Uchwała Nr I/2/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem. 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz.675) oraz § 16 ust.2 Statutu Rady Miejskiej w Skępem (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 69, poz.1070, z 2007 r. Nr 68, poz.1115) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Stwierdza się, że na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym wybrana została radna Pani Halina Kalinowska. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski