UCHWAŁA Nr XVIII/ 124 /2004
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
 z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz.804, z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz. 3, z 1996r. Nr 91 poz. 409, 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108 poz. 681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568 ) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 i Nr 216, poz.1826 )

 

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości  (DN-1) -  załącznik nr 1

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2

3) załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach (ZN-1/A) -  załącznik nr 3

4) załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B) - załącznik nr 4

 

§2.

Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku  rolnym:

1) deklaracja na podatek rolny (DR-1)  - załącznik nr 5

2) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)  - załącznik nr 6

3) załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach (ZR-1/A)  - załącznik nr 7

4) załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B)  - załącznik nr 8

 

§3.

Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym:

1) deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9

2) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 10

3) załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11

4) załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B) - załącznik nr 2

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§5.

Traci moc uchwała Nr II/20/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński