PROTOKÓŁ NR XLIV/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 26 października 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                     - wg załączonej listy obecności.

3. Burmistrz Andrzej Gatyński.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Józef Sobociński                                      - sekretarz;

·         Barbara Leśniewska                                - skarbnik;                

·         Stanisław Jabłoński                                  - kierownik ref. oświaty;

·         Krzysztof Małkiewicz                               - insp.;

·         Krzysztof Jaworski                                   - insp.;

 

 

XLIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Tomasza Woźnickiego, wicestarostę Piotra Wojciechowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XLIII/V/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.

 

Do protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej uwagę wniósł radny Sławomir Chrobak oznajmiając, iż nie do końca wyczerpano pkt 15 obrad sesji dot. wolnych wniosków i zapytań. Poza  tym, nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono zwykłą większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących (głosowało 15 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do projektu porządku obrad odniósł się Burmistrz Andrzej Gatyński, prosząc radnych o krótkie (nieprotokołowane) zebranie, w celu przekazania ważnej informacji, którą otrzymał przed chwilą.

Po krótkim zebraniu wznowiono obrady.

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu), skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 35.094 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

                     

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2010 r. oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 dla Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik podkreślając, iż zmiany dotyczą jedynie preliminarza wydatków między paragrafami, natomiast ogólna kwota nie ulega zmianie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Skępe, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.   

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

 

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła insp. Agnieszka Skowrońska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem: czy zostały już zawarte stosowne uzgodnienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej?

Insp. Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, iż stosowne uzgodnienia będą mogły być podjęte dopiero, po przyjęciu przez radę wywołanej uchwały.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

  

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił insp. Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) insp. Krzysztof Małkiewicz podkreślił realność, przy ustalaniu stawek czynszowych, za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Do projektu uchwały odniosła się przewodnicząca rady, która wskazała na nieścisłość § 3 projektu uchwały, gdzie jej zdaniem na samym początku winien się znaleźć zapis: ustala się zasady polityki czynszowej:

Następnie insp. Krzysztof Małkiewicz oznajmił, iż w ustępie 5 § 10 zamiast zapisu: … z naruszeniem § 9 ust. 4 …, winien się znaleźć zapis: … z naruszeniem § 10 ust. 4 … Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Józefkowo na lata 2010-2017   

 

 

Uzasadniając projekt uchwały, insp. Krzysztof Jaworski odniósł się jednocześnie do następnego w kolejności projektu dotyczącego planu odnowy w miejscowości Łąkie (w załączeniu). Podkreślił, iż przyjęcie uchwał pozwoli na ubieganie się o środki z zewnątrz na realizację planowanych inwestycji. Istnieje bowiem możliwość wsparcia w kwocie ok. 600.000 zł (ok. 300.000 zł na 1 remizę OSP).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Łąkie na lata 2010-2017  

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła przewodnicząca rady. Jednocześnie zaproponowała, aby oddzielnie odnieść się do propozycji stawek za wodę  i ścieki.

Radni przychylili się do zgłoszonej propozycji.

Opłata za wodę (proponowana stawka w projekcie uchwały – 1,80 zł/m3 + VAT):

Radny Andrzej Meller opowiedział się za projektem uchwały i proponowana stawką w wysokości 1,80 zł/m3 + VAT.

Radny Zbigniew Paradowski ustosunkował się do stawek za wodę w ościennych gminach. Oznajmił, iż proponowana stawka nie jest zbytnio wygórowana i jest stosunkowo niska. Wskazał na wzrost energii w przyszłym roku o 10-20 %, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu utrzymania urządzeń wodociągowych.

Radni nie wnieśli innych uwag do proponowanej stawki za wodę.

Opłata za odprowadzanie ścieków (proponowana stawka w projekcie uchwały – 4,07 zł/m3 + VAT):

Przewodnicząca rady odczytała wniosek z ostatniego posiedzenia komisji rady w dniu 20.10.2010 r. (w załączeniu) ustalający opłatę w wysokości 3,50 zł/m3 + VAT.

Zdaniem przewodniczącej rady opłata proponowana przez komisję także jest wygórowana i zgłosiła wniosek ustalający opłatę w wysokości 3,20 zł/m3 + VAT. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 2 głosy,

-                      głosów przeciwnych oddano 7,

-                      głosów wstrzymujących oddano 5.

Także został odrzucony zwykłą większością głosów wniosek komisji rady:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 6 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 8,

-                      głosów wstrzymujących nie oddano.

Zatem radni opowiedzieli się za proponowaną stawką w projekcie uchwały, tj. 4,07 zł/m3 + VAT.

Opłata za odprowadzanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni (proponowana stawka w projekcie uchwały – 24,39 zł/m3 + VAT):

Radny Sławomir Chrobak zwrócił się z pytaniem do burmistrza w sprawie przyczyn zaproponowanej tak wysokiej opłaty.

Burmistrz odpowiedział, iż tak wysoka stawka podyktowana została dyrektywami unijnymi. Jednocześnie nadmienił, iż doskonale zdaje sobie sprawę, że proponowana stawka za ścieki dowożone jest mało realna – na dzień dzisiejszy raczej niemożliwa do wykonania. Dlatego też, zwrócił się z prośbą o wypracowanie najbardziej realnego konsensusu w tej sprawie. Przypomniał, iż na spotkaniu z przewodniczącymi komisji opowiedział się za opłatą 6,00 zł, gdy większość radnych proponowała 5,00 zł). Jednocześnie zwrócił się z prośbą do radnych o przychylenie się do stawki za odprowadzanie ścieków  w wysokości 4,07 zł/m3 + VAT.

Przewodnicząca rady odczytała wniosek z ostatniego posiedzenia komisji rady w dniu 20.10.2010 r. (w załączeniu) ustalający opłatę w wysokości 5,00 zł/m3 + VAT.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 12 głosów,

-                      głosów przeciwnych nie oddano,

-                      głosów wstrzymujących oddano 2.

Zdaniem radnego Józefa Jagasa przyjęte we wnioskach stawki będą skutkowały tym, że w przyszłości nikt nie będzie chciał się podłączyć do kanalizacji. Poprosił radnych o zastanowienie się przy podejmowaniu wywołanej uchwały. 

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która  została odrzucona zwykłą większością głosów (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania):

- za przyjęciem uchwały oddano 6 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 6,

- głosów wstrzymujących oddano 2.

 

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił burmistrz.

Przewodnicząca rady zaproponowała, aby kolejno omawiać propozycje stawek podatkowych (w uzasadnieniu), jednocześnie głosując nad zgłoszonymi wnioskami.

Radni przychylili się do zgłoszonej propozycji.

Od budynków mieszkalnych lub ich części:

Przewodnicząca rady odczytała wniosek komisji z dnia 20.10.2010 r. (w załączeniu) ustalający stawkę podatku w wysokości 0,61 zł/m2 powierzchni.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 4,

-                      głosów wstrzymujących oddano 2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

Przewodnicząca rady wskazała na brak obecności na obradach sesji zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych, aby przyjąć proponowaną stawkę podatkową w wysokości 18 zł/m2 powierzchni, ze względu na realizowane inwestycje gminne. Jego zdaniem, wysokość proponowanej stawki, nie krzywdzi aż tak mocno podmiotów gospodarczych i zapewne nie wpłynie na ich działalność.

Przewodnicząca rady wyraziła swoje obawy, czy czasem zbytnia zachłanność nie doprowadzi do ich wykruszenia.

Następnie odczytała wniosek komisji z dnia 20.10.2010 r. (w załączeniu) ustalający stawkę podatku w wysokości 17,00 zł/m2 powierzchni.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 4 głosy,

-                      głosów przeciwnych oddano 7,

-                      głosów wstrzymujących oddano 3.

Od budynków lub ich części pozostałych:

Przewodnicząca rady odczytała wniosek komisji z dnia 20.10.2010 r. (w załączeniu) ustalający stawkę podatku w wysokości 4,10 zł/m2 powierzchni.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 13 głosów,

-                      głosów przeciwnych nie było,

-                      głosów wstrzymujących oddano 1.

Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 10 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

 

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) przewodnicząca rady oznajmiła, iż wysokość stawek nie odbiega znacząco do roku ubiegłego (wzrost na poziomie 5 %).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

Pkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

 

 

 

Pkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która przyjęta została 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 18

Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu i została przyjęta 14 głosami (głosowało 14 radnych, jeden radny wyłączył się od głosowania).

 

 

Pkt 19

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-                     wykonania uchwał XLIII Sesji Rady Miejskiej;

-                     wydanych zarządzeń;

-                     zamówień publicznych;

-            projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

-                     prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-                     zaawansowania robót w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków;

-                     gospodarki mieniem komunalnym, planowaniem przestrzennym i utrzymaniem dróg gminnych;

-                     wykonanych robót melioracyjnych;

-                     realizacji funduszu sołeckiego;

Ponadto burmistrz poinformował o:

-                     uchylonej przez SKO decyzji starosty w sprawie nałożenia na gminę kary finansowej za wycięcie drzew. Zaznaczył przy tym, o uwzględnieniu przez SKO wszelkich zgłoszonych przez gminę uwag. Jego zdaniem doszło do niepotrzebnego zamieszania.

Do przedłożonej informacji odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił uwagę na brak informacji nt. zrealizowanych zobowiązań przez firmę Bunte.

Burmistrz odpowiedział iż firma Bunte wykonała

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniem: czy gmina jest w stanie znaleźć takie środki finansowe, które proponuje firma Bunte?

Burmistrz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zabezpieczyć takiej kwoty.

Zdaniem wiceprzewodniczącego rady, nie znalezienie środków finansowych w kwocie marnych 15.000 zł byłoby karygodnym niedbalstwem zwłaszcza, gdy firma oferuje gminie 45.000 zł. Środki te winno się znaleźć za wszelką cenę.

Burmistrz oznajmił, iż ma podobne zdanie.

Radna Jadwiga Pawska zwróciła się z prośbą o przedłożenie w tym temacie stosownej informacji na następnej sesji.

Radny Józef Mielnik zwrócił się z pytaniami dotyczącymi:

-                     realizacji wniosku w sprawie utwardzenia (z kostki brukowej) placu przed remizą OSP w Skępem,

-                     oczyszczania jezior,

-                     wykonania kładek przez rzekę Mień.

Burmistrz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych, aby utwardzić plac przed strażnicą. Wyraził przy tym nadzieję, że uda się w br. utwardzić teren przed kościołem (przy ul. Kościelnej). Odnośnie oczyszczania jezior oznajmił, iż brak jest kontaktu z firmą PROTE z Poznania, która miała dokonać badań wód i osadów dennych.

Następnie zapewnił, że w planie budżetowym na przyszły rok zostało ujęte pobudowanie kładek, gdzie na ten cel planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 65.000 zł.

 

Pkt 20

Wolne wnioski i zapytania

 

Przewodnicząca rady poruszyła kwestię niedoświetlenia centrum Skępego, zwłaszcza przy przystanku PKS, po zdemontowaniu lamp oświetleniowych, w związku z rewitalizacją skwerku.

Burmistrz odpowiedział, iż na razie nie jest możliwe wykonanie w całości oświetlenia i będzie ono tylko takie, jakie jest na zewnątrz. Dodatkowo może uda się zainstalować lampę  skierowaną w stronę ul. Sierpeckiej.

Ponadto zwrócił się z prośbą do obecnego na obradach wicestarosty o pomoc – interwencję – w celu obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych, szczególnie przy poczcie.

Radny Zbigniew Paradowski poinformował o piśmie w sprawie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem, w którym starosta poprosił samorząd gminny o zabezpieczenie w projekcie przyszłorocznego budżetu na ten cel kwotę  w wysokości 300.000 zł.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski podziękował radzie za kontynuację wywołanego przez starostwo tematu budowy kompleksu boisk. Podkreślił, iż pobudowany kompleks nie będzie tylko służył powiatowi, ale w szczególności społeczności miasta i gminy Skępe. Nawiązał także do kosztów ogólnych przedsięwzięcia w kwocie 3.700.000 zł, z czego jest szansa otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.100.000 zł. Zapewnił, iż dostęp do obiektu dla mieszkańców miasta i gminy Skępe będzie otwarty.

Radny powiatowy Tomasz Woźnicki udzielił odpowiedzi radnemu Mirosławowi Redeckiemu w sprawie zadłużenia szpitala lipnowskiego, przekształconego w spółkę prawa handlowego. Poinformował o bieżącej sytuacji szpitala za okresie ostatnich 7 miesięcy, gdzie wypracowano zyski w kwocie 1.740.000 zł. Podkreślił, iż jest to największy sukces obecnej rady powiatu. Przy tym, podziękował Przewodniczącej Rady Miejskiej Annie Smużewskiej, za wniesiony wkład przy oddłużaniu szpitala.

Radna Jadwiga Pawska odniosła się do coraz lepszego świadczenia usług przez szpital.

Radny Mirosław Redecki podziękował radnemu powiatowemu za udzielenie odpowiedzi i zaapelował do niego, aby w przyszłej kadencji, jeżeli zostanie radnym powiatowym, podjął działania zmierzające do poprawy dróg powiatowych przebiegających przez miasto i gminę Skępe.

Radny Tomasz Woźnicki odpowiedział, iż problem dróg powiatowych będzie zapewne priorytetem przyszłej rady powiatu.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski potwierdził słowa radnego powiatowego i dodał, iż przez gminę Skępe przebiega najwięcej dróg powiatowych nieutwardzonych. Nawiązał do pobudowania drogi powiatowej łączącej gminy: Rogowo – Skępe, w wyniku czego połączyła ona także powiaty: Lipno – Rypin. Zaznaczył, iż z budżetu powiatu na drogi przeznacza się duże nakłady, ale nie jest się w stanie wszystkiego zrobić.

Radny Roman Targański zwrócił się z prośbą o zbiórkę pieniędzy dla chorej dziewczynki.

Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych na obradach oraz pozostałych mieszkańców miasta i gminy na obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada (godz. 11.30 msza św. w Klasztorze OO. Bernardynów, po mszy złożenie wieńców przed obeliskiem.

Przewodnicząca rady poinformowała radnych o złożonych na piśmie zapytaniach przez p. Zdzisława Małkiewicza. Oznajmiła, iż odpowiedzi udzieli na następnej sesji.

P. Zdzisław Małkiewicz zarzucił przewodniczącej rady pominięcie podczas ostatnich obrad sesji punktu dotyczącego wolnych wniosków i zapytań.

Przewodnicząca rady odpowiedziała, iż zwróciła się do obecnych na sali obrad z pytaniem: czy są jeszcze jakieś wnioski i zapytania? Ponieważ nie usłyszała odpowiedzi, zakończyła obrady – oznajmiła. Jednakże, ze swej strony przeprosiła za nie wywołanie oficjalnie tego punktu obrad.

Radny Sławomir Chrobak poinformował o skardze, jaką w omawianej kwestii skierował p. Zdzisław Małkiewicz do niego, pod adresem przewodniczącej rady. Zarzucił przewodniczącej rady, iż nie zwróciła się z pytaniem dotyczącym ewentualnych wniosków i zapytań. 

Następnie zacytował słowa wypowiedziane przez przewodniczącą rady po wystąpieniu burmistrza: dziękuję bardzo i otwieram dyskusję … Dalej w toku nawału pracy przewodnicząca powiedziała: jeśli wyczerpaliśmy porządek obrad, to XLIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem uważam za zakończoną.

Dalej radny Sławomir Chrobak wyraził swoją wyrozumiałość, za niedopatrzenie tej kwestii, ze strony przewodniczącej rady.

Przewodnicząca rady raz jeszcze przeprosiła zebranych za wynikłe niedopatrzenie podczas obrad sesji.

Następnie p. Zdzisław Małkiewicz zarzucił radzie, a szczególnie przewodniczącej komisji rady właściwej ds. oświaty, za udzielenie dofinansowania KS „Błękitni Skępe”, o którym brak jest jakichkolwiek wiadomości w kwestii jego działalności.

Radna Jadwiga Pawska odpowiedziała, iż dofinansowanie stowarzyszeń działających na terenie gminy leży w gestii burmistrza i oznajmiła, iż nie rozumie tych zarzutów. Odnośnie wiadomości o działalności stowarzyszeń powiedziała, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieszczać ją w lokalnej gazetce „Nasze Skępe”.

Dyrektor Bibliotek Jerzy Kowalski oznajmił, iż takich informacji wręcz domaga się od stowarzyszeń sportowych i to od woli organizatorów imprez i zawodów sportowych to zależy, czy są one umieszczane w gazetce.

Następnie, w sprawie udzielania dotacji na działalność stowarzyszeń, wyjaśnień udzielił sekretarz.

 

Pkt 21

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RM podziękowała zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska