UCHWAŁA Nr XVIII/ 125 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 grudnia 2004  r.

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm. w 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz. 1203) 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się program i zasady współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) na 2005 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                    Andrzej Gatyński