PROTOKÓŁ NR XLIII/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 10 września 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1330 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                      - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                            - wg załączonej listy obecności.

3. Burmistrz Andrzej Gatyński.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Józef Sobociński                                             - sekretarz

·         Barbara Leśniewska                                       - skarbnik;                

·         Stanisław Jabłoński                                         - kierownik ref. oświaty;

 

XLIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XLII/V/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.

 

Do protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

 

Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2010 r. przedstawił Burmistrz Andrzej Gatyński (w załączeniu) podkreślając, iż zadłużenie gminy do planowanych dochodów na koniec roku budżetowego wynosi 35,69 %, natomiast na chwilę obecną – 36,98%.

Dyskusja:

Przewodniczący właściwej komisji rady ds. finansów Zbigniew Paradowski oznajmił, iż członkowie podległej mu komisji nie zgłosili poważniejszych uchybień i uwag przy realizacji budżetu w I półroczu br.

Przewodnicząca RM odniosła się do zadłużenia gminy, o którym mówił burmistrz i stwierdziła, że na chwilę obecną budżet gminy jest nie zagrożony.

Następnie odczytała uchwałę składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonej przez burmistrza informacji o przebiegu i wykonaniu budżetu za I półrocze br. (w załączeniu).

Radni, poprzez zarządzone przez przewodniczącą rady głosowanie, jednogłośnie (głosowało 14 radnych) przyjęli przedstawioną przez burmistrza informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

 

 

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu), skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 107.144 zł.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Roman Targański wyraził swoje zadowolenie z ujętych w budżecie gminy inwestycji dotyczących:

-                     budowy dwóch pomostów dla pieszych przez rzekę Mień (tzw. kładek), o którą zabiegano przez całą obecną kadencję rady,

-                     odnowy ulic na Osiedlu za Torami, jak i Sportowej.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski poprosił o wyjaśnienia dotyczące przeznaczenia dodatkowych środków w kwocie 72.214 zł na rewitalizację centrum Skępego.

Burmistrz odpowiedział, iż środki te wpłynęły do budżetu w wyniku nałożonej przez urząd kary, za samowolne wycięcie drzew na prywatnej posesji. Podkreślił, iż zgodnie z przepisami ustawowymi, pieniądze te mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań gminnych związanych z ochroną środowiska, co tak się stało.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca RM (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.    

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 r. oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik podkreślając, iż zmiany dotyczą jedynie preliminarza wydatków między paragrafami, natomiast ogólna kwota nie ulega zmianie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz zaznaczając, iż dotyczy ona nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Skępem, z przeznaczeniem na drogę gminną.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.   

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz zaznaczając, iż dotyczy ona zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem (w terenach rekreacyjnych) na rzecz pp. Wandy i Lecha Małż. Makowskich.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.   

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu), insp. Marian Gabryszewski odniósł się jednocześnie do następnego projektu uchwały zgodnie z punktem 10 porządku obrad. Podkreślił, iż przejęcie przez gminę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Wólka i Czermno pozwoli na bardziej efektowne zarządzanie systemem szlaków komunikacyjnych, jak też uniknięcie opłat związanych z lokalizacją infrastruktury technicznej – planowanym ułożeniem sieci wodociągowej. 

Radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz zaznaczając, iż wywołana ona jest w związku z podziałem oraz zamianą nieruchomości położonej w Szczekarzewie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. Marian Gabryszewski.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe  

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Józef Jagas poruszył kwestię płukania sieci wodociągowej w czasie awarii. Zasugerował, aby z końcowych hydrantów danej sieci wodociągowej, po każdej awarii przeprowadzać płukanie.

Insp. Marian Gabryszewski zapewnił, że na końcówkach sieci wodociągowej takowe płukania się przeprowadza aczkolwiek, nie we wszystkich przypadkach konserwatorzy gminni są w stanie wszystko wypłukać.

Radny Józef Jagas dalej zasugerował, aby przed puszczeniem wody do sieci wodociągowej, najpierw otworzyć ostatni hydrant i przeprowadzić płukanie.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział ponownie, że nie ma możliwości, aby jednocześnie na wszystkich końcówkach sieci otworzyć hydranty. Ponadto oznajmił, iż po awariach nie puszcza się od razu wszystkich pomp.

Przewodnicząca rady zwróciła się z prośbą do burmistrza, aby wyczulił odpowiedzialnych pracowników urzędu na płukanie sieci wodociągowej po awariach.

Insp. Marian Gabryszewski zapewnił, iż robi się wszystko, aby zminimalizować niekorzystne zjawisko zanieczyszczania wody w sieci wodociągowej po zaistniałych awariach.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Ze względu na obszerną treść, projekt uchwały odczytali Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący RM (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe na lata 2010-2011

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 14

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-                     wykonania uchwał XLII Sesji Rady Miejskiej;

-                     wykonania zgłoszonych wniosków podczas ostatnich posiedzeń komisji rady. Oznajmił, iż w pewnych kwestiach musi zasięgnąć opinii radcy prawnego. Odnośnie wniosku w sprawie przyłączenia się naszej gminy do budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole szkół w Skępem poinformował, iż przedstawi staroście lipnowskiemu propozycje w tym zakresie;

-                     wydanych zarządzeń – 3;

-                     zamówień publicznych;

-            projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-                     prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-                     zaawansowania robót w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków;

-                     gospodarki mieniem komunalnym, planowaniem przestrzennym i utrzymaniem dróg gminnych;

-                     wykonanych robót melioracyjnych;

-                     realizacji funduszu sołeckiego;

Ponadto burmistrz poinformował o:

-                     profilowaniu dróg równiarką po odbytym rajdzie samochodowym;

-                     podatku akcyzowym;

-                     wizytacji gminnych placówek oświatowych przez członków właściwej komisji ds. oświaty rady pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego (komisja stwierdziła dobre przygotowanie);

-                     zgłoszonych dwóch protestach przez mieszkańców Boguchwały, w związku z geodezyjnym wytyczeniem drogi;

-                     nałożonej na urząd karze przez starostwo za wycięcie drzew nad J. Łąkie (informacja w załączeniu). Urząd od wydanej decyzji w poniedziałek złoży odwołanie;

-                     odbytym konwencie burmistrzów, na którym dyskutowano o:

·                     utworzeniu funduszu solidarnościowego wspomagającego powodzian. Opowiedział się za włączeniem naszej gminy do funduszu i ujęciu zadania w projekcie budżetu,

·                     obciążaniu gmin opłatami za zużycie energii elektrycznej przez lampy usytuowane wzdłuż dróg, których właścicielami nie są samorządy,

·                     urlopach zdrowotnych nauczycieli – wnioskowano, aby państwo ponosiło koszty, a nie samorządy,

·                     likwidacji dodatku wiejskiego dla nauczycieli,

·                     obowiązkowych wpłatach do budżetu państwa, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych tzw. „janosikowe” – opowiedziano się przeciwko zniesieniu. Nadmienił przy tym, że co raz więcej zadań spływa na samorządy.

Ponadto Burmistrz zwrócił się z prośbą do mieszkańców gminy o:

-                     wiarygodne przekazywanie danych podczas przeprowadzanego spisu rolnego;

-                     przestrzeganie terminów przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, stypendia szkolne i zasiłki z opieki społecznej.

Do przedłożonej informacji odnieśli się:

Wiceprzewodniczący rady, wracając do tematu nałożenia kary na gminę za wycięcie drzew oznajmił, iż nałożona kara w kwocie ok. 300.000 zł, nawet jeżeli te pieniądze do gminy wrócą, to i tak będzie poważnym obciążeniem, ponieważ gmina nie będzie w pełni dysponentem tych środków, gdyż będą mogły one być wyłącznie przeznaczone na ochronę środowiska.

Poruszył także kwestię odpowiedzialności, zarzucając burmistrzowi uchylanie się od niej.

Następnie zwrócił się z pytaniem dot. odpowiedzialności, w obecnej chwili, za tereny, gdzie wycięto drzewa.

Burmistrz odpowiedział, iż w tej chwili osobą odpowiedzialną za te tereny jest dzierżawca.

Wiceprzewodniczący rady poprosił burmistrza o podanie terminu zakończenia dzierżawy terenów nad J. Ląkie przez pp. Leszczyńskich.

Burmistrz odpowiedział, że dzierżawa zakończyła się ok. 3-4 lata temu.

Zdaniem wiceprzewodniczącego rady, drzewa zostały wycięte w okresie między końcem dzierżawy pp. Leszczyńskich, a początkiem dzierżawy p. Targańskiego. Dlatego też, w tym czasie poza gminą, nie było innych osób, które by za te tereny odpowiadały. Gdyby natychmiast po zakończeniu dzierżawy przez pp. Leszczyńskich znaleziony został kolejny dzierżawca, to prawdopodobnie do tej wycinki by nie doszło i ta kara byłaby nigdy nie wymierzona.

Burmistrz nie do końca zgodził się z tymi zarzutami i odpowiedział, że po pp. Leszczyńskich nie było chętnych na dzierżawę tych terenów, poza jednym panem, który gminie obiecał „złote góry”. Przyznał, iż w tym czasie miał świadomość, że na terenie gminy giną drzewa, zarówno w lasach prywatnych, państwowych jak i samorządowych. Jednocześnie oznajmił, iż nie zdejmuje z siebie odpowiedzialności za powstałą sytuację, ale także nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i upilnować bezprawne wycinanie drzew. W powstałej sprawie miał nadzieję, że po udzielonych wyjaśnieniach starosta umorzy postępowanie.

Natomiast w przypadku wyroku negatywnego (po przysługujących odwołaniach), to za pół roku lub rok, pieniądze i tak do gminy trafią, gdzie będzie je można z powodzeniem przeznaczyć na realizowaną inwestycję gminną związaną z budową III etapu kanalizacji.

Oznajmił także, iż sam jest przeciwnikiem tak niedoskonałym przepisom prawa i uważa, że pieniądze pochodzące z nałożonych kar w takich przypadkach, winny trafiać do innych samorządów.

Wracając do wyjaśnień powiedział, że uczestnicy oględzin, zarówno pracownicy starostwa jak i urzędu, nie ustalili dokładnej daty jak i sprawcy wycięcia drzew. Natomiast zgodnie z przepisami ustawowymi, aby móc nałożyć karę, winien być ustalony sprawca zabronionego czynu. Przy tym nawiązał do sprawy samowolnego wycięcia drzew na prywatnej posesji i nałożonej przez gminę kary, gdzie sprawca był od początku ustalony, gdyż ta osoba do tego czynu się przyznała. Dlatego też, przy wykorzystaniu m. in. tych argumentów, będzie bronił stanowiska, aby do zapłacenia kary nie doszło.

Zdaniem wiceprzewodniczącego rady, z wypowiedzi burmistrza wynikał logiczny wniosek, aby nie mówić prawdy i się nie przyznawać.

Burmistrz odpowiedział, iż wiceprzewodniczący rady źle zrozumiał jego wypowiedź.

Przewodnicząca rady dodała, iż prawo jest prawem i trzeba je respektować.

 

Pkt 15

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych (tzw. oświadczenia wiedzy) na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Następnie nawiązała do przekazanej klasztorowi dotacji, która przyczyniła się do poprawy wizerunku Sanktuarium Maryjnego w Skępem, który mogli podziwiać licznie przybyli pielgrzymi podczas uroczystości odpustowych.

Ponadto poinformowała o planowanych jeszcze dwóch sesjach w obecnej kadencji.

 

 

Pkt 16

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RM podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska