Uchwała Nr II/3/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego 

Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwale się, co nastepuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skępem . 

§ 2. Ustala się skład osobowy Komisji Rewizyjnej: 

1) radny Pan Redecki Mirosław 

2) radny Pan Szewczyk Ryszard 

3) radny Pan Targański Roman 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski