Uchwała Nr II/8/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wynagrodzenia burmistrza. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.8 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w wysokości : 

1) wynagrodzenie zasadnicze 4.500,00 zł 

2) dodatek funkcyjny 1.700,00 zł 

3) dodatek specjalny 30% 1.860,00 zł 

4) dodatek stażowy 20 % 900,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/134/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski