PROTOKÓŁ NR I/VI/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  2 grudnia 2010 roku

 

 

 

 

 

     Pierwszą Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Skępem rozpoczęto godzinie 1500 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy.

Obradom sesji, na czas od jej otwarcia do wyboru przewodniczącego rady, przewodniczył najstarszy wiekiem radny Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                       - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy;

·         Pan Józef Sobociński                                - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                         - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem Pani Aneta Kisielewska wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym stosowne zaświadczenia, stwierdzające wybór na radnego VI kadencji Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 1

Powitanie zebranych przez najstarszego wiekiem radnego nowo wybranej Rady Miejskiej w Skępem

 

Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem radny – senior Ryszard Szewczyk, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem (scenariusz sesji inauguracyjnej w załączeniu).

 

Pkt 2

Złożenie ślubowania przez radnych

 

            Radny senior Ryszard Szewczyk oznajmił, iż warunkiem wykonywania mandatu radnego jest złożenie przez niego ślubowania. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Mirosława Redeckiego o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej  w Skępem, a następnie każdego z wyczytanych o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Poinformował, że po słowie „Ślubuję”, każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

            Poprosił wszystkich zebranych na sali obrad o powstanie, a następnie odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować zgodnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

            Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, serdecznie im pogratulował i stwierdził o objęciu przez nich mandatu radnego Rady Miejskiej w Skępem.

 

Pkt 3

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład i w związku z tym, radny – senior Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad.

 

Pkt 4

Przyjęcie porządku obrad

 

Radny Wojciech Lewicki, na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy w Skępem, zgłosił wniosek o przerwanie sesji i przełożenie dalszych obrad na najbliższy poniedziałek, tj. 6 grudnia br., ze względu na zbliżające się w najbliższą niedzielę wybory burmistrza w II turze głosowania, gdzie m. in. jeden z radnych jest kandydatem.

Radny Janusz Kozłowski opowiedział się przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, wskazując na jego bezzasadność. Jego zdaniem, porządek dzisiejszych obrad powinien być wyczerpany   w całości.

O prawomocności zgłoszonego wniosku wypowiedział się radca prawny p. Dariusz Galek i zasugerował przeprowadzenie głosowania.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku oddano 7 głosów;

- głosów przeciwnych oddano 8;

- głosów wstrzymujących nie oddano.

Prowadzący obrady radny senior Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania przyjęty został j e d n o g ł o ś n i e.

Pkt 5

Ustalenie składu Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcie regulaminów głosowania dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Prowadzący obrady radny senior Ryszard Szewczyk poprosił o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem. 

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- radny Janusz Kozłowski zgłosił kandydaturę radnego Romana Targańskiego,

- radny Mieczysław Weber zgłosił kandydaturę radnej Ewy Jastrzębskiej,

- radny Witold Jankowski zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Wiśniewskiego,

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku głosowania, skład Komisji Skrutacyjnej przyjęty został j e d n o g ł o ś n i e.

Na przewodniczącego komisji wybrano radną Ewę Jastrzębską.

Następnie radny senior Ryszard Szewczyk i przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytali kolejno:

-                     regulamin głosowania dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów ( w załączeniu),

-                     regulamin głosowania dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata ( w załączeniu),

W wyniku głosowania regulaminy przyjęte zostały  j e d n o g ł o ś n i e.

Pkt 6

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

Prowadzący obrady radny senior Ryszard Szewczyk podniósł, iż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zostanie dokonany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady:

-          radny Roman Targański zgłosił kandydaturę radnego Janusza Kozłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-          radny Wiesław Wiśniewski zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Paradowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie,

-          radny Zbigniew Paradowski zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Gołębiewskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie,

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Prowadzący obrady radny senior Ryszard Szewczyk poprosił radcę prawnego UMiG Dariusza Galka o dokładniejsze wyjaśnienie samej procedury głosowania (zgodnie z regulaminem), a następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Wyniki głosowania: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Ewa Jastrzębska odczytała protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym,  w obecności 15 radnych – Przewodniczącym Rady Miejskiej  w Skępem został wybrany Pan Janusz Kozłowski.

Radny senior Ryszard Szewczyk odczytał treść uchwały Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

Podziękował wyborcom za zaufanie i wybór na radnego. Zaapelował do radnych, aby zgodnie z treścią roty ślubowania, rzetelnie i uczciwie, a przede wszystkim trafnie podejmowali wszelkie decyzje. Zwrócił się z prośbą o pozostawienie wszelkich przynależności partyjnych i wykonywanie obowiązków radnego dla dobra rozwoju mieszkańców miasta i gminy.

Następnie złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu rady i poprosił o dalsze prowadzenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski podziękował Kolegom i Koleżankom radnym za obdarzenie go zaufaniem i zapewnił rzetelne wypełnianie funkcji przewodniczącego rady VI kadencji.

 

Pkt 7

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

 

Przewodniczący rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego rady:

-          radny Witold Jankowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Lewickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-          radna Ewa Jastrzębska zgłosiła kandydaturę radnej Haliny Ewy Kalinowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Witold Jankowski zaapelował do radnych z komitetu wyborczego p. Kozłowskiego, aby rozważyli i wybrali kandydaturę zgłoszoną przez niego, co pozwoliłoby na pewną równowagę w podziale funkcji w radzie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Wyniki głosowania: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Ewa Jastrzębska odczytała protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów,  w głosowaniu tajnym, w obecności 15 radnych – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem została wybrana Pani Halina Ewa Kalinowska.

Przewodniczący rady serdecznie pogratulował radnej Halinie Kalinowskiej wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i zaprosił ją do stołu prezydialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił uwagę na zapis punktu 2 w § 14 Statutu Miasta i Gminy w Skępem, gdzie do wewnętrznych organów rady m. in. należy dwóch wiceprzewodniczących. Zasugerował radnym, aby wypowiedzieli się w tej kwestii.

Radca prawny Dariusz Galek potwierdził zapis w statucie, mówiący o dwóch wiceprzewodniczących i oznajmił, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyboru drugiego wiceprzewodniczącego rady dokonać na następnej sesji. Jednocześnie poinformował, że ze względu na przyjęty już porządek toczących się obrad, wyboru nie można przeprowadzić na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący rady zasugerował, aby poprzez głosowanie, radni opowiedzieli się w przedmiotowej kwestii.

W wyniku głosowania zwykłą większością głosów, radni opowiedzieli się przeciwko wyborowi drugiego wiceprzewodniczącego rady:

-                     za wyborem drugiego wiceprzewodniczącego rady oddano 2 głosy,

-                     głosów przeciwnych oddano 8,

-                     głosów wstrzymujących oddano 5.

 

 Pkt 8

Wolne wnioski

 

Radny Zdzisław Małkiewicz zarzucił radnym startującym w wyborach z komitetu p. Kozłowskiego: Weberowi, Targańskiemu i Bińkowskiemu, zrywanie plakatów wyborczych.

Radny Mieczysław Weber oznajmił, że to, co było robione w piątek przed ciszą wyborczą (do godz. 24.00) było poniżej pasa. Zarzucił 3-4 osobom  zrywanie plakatów wyborczych komitetu p. Janusza Kozłowskiego, m. in. przy ul. Topolowej. Jednocześnie przyznał się do zrywania nieprawdziwych informacji napisanych i rozwieszonych pod adresem jego osoby, najprawdopodobniej przez p. Zdzisława Małkiewicza.

Zwracając się do p. Zdzisława Małkiewicza powiedział, że jak się on nie wstydzi przychodzić na obrady sesji i patrzeć ludziom w oczy. Oznajmił, że ta pyskówka, którą cały czas  prowadzi, znajdzie się gdzie indziej.

Dalszą polemikę w tej sprawie przerwał przewodniczący rady i ograniczył wolne wnioski do radnych.

Radny Mirosław Redecki pogratulował wyboru przewodniczącemu, wiceprzewodniczącej i pozostałym radnym. Zwrócił się z gorącą prośbą o współpracę w radzie, a nie kłótnię.

Burmistrz Andrzej Gatyński przyłączył się do złożonych życzeń. Nawiązując do wcześniejszych rozmów z radnym Ryszardem Szewczykiem oznajmił, iż wyszło tak, jak sam przewidywał. Zarzucił wprowadzanie rządów w radzie tylko przez jedną opcję. Jednocześnie oznajmił, iż szanuje demokrację i zapewnił, że jak zostanie ponownie wybrany burmistrzem, to będzie czynił wszystko, aby doprowadzać do zgody. Jednakże jego zdaniem, przejęcie rządów przez tylko jedną opcję nie wróży dobrej współpracy w radzie i na wypowiadane apele i prośby w tej kwestii oznajmił, że na razie to tylko czcze mówienie, natomiast czyny są całkiem inne. Mimo tego zaapelował o współpracę, niezależnie od tego, kto zostanie wybrany burmistrzem.

Zaprzeczył tym słowom przewodniczący rady oznajmiając, że radni apelują o zgodę,  gdy tymczasem burmistrz próbuje wprowadzać podziały.

Radny Witold Jankowski odniósł się do wcześniej zgłoszonej przez niego prośby o rozważenie przyjęcia pewnej równowagi przy podziale funkcji w radzie.

Radny Roman Targański, zwracając się do burmistrza przypomniał, jak 8 lat temu, kiedy wygrał wybory, został zaproszony przez niego (podobnie jak pozostali radni) na rozmowę w obecności sekretarza. Wówczas burmistrz zadał mu pytanie dotyczące jego współpracy w radzie. Wtedy odpowiedział burmistrzowi, że w podejmowaniu mądrych decyzji będzie zawsze współpracował, natomiast w złych – nie.

Wówczas burmistrz mu powiedział, że nie o taką współpracę mu chodziło.

Radny Roman Targański zapewnił zebranych, że przez osiem lat bycia radnym, głosował zawsze zgodnie z własnym sumieniem. Jednocześnie życzył wszystkim radnym, aby postępowali podobnie jak on i głosowali zgodnie z własnym sumieniem, dla dobra miasta i gminy.

Burmistrz jeszcze raz nawiązał do nierównego podziału funkcji w radzie, co zapewne będzie miało wpływ na współpracę. Jednakże zaznaczył, iż mimo tego szanuje demokrację i wyrażaną wolę radnych.

Radny Jarosław Gołębiewski wyraził swoje niezadowolenia, że już na pierwszej sesji tworzone są podziały, grupy w radzie i że próbuje się go przypisać do którejś z tych grup.

Także z apelem o współpracę zwrócił się radny Andrzej Meller.

 

Pkt 9

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady pierwszej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

 

        

Protokołował

 

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr Janusz Kozłowski