Uchwała Nr II/6/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Miasto i Gmina Skępe w kadencji 2010 – 2014 do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą deleguje swoich przedstawicieli w osobach: 

1) Pan Lewicki Wojciech 

2) Pan Wojciechowski Piotr 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski