotu wydatków niewygasających.

Zwiększenie planu po stronie wydatków o kwotę 2.664.136 zł wystąpiło w związku   z:

- dotacjami celowymi;

- urealnieniem planu wydatków inwestycyjnych.

Do projektu uchwały odniosła się radna Pani Anna Smużewska, zwracając się z pytaniem dotyczącym nadwyżki budżetowej (mniejszym kredytem) powstałej w związku z wcześniej przyjętą uchwałą w tej sprawie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż wyjaśnień udzieliła na wcześniejszym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej i że są to środki fizycznie zdjęte z przychodów budżetu, co w konsekwencji zmniejsza deficyt budżetowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Skępem.

W uzasadnieniu projektu uchwały sekretarz Pan Józef Sobociński powiedział, iż nieruchomość oznaczona jako działki: nr 136/2 i nr 135/1 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe, który z dniem 31.12.2003r. stracił ważność znajdowała się na terenach przeznaczonych pod usługi handlu detalicznego. Na chwilę obecną trwają prace nad zmianą przeznaczenia tych działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkalno-usługowo-handlowe. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 70/2 stanowi drogę (do targowiska gminnego), z której w części przeznaczonej do sprzedaży korzystają dwaj właściciele posesji położonych wzdłuż tej drogi. W związku z wpłynięciem wniosków o sprzedaż tych działek gruntu, wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Jacek Płoszyński zwrócił uwagę na fakt, iż jest to trzecia uchwała wywołana w tej sprawie. Wcześniej rada podjęła dwie uchwały na sesji w dniu 23 czerwca 2003 roku, a mianowicie:

- uchwałę nr VI/48/2003 w sprawie zbycia nieruchomości ( część działki nr 70/2 o pow. ok.

- uchwałę nr VI/49/2003 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej (zamiana części działki nr 70/2 o pow. ok. 0,20 ha  na część działki nr 130/10 o pow.    0,10 ha – własność R. Skibickiego).

W związku z tym, radny Pan Jacek Płoszyński poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie przedstawionych kwestii.

Radca prawny Pan Dariusz Galek  przyznał rację radnemu Panu Jackowi Płoszyńskiemu, iż wywołana na obecnej sesji uchwała wymaga sprostowania formalno-proceduralnego i w konsekwencji uwzględnienia w niej zapisu dot. utraty umocowania prawnego wcześniej podjętych przez radę uchwał w tej sprawie.

Ponieważ projekt uchwały wymagał dokonania stosownych zmian, Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach, przed rozpoczęciem której o głos poprosił Prezes OSP w Skępem Pan Wojciech Umiński.  Podziękował w imieniu strażaków skępskich całemu samorządowi gminnemu, za udzieloną dotację przy zakupie samochodu strażackiego do ratownictwa technicznego. Powiedział także o bardzo dobrej współpracy jednostki OSP z władzami gminy i PSP w Lipnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował druhom za docenienie działań organów gminy, w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa miejscowej społeczności.

Po przerwie głos zabrał radca prawny Pan Dariusz Galek, który wyraził swoją opinię na temat dokonanych zmian (poprawek) do projektu uchwały, a mianowicie stwierdził, iż gdyby uchwałę przyjęto wg pierwotnego projektu (nie pozbawiając mocy prawnej wcześniejszych dwóch uchwał) i gdyby w obrocie prawnym funkcjonowały te 3 uchwały, to nic niezgodnego z prawem by się nie stało, a burmistrz miałby w tym względzie większe pole manewru.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść zgłoszonej poprawki przez radnego Pana Jacka Płoszyńskiego do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Skępem:

- § 3 zmienia się na § 4;

-  § 3 otrzymuje brzmienie: Tracą moc uchwały: nr VI/48/2003 Rady Miejskiej    w Skępem z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skępem oraz nr VI/49/2003 z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Skępem.

W wyniku głosowania poprawka do projektu uchwały przyjęta została jednogłośnie.

Radny Pan Roman Targański zgłosił wniosek o usunięcie punktu 1 w § 1 projektu uchwały dotyczącego zbycia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki: nr 135/1 i nr 136/2 o łącznej powierzchni ok. 1,00 ha (targowisko gminne) argumentując to, zbyt mało korzystnym interesem dla gminy w obecnej chwili. Powiedział, iż to nie czas na pozbywanie się tak atrakcyjnych działek, które w przyszłości mogą i zapewne będą bardziej cenione niż obecnie, a targowisko gminne można przenieść w każdej chwili.

Burmistrz odpowiedział, iż nie upiera się i nie nalega, żeby te działki sprzedać. Głównie chce wyjść naprzeciw wszelkim insynuacjom, spekulacjom, kłamstwom i pomówieniom w tym temacie. Dodał także, iż zamiar o przeniesieniu targowiska gminnego jest spowodowany w związku z zaleceniami SANEPID-u, dotyczącymi przystosowania go do ustawowych wymogów.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek złożony przez radnego Pana Romana Targańskiego, a dotyczący usunięcia pkt 1 w § 1 projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Skępem, który w wyniku głosowania został odrzucony:

- za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych;

- przeciwnych wnioskowi było 7 radnych,

- wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych;

- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 6 radnych;

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2005 rok.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta    i Gminy Skępe na 2005 rok (stanowi załącznik do protokołu) przedstawiła radna Pani Ewa Pilewska – przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w dniu 1 grudnia br. na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Rady Miejskiej został przyjęty wniosek następującej treści:

-  w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skepe na 2005 rok, w części II rozdziału VII załącznika do uchwały stanowiącego gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta       i Gminy Skępe – wprowadza się zmiany odnośnie przysługujących diet miesięcznych dla członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, stosownie:

- dla przewodniczącego komisji 30%;

- dla członków komisji 20%.

Wniosek w wyniku głosowania został odrzucony:

- za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych;

- przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 8 radnych.

Radna Pani Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dotyczącym wspierania finansowego i organizacyjnego instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe, związane z profilaktyką w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Radna Pani Ewa Pilewska odpowiedziała, iż wspieranie finansowe polega na dofinansowywaniu, głównie grupy AA (Anonimowych Alkoholików) w Lipnie i jest traktowane jako pomoc wspierająca te grupy.

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała, iż wyjaśnienia Pani przewodniczącej komisji są mało jasne, szczególnie przy wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku przepisów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Porosiła radcę prawnego o wyjaśnienie tej kwestii.

Radca prawny Pan Dariusz Galek przyznał, iż w przedstawionym programie brak jest jakichkolwiek zapisów wynikających z ustawy wspomnianej przez radną Panią Annę Smużewską. Powiedział także, iż program w ciągu roku będzie mógł być zmieniany pod względem formalno – prawnym i dostosowywany do obowiązujących przepisów ustawowych. Natomiast obecnie nie może powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało     z nowym rokiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych;

- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 5 radnych;

- wstrzymało się od głosu 2 radnych.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie: stawek za 1m3 wody dla wodociągu w Skępem, Kukowie i Wólce oraz ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej w Skępem na 2005 rok.

 Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustala cenę wody i cenę za zrzut ścieków na dany rok podatkowy. Dokonanie podwyżki ceny za 1m3 wody z kwoty 1,27 zł na 1,33 zł i zrzutu ścieków z kwoty    1,70 zł na 1,79 zł na terenie Miasta i Gminy Skępe uzasadnione jest wzrostem cen energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska i poboru wód głębinowych.

Do projektu uchwały odniósł się radny Pan Jacek Płoszyński, który zgłosił wniosek dotyczący pozostawienia stawek za wodę oraz ścieki odprowadzane do kanalizacji na poziomie 2004 roku.

Do zgłoszonego wniosku odniósł się burmistrz stwierdzając, iż jest to populizm ze strony radnego Pana Jacka Płoszyńskiego. Proponowane podwyżki cen za wodę i zrzut ścieków nie są cenami wygórowanymi lecz cenami realnymi w stosunku do wzrostu cen energii elektrycznej i opłat na rzecz ochrony środowiska.

Radna Pani Anna Smużewska poparła zgłoszony wniosek przez radnego Pana Jacka Płoszyńskiego argumentując to tym, iż jeżeli gminę stać na podwyżki dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 103 %, to także będzie stać na pozostawienie stawek cenowych za wodę i zrzut ścieków na poziomie bieżącego roku i w konsekwencji pomoc dla najuboższego społeczeństwa. Powiedziała także, iż na ostatnim wspólnym posiedzeniu trzech komisji Rady Miejskiej przegłosowany został wniosek o podwyżce diet dla członków wspomnianej komisji o 5%, co jej zdaniem jest adekwatnym do poziomu inflacji w kraju.

Burmistrz odpowiedział, iż nie zgadza się do końca z wypowiedzią radnej Pani Anny Smużewskiej. Podwyżka diet dotyczy tylko czterech osób i są to pieniądze nie duże,
w porównaniu do odpowiedzialnej pracy, jaką wykonują te osoby w ramach komisji.

Radny Pan Jacek Płoszyński dodał, iż swoją pracę w komisji, jaką wykonywał kiedy był jej członkiem, traktował bardziej społecznie.

Burmistrz poprosił insp UMiG ds. zaopatrzenia w wodę Pana Mariana Gabryszewskiego
o przedstawienie danych porównawczych w stosunku do innych gmin, określających opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, które przedstawiają się następująco:

 

Gmina

Cena za 1 m3 (zł)

woda

ścieki

 

TŁUCHOWO

 

1,35 + VAT

 

1,70 + VAT

 

CZERNIKOWO

 

1,30 + VAT

 

1,85 + VAT

 

MIASTO LIPNO

 

1,32 + VAT

 

1,50 + VAT

 

KIKÓŁ

 

1,00 + VAT

 

1,50 + VAT

 

MOCHOWO

 

1,44 + VAT

 

1,60 + VAT

Radny Pan Rafał Szczęsny zwrócił się z pytaniem dotyczącym średniego zużycia wody przez 1 gospodarstwo domowe w gminie.

Insp. Pan Marian Gabryszewski odpowiedział, iż statystycznie zużycie wody przez gospodarstwa domowe w gminie kształtuje się w przedziale: 20 m3100 m3 na pół roku, co daje średnio około 30 m3 zużycia przez 1 gospodarstwo domowe na 1 kwartał (przy założeniu około 1500 gospodarstw domowych w gminie).

Radny Pan Rafał Szczęsny powiedział, iż proponowana podwyżka za zużycie wody obciążałaby budżety domowe w granicach 10 zł w skali całego roku, co nie jest jego zdaniem zbyt dużym obciążeniem.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, że jeżeli do podwyżki za wodę doda się także proponowaną podwyżkę za ścieki, to obciążenie gospodarstw domowych średnio przekroczy kwotę 20 zł / rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek zgłoszony przez radnego Pana Jacka Płoszyńskiego do projektu uchwały w sprawie stawek za 1m3 wody oraz ścieków na 2005 rok o treści: pozostawienia opłat za zużycie 1 m3  wody z wodociągów w gminie i opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2005 rok na poziomie równym 2004 roku. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony:

- za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych;

- przeciwko przyjęcia wniosku głosowało 8 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych o zgłoszonym dodatkowym wniosku (poprawkę do projektu uchwały), wypracowanym podczas ostatniego posiedzenia trzech wspólnych komisji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia br., który należy także poddać pod głosowanie. Treść poprawki: w § 2 projektu uchwały w sprawie stawek za 1 m3 wody dla wodociągu w Skępem, Kukowie i Wólce oraz ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej w Skepem na 2005 rok wprowadzić zmiany:

- w punkcie a) usunąć wyrażenie w nawiasie: „dot. odbiorców, którzy nie zamontowali podlicznika”;

-  usunąć cały pkt b);

- pkt c) zmienić na oznaczenie jako pkt b).

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały (w załączeniu), która  w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych;

- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 4 radnych;     

- wstrzymało się od głosu 3 radnych.

  

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

 Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska określa zasady ustalania i poboru opłaty targowej. Proponuje się utrzymanie dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim w Skępem na poziomie 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na zapisy w §§ 4-6 dot. poboru opłaty targowej w drodze inkasa przez MGKS „Błękitni” Skępe.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radca prawny Pan Dariusz Galek poinformował zebranych o konieczności umieszczenia w uchwale, po tytule w formie przypisu - dyrektyw prawnych dostosowania uchwały do wymagań UE.

Radny Pan Rafał Szczęsny poprosił o bliższe wyjaśnienie § 5 projektu uchwały.

Burmistrz odpowiedział, iż zgodnie z zaleceniami z ostatniej kontroli RIO organom gminy nie wolno bezpośrednio dofinansowywać w formie dotacji klubów sportowych. W związku z tym, proponuje się inną formę wsparcia finansowego klubu „Błękitni” – poprzez wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 80% dochodów z opłaty targowej, którą klub będzie pobierał jako inkasent. Dodał także, iż będzie to kwota zbliżona do kwot obecnie przekazywanych klubowi w formie dotacji (ok. 40 tyś. zł rocznie).

Radny Pan Rafał Szczęsny zaproponował, żeby klubowi dać targowicę w użytkowanie i niech sam sobie radzi i gospodaruje.

Radca prawny odpowiedział, iż projekt uchwały nie dotyczy oddania targowicy klubowi w dzierżawę, lecz tylko do prowadzenia czynności związanych z  pobieraniem opłaty targowej w drodze inkasa.

Radny Pan Rafał Szczęsny zwrócił się z pytaniem dotyczącym opłat podatkowych z wynagrodzenia z prowizji, jaką klub będzie otrzymywał.

Radca prawny odpowiedział, iż zarząd MGKS „Błękitni” jest świadomy tego, iż to on będzie odprowadzał do Urzędu Skarbowego należne obciążenia podatkowe.

Radna Pani Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dotyczącym sprzątania targowiska gminnego.

Radca prawny odpowiedział, iż z zarządem klubu podpisana zostanie stosowna umowa cywilno-prawna zobowiązująca klub do wykonywania dodatkowych czynności, między innymi do utrzymywania ładu i czystości placu targowego.

Radny Pan Roman Targański poruszył sprawę dot. wyznaczenia inkasenta oraz sprawowania nadzoru nad wykonywanymi czynnościami przez klub.

Burmistrz odpowiedział, iż inkasent będzie zatrudniony przez klub. Na początku pracownik Urzędu Miasta i Gminy będzie pomagał przy zbieraniu opłaty targowej. Później urząd będzie sprawował stałą kontrolę w realizowaniu tych czynności. W przypadku nie wywiązywania się przez klub z powierzonych mu czynności, obowiązki poboru opłaty targowej przejmie ponownie urząd.

Radca prawny dodał, iż w umowie będzie zapis dotyczący możliwości kontroli inkasenta przez pracownika urzedu.

Radny Pan Roman Targański zaproponował wydzielenie stałych stanowisk do handlu, co ułatwi pobieranie opłat targowych i ich kontrolę.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która  w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

- wstrzymał się od głosu 1 radny;

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 rok.

 W uzasadnieniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż podstawą naliczania podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta wg cen żyta za okres trzech kwartałów 2004 roku, będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosząca na 2005 rok 37,67 zł za 1q. Proponuje się obniżenie powyższej kwoty do kwoty 36 zł.

Podatek rolny ustalany jest na cały rok podatkowy.

Do projektu uchwały odnieśli się;

Radny Pan Stanisław Wawrowski zgłosił wniosek dotyczący obniżenia proponowanej w projekcie uchwały kwoty 36 zł za 1 q do kwoty 30 zł. Powiedział, iż cena 36 zł za 1q żyta jest ceną zbyt wysoką. Na rynku cena żyta jest w granicach 30 zł za 1q i nikt nie chce go kupować. Poinformował także, że w ościennej gminie Tłuchowo rada uchwaliła cenę skupu żyta w kwocie 24 zł za 1q.

Burmistrz oznajmił, iż od 5-6 lat w indywidualnych przypadkach dokonuje umorzeń podatku rolnego oraz bardzo często rozkłada go na raty. Około 80% gospodarstw rolnych jest zwolnionych z podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych, ponieważ są to użytki rolne klasy V i VI. Powiedział także, ze jeżeli zostanie uwzględniony wniosek zgłoszony przez radnego Pana Stanisława Wawrowskiego, to nie będzie mógł nieść pomocy w postaci umorzeń podatku tym rolnikom, którzy zostali dotknięci klęskami żywiołowymi, masowymi padnięciami zwierząt hodowlanych i innymi trudnymi sytuacjami życiowymi.

Radna Pani Anna Smużewska poparła zgłoszony wniosek przez radnego Pana Stanisława Wawrowskiego stwierdzając jednocześnie, iż proponowane podatki i obciążenia w porównaniu z ościennymi gminami są największe, co w konsekwencji uderzy w najuboższych mieszkańców gminy.

Sekretarz Pan Józef Sobociński powiedział, iż proponowana w projekcie uchwały kwota 36 zł za 1q żyta jest niewygórowana, co w rzeczywistości oznacza podatek z 1 ha przeliczeniowego (z uwzględnieniem rodzajów i klas użytków rolnych) w wysokości 63 zł w skali roku, płacony tylko przez 20 % gospodarstw rolnych w gminie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek przez radnego Pana Stanisława Wawrowskiego: obniżenia proponowanej w projekcie uchwały kwoty 36 zł za 1 q skupu żyta do kwoty 30 zł.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony:

- za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych;

- przeciwko przyjęcia wniosku głosowało 8 radnych.

Do wyników głosowania odniósł się burmistrz mówiąc, iż radny Pan Stanisław Belczyński, jako rolnik i sołtys Łąkiego, głosując przeciwko uwzględnienia wniosku wykazał się wyrozumiałością i znajomością problemu większości rolników w gminie.

Radny Pan Stanisław Belczyński dodał, iż na terenie jego sołectwa corocznie około 20-30 rolników korzysta z pomocy burmistrza w postaci umorzeń podatku rolnego.

Radny Pan Jacek Płoszyński powiedział, że jego zdaniem obniżanie podatków zwiększa jednocześnie jego ściągalność, ponieważ każdego rolnika byłoby na to stać.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych;

- przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 4 radnych;     

- wstrzymało się od głosu 3 radnych.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2005 rok.

 Podstawą naliczania podatku leśnego na 2004 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku w wysokości 120,40 zł za 1 m3. Podstawą naliczania jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały:

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2005 rok.

 Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska została upoważniona przez ustawodawcę do określenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnej stawki ustalonej w drodze ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z obniżeniem standardu życiowego mieszkańców proponuje się obniżyć stawkę na rok 2005 z 51,91 zł i przyjąć stawkę z roku poprzedniego, tj.10,00 zł za każdego posiadanego psa.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

 Uzasadniając projekt uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż zgodnie  z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska została upoważniona przez ustawodawcę do określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta  i gminy z tym, że stawki nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ustalonych w drodze ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i proponowane stawki kształtują się poniżej maksymalnych.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Burmistrz poprosił radnych o zwrócenie uwagi na 3 kwestie związane z proponowanymi stawkami podatkowymi od nieruchomości, a mianowicie:

- podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponuje się pozostawić na poziomie 2004 roku;

- podatek od budynków gospodarczych – tzw. stajenek proponuje się obniżyć w porównaniu do 2004 roku;

- podatki związane z budynkami i gruntami letniskowymi proponuje się zwiększyć do stawek maksymalnych – ustalonych przez Ministra Finansów.

Radna Pani Anna Smużewska zwróciła uwagę na obniżenie o 0,11 zł przez Ministra Finansów stawki podatkowej, w porównaniu do 2004 roku od prowadzenia działalności gospodarczej  (2004r. – 17,42 zł, 2005r. – 17,31 zł).

Burmistrz odpowiedział, iż wystąpił błąd w wydruku przedstawiającym porównanie stawek podatkowych na rok 2005 z rokiem 2004. Stawka ustalona przez Ministra Finansów od wspomnianego podatku wynosi 17,98 zł, a nie 17,31 zł.

Radny Pan Rafał Szczęsny zwrócił się z pytaniem dotyczącym aktualnej stopy bezrobocia w gminie.

Burmistrz odpowiedział, że stopa bezrobocia w gminie wg danych statystycznych wynosi w granicach 28%. Jego zdaniem faktyczne bezrobocie w gminie, z uwzględnieniem pracy nierejestrowanej ( szarej strefy) wynosi około 10-14%.

Radny Pan Roman Targański powiedział, iż podwyższanie stawek podatkowych od prowadzonej działalności gospodarczej ma ujemny wpływ na proces zatrudnienia, bardzo go zwalnia.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta:

- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.

 W związku ze zmianą ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących podatku od środków transportowych, proponuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych średnio ok. 5% w stosunku do roku 2004, który to wzrost  wynika z inflacji oraz wzrostu kursu euro.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych o zgłoszonym wniosku wypracowanym podczas ostatniego posiedzenia trzech wspólnych komisji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia br., który należy poddać pod głosowanie. Proponuje się zmienić projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok, dostosowując go do stawek równomiernych na poziomie 2004 roku.

Wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Sekretarz Pan Józef Sobociński udzielił dodatkowych wyjaśnień odnośnie wysokości stawek podatkowych od autobusów, w zależności od liczby miejsc siedzących oraz roku produkcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2005 rok.

 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 7 ust. 3 i w art. 12 ust. 4 rada w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wymienione w ustawie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

W związku z ustawami: o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym Rada Miejska upoważniona została przez ustawodawcę do określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Dlatego też, wywołanie uchwały stało się zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych oraz zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność jest związana z realizacją zadań gminy, oraz udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających dla osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Skępe, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. Program ten wskazuje zadania, jakie zostaną dofinansowane z budżetu gminy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi warunek udzielenia środków z budżetu gminy na zadania związane z działalnością pożytku publicznego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz złożył informację (w załączeniu do protokołu) z realizacji zadań w gminie w okresie między sesjami z zakresu:

- rolnictwa i wodociągowania gminy;

- gospodarki mieniem komunalnym;

- przygotowania projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

- inwestycji i remontów;

- prac wykonywanych na terenie gminy przez pracowników gospodarczych, publicznych i interwencyjnych.

Burmistrz Pani Romana Tężycka przedstawiła informację dotyczącą (w załączeniu):

- udzielanych świadczeń opieki społecznej i świadczeń rodzinnych;

- wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Prezes OSP w Skepem Pan Wojciech Umiński zwrócił się z pytaniem dot. kanalizacji Skępego.

Burmistrz odpowiedział, iż w projekcie budżetu na 2005 rok jest ujęte zadanie wykonania dokumentacji projektowej na kanalizację ulicy Sierpeckiej i Osiedla Nowego (za torami). Realizacja budowy II etapu kanalizacji jest przewidziana na lata 2006-2007.

Radna Pani Jolanta Kozłowska poinformowała zebranych o uruchomionym ogólnokrajowym programie: „Akcja Przejrzysta Polska”. Zaapelowała do radnych       o rozważenie możliwości udziału naszej gminy w tym programie.

Pan Targański Sławomir zwrócił się z pytaniem dotyczącym składowiska odpadów komunalnych – wysypiska śmieci.

Burmistrz odpowiedział, iż z dniem 5 grudnia br. weszła w życie uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej – składowisko odpadów stałych. Wejście w życie tej uchwały pozwoli na pozyskanie przez gminę nieodpłatnie od Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa gruntów pod przyszłe składowisko.

Burmistrz odniósł się także do budowanego składowiska odpadów komunalnych w Lipnie, gdzie na ten cel samorząd otrzymał dotację z funduszy strukturalnych w kwocie 8 mln. zł.

Radna Pani Anna Smużewska  poinformowała zebranych o prowadzonych wspólnych staraniach przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego i ATR w Bydgosczy, w celu utworzenia przy Zespole Szkół w Skępem  wydziału uczelni wyższej. Jeżeli tylko będą chętni słuchacze, to szansa na uruchomienie studiów zaocznych, a w przyszłości dziennych jest duża.

Powiedziała także, iż jeszcze nie ma ostatecznych decyzji, ale wszystko wskazuje na powodzenie w tej sprawie.

Radny Pan Roman Targański powiedział, iż 1,5 roku temu rada podjęła uchwałę w sprawie wykupu części działki przy remizie OSP w Skępem, dla celów pobudowania parkingu dla samochodów strażackich.

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie jest problem związany z ustaleniem spadkobierców tej działki i dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, nic w tym temacie nie można zrobić.

Na zakończenie Przewodniczący poinformował zebranych o planowanej sesji w dniu 29 grudnia 2004 roku. Zwrócił się z prośbą do przewodniczących stałych komisji Rady o przygotowanie sprawozdań z pracy za 2004 rok i planów pracy komisji na 2005 rok.

 

Pkt 17

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach, a następnie zebranym i pozostałym mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Na tym obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej zakończono.

      

         Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz