PROTOKÓŁ NR II/VI/2010

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  13 grudnia 2010 roku

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

2. Zaproszeni goście                                        - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·        Pan Józef Sobociński                                 - Sekretarz Miasta i Gminy;

·        Pani Barbara Leśniewska                           - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

II Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych Piotra Wojciechowskiego i Lucjana Stroińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem Pani Aneta Kisielewska wręczyła Panu Andrzejowi Gatyńskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu).

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr I/VI/2010 z dnia 2 grudnia  2010 r.

 

Do protokołu I Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad. Do projektu porządku obrad radni nie wnieśli uwag i został zatwierdzony  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15 radnych).

            Przed przystąpieniem do punktu drugiego porządku obrad, o głos poprosił radny Wojciech Lewicki. w im. Klubu Radni Gospodarni, zwrócił się do przewodniczącego rady o ustosunkowanie się do wydarzenia, które miało miejsce w dniu 9 grudnia br. w Filii Szkoły Podstawowej w Łąkiem z udziałem jego osoby. Następnie poprosił o rozdanie radnym kserokopii pisma w przedmiotowej sprawie, skierowanego przez dyr. Szkoły Podstawowej w Skępem do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

Przewodniczący RM Janusz Kozłowski oświadczył, iż sesje rady nie są miejscem, gdzie rozwiązuje się sprawy z zakresu nadzoru pedagogicznego szkół. Oznajmił, iż powiedział o tym dlatego, gdyż w ubiegłej kadencji rady wielokrotnie padały zarzuty, że sesje rady zamieniają się w posiedzenia rady pedagogicznej. Podkreślił, iż właściwość rady określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i tego należałoby przestrzegać. Zaapelował o poczekanie, do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim. Dlatego też, sprawę na dzisiejszej sesji uznał za zamkniętą.  

 

Pkt 2

Złożenie ślubowania przez burmistrza

 

Podjęcie obowiązków nowo wybranego burmistrza nastąpi z chwilą złożenia ślubowania przed Radą Miejską.

Burmistrz Andrzej Gatyński złożył ślubowanie przed Radą Miejską (w załączeniu).

Przewodniczący rady pogratulował Panu Andrzejowi Gatyńskiemu objęcia obowiązków Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

 

Pkt 3

Wystąpienie burmistrza

 

Burmistrz w swoim krótkim wystąpieniu podziękował mieszkańcom miasta i gminy za kolejny – po raz czwarty – wybór na burmistrza. Podniósł, iż funkcja burmistrza to przede wszystkim rzetelna działalność na rzecz społeczeństwa miasta i gminy. Oznajmił, iż uczyni wszystko, aby zachować wierność tym zasadom i zapewnił, że podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy będą jak najlepiej pracowali dla dobra ich mieszkańców.

Na zakończenie życzył, aby współpraca pomiędzy organem wykonawczym i podległym mu urzędem a radą, przebiegała w zgodzie i współpracy.

 

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją ustawową, której członkowie wybierani są z pośród radnych w głosowaniu jawnym. Zgodnie ze statutem, skład komisji jest trzyosobowy, a wyboru przewodniczącego komisji dokonuje się także w głosowaniu jawnym.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- radny Mieczysław Weber zgłosił na członka komisji radnego Romana Targańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

- radny Witold Jankowski zgłosił na członka komisji radnego Mirosława Redeckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

- radny Roman Targański zgłosił na członka komisji radnego Ryszarda Szewczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur do komisji nie zgłoszono.

Członkami Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów (głosowało 15 radnych), wybrani zostali:

- radny Roman Targański (głosów za kandydaturą oddano 13, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 2);

- radny Mirosław Redecki (głosów za kandydaturą oddano 13, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 2);

- radny Ryszard Szewczyk (głosów za kandydaturą oddano 14, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 2).

Przewodniczący rady odczytał treść uchwały (w załączeniu), do której nie wniesiono uwag.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono tylko jedną kandydaturę:

- radny Ryszard Szewczyk zgłosił radnego Romana Targańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ zgłoszona została tylko jedna kandydatura, odstąpiono od głosowania.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjne został wybrany radny Roman Targański.

Przewodniczący rady odczytał treść uchwały (w załączeniu), do której nie wniesiono uwag.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych pozostałych stałych komisji

Rady Miejskiej

 

            Przewodniczący rady zarządził 20 min. przerwę i zaprosił wszystkich radnych do pokoju Biura Rady w celu wyłonienia kandydatów do poszczególnych stałych komisji rady.

I.          Kandydaci do Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej (15):

1)     radny Jarosław Gołębiewski;

2)     radny Witold Jankowski;

3)     radna Ewa Jastrzębska;

4)     radna Halina Kalinowska;

5)     radny Tomasz Kępczyński;

6)     radny Janusz Kozłowski

7)     radny Wojciech Lewicki;

8)     radny Andrzej Meller;

9)     radny Wiesław Miler;

10) radny Zbigniew Paradowski;

11) radny Mirosław Redecki;

12) radny Ryszard Szewczyk;

13) radny Roman Targański;

14) radny Mieczysław Weber;

15) radny Wiesław Wiśniewski.

W wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, kandydaci na członków komisji wybrali:

-         przewodniczącego komisji radnego Jarosława Gołębiewskiego (za kandydaturą oddano 8 głosów),

-         wiceprzewodniczącego komisji radnego Zbigniewa Paradowskiego (za kandydaturą oddano 15 głosów).

II.       Kandydaci do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (10):

1)     radny Jarosław Gołębiewski;

2)     radna Ewa Jastrzębska;

3)     radna Halina Kalinowska;

4)     radny Wojciech Lewicki;

5)     radny Andrzej Meller;

6)     radny Wiesław Miler;

7)     radny Zbigniew Paradowski;

8)     radny Ryszard Szewczyk;

9)     radny Roman Targański;

10) radny Mieczysław Weber;

W wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, kandydaci na członków komisji wybrali:

-         przewodniczącego komisji radną Ewę Jastrzębską (za kandydaturą oddano 7 głosów),

-         wiceprzewodniczącego komisji radnego Jarosława Gołębiewskiego (za kandydaturą oddano 9 głosów).

III.     Kandydaci do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (14):

1)     radny Jarosław Gołębiewski;

2)     radny Witold Jankowski;

3)     radna Ewa Jastrzębska;

4)     radna Halina Kalinowska;

5)     radny Tomasz Kępczyński;

6)     radny Janusz Kozłowski

7)     radny Wojciech Lewicki;

8)     radny Andrzej Meller;

9)     radny Wiesław Miler;

10) radny Zbigniew Paradowski;

11) radny Mirosław Redecki;

12) radny Ryszard Szewczyk;

13) radny Roman Targański;

14) radny Mieczysław Weber;

W wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, kandydaci na członków komisji wybrali:

-         przewodniczącego komisji radnego Mieczysława Webera (za kandydaturą oddano 8 głosów),

-         wiceprzewodniczącego komisji radnego Wiesława Milera (za kandydaturą oddano 13 głosów).

IV.    Kandydaci do Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług (15):

1)     radny Jarosław Gołębiewski;

2)     radny Witold Jankowski;

3)     radna Ewa jastrzębska;

4)     radna Halina Kalinowska;

5)     radny Tomasz Kępczyński;

6)     radny Janusz Kozłowski

7)     radny Wojciech Lewicki;

8)     radny Andrzej Meller;

9)     radny Wiesław Miler;

10) radny Zbigniew Paradowski;

11) radny Mirosław Redecki;

12) radny Ryszard Szewczyk;

13) radny Roman Targański;

14) radny Mieczysław Weber;

15) radny Wiesław Wiśniewski.

W wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, kandydaci na członków komisji wybrali:

-         przewodniczącego komisji radnego Ryszarda Szewczyka (za kandydaturą oddano 8 głosów),

-         wiceprzewodniczącego komisji radnego Zbigniewa Paradowskiego (za kandydaturą oddano 15 głosów).

Radni nie wnieśli zmian, co do proponowanych składów komisji.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały wraz z załącznikiem (w załączeniu), która została przyjęta zwykłą większością głosów (głosowało 15 radnych):

- za przyjęciem uchwały oddano 13 głosów,

- głosów przeciwnych oddano 1,

- głosów wstrzymujących oddano 1.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

            Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, m. in. sprawy dotyczące współdziałania z innymi gminami. Dla wspierania tych działań, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia.

Do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej zgłoszone zostały następujące kandydatury:

-         radny Wojciech Lewicki zgłosił kandydaturę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Jerzego Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-         radny Zbigniew Paradowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Lewickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-         radny Roman Targański zgłosił kandydaturę Dyrektora Przedszkola Iwonę Małkiewicz, która nie wyraziła zgody na kandydowanie,

-         radny Ryszard Szewczyk zgłosił kandydaturę radnego powiatowego Piotra Wojciechowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, o ile nie będzie to kolidowało ze statutem stowarzyszenia.

Burmistrz oznajmił, iż zgodnie z pkt 1 ordynacji wyborczej stowarzyszenia, przedstawicielami gminy mogą być wójtowie, burmistrzowie oraz radni w liczbie co najmniej jeden, natomiast druga osoba może pochodzić m. in. ze szkoły, biblioteki, organizacji pozarządowej.

Więcej kandydatur do Zgromadzenia Stowarzyszenia …  radni nie zgłosili.

W wyniku głosowania zwykłą większością głosów, kandydaci do Zgromadzenia Stowarzyszenia … otrzymali następującą ilość głosów (głosowało 15 radnych):

-         Wojciech Lewicki – za kandydaturą oddano 15 głosów,

-         Jerzy Kowalski –  za kandydaturą oddano 6 głosów,

-         Piotr Wojciechowski – za kandydaturą oddano 13 głosów.

Zatem do Zgromadzenia Stowarzyszenia wybrani zostali przedstawiciele w osobach:

-         Wojciech Lewicki,

-         Piotr Wojciechowski.

Przewodniczący rady odczytał treść uchwały (w załączeniu), do której nie wniesiono uwag.

 

Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Miasta Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały burmistrz powiedział, iż wynagrodzenia wójtów, burmistrzów związane zawsze są z emocjami. Oznajmił, iż o wysokości płac wójtów i burmistrzów zorientował się w poszczególnych gminach powiatu lipnowskiego i w niektórych z nich podjęto już uchwały zmieniające. Zwrócił się z propozycją, aby na razie jego wynagrodzenie pozostawić na starych zasadach do czasu, aż zajmą się tym właściwe komisje rady, przy okazji ustalania także wysokości diet dla radnych.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Roman Targański przychylił się do propozycji zgłoszonej przez burmistrza i pozostawienia wynagrodzenia na starych zasadach. Jednocześnie wyraził swoje zdziwienie z wywołanego projektu uchwały. Jego zdaniem, podwyżka wynagrodzenia prawie o 900 zł jest zbyt duża. Jednoznacznie opowiedział się za niepodwyższaniem wynagrodzenia burmistrza, a także wysokości diet radnych. Według niego, praca radnego winna być społeczna.

Burmistrz odpowiedział, iż autorem projektu uchwały był on sam, a wywołana uchwała miała być tylko przykładem dla zobrazowania jego wynagrodzenia, w porównaniu do ustawowego maksymalnego wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, a także i poszczególnych gmin powiatu lipnowskiego. Podtrzymał zgłoszoną wcześniej przez siebie propozycję.

Za pozostawieniem – na razie – wynagrodzenia burmistrza na starych zasadach opowiedział się także radny Andrzej Meller.

Radca prawny Dariusz Galek zgłosił formalny wniosek o wykreślenie w projekcie uchwały proponowanych nowych stawek wynagrodzenia, aby zachować je na starych zasadach.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-         za przyjęciem wniosku oddano 13 głosów,

-         głosów przeciwnych nie oddano,

-         głosów wstrzymujących oddano 2.

Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

 

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

 

            Radny Wojciech Lewicki ponowił swoja prośbę o złożenie wyjaśnień przez przewodniczącego rady w sprawie wydarzenia, które miało miejsce w Filii SP w Łąkiem. Jego zdaniem, przewodniczący rady jest osobą publiczną, piastującą ważną funkcję samorządową i wyjaśnienie przez niego tej sprawy jest bardzo ważne nie tylko dla samych radnych, ale i społeczeństwa zwłaszcza, że zgodnie z pismem skierowanym do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, został on zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Dlatego też oznajmił, iż nie należy pewnych spraw zamiatać pod dywan, gdyż społeczeństwo o tym fakcie chce też wiedzieć.

            Przewodniczący rady odpowiedział, że nie ma żadnej mowy o zamiataniu pewnych spraw pod dywan. Oznajmił, iż przede wszystkim jest on nauczycielem, którego zawód jest autonomiczny, gdzie obowiązują pewne zasady i reguły, a zasada jest taka, że sprawami dyscyplinarnymi zajmuje się Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie i też tam sprawa została skierowana. Jeszcze raz nawiązał do złożonego wcześnie oświadczenia, które winno wystarczyć w przedmiotowej sprawie. Przy tym przypomniał radnemu Wojciechowi Lewickiemu, że to on prowadzi obrady.

            Natomiast radny Wojciech Lewicki odpowiedział, że on jest radnym i prosił o wzięcie tego pod uwagę.

            Burmistrz poinformował o wydanym ostatnio zarządzeniu zmniejszającym wydatki budżetowe o kwotę 100 zł. Następnie nawiązał do poprzedniej kadencji rady, gdzie strona   p. przewodniczącej zawładnęła komisjami rady wychodząc z założenia, że zwycięzca bierze wszystko. Zarzucił obecnym radnym ze strony przeciwnej, że nie wzięli tego pod uwagę, przy ustalaniu stanowisk funkcyjnych, w powoływanych komisjach rady.

Odnosząc się do wydatków ponoszonych na utrzymanie administracji samorządowej oznajmił, iż Miasto i Gmina Skępe plasuje się pod tym względem w czołówce krajowej wśród miast liczących do 10.000 mieszkańców. Następnie przytoczył wynagrodzenia wójtów i burmistrzów powiatu lipnowskiego, aby mieszkańcy mieli skalę porównawczą, co do jego zarobków i przede wszystkim znali prawdę.

            Radny powiatowy Piotr Wojciechowski pogratulował burmistrzowi zaprzysiężenia i życzył owocnej pracy. Wyraził swoje zadowolenie z wyboru trzech radnych powiatowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Ze swojej strony zdeklarował daleko idącą współpracę. Podziękował mieszkańcom miasta i gminy za zaufanie i oddane na niego głosy zapewniając, że ich nie zawiedzie.

Również podziękowanie mieszkańcom miasta i gminy za wybór do Rady Powiatu złożył radny Lucjan Stroiński. Wyraził swoje zadowolenie, że będzie mógł reprezentować społeczeństwo miasta i gminy w powiecie.

Następnie przekazał radnym Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2010-2011 (wraz z mapkami). Zaapelował do sołtysów, aby byli dysponentami przy odśnieżaniu dróg w sołectwach.

            Radny Jarosław Gołębiewski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na nagrania obrad sesji dla potrzeb sołectw.

 

Pkt 11

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady II sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski