Uchwała Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania w wysokości 5.161.871,64 (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 64/100) na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap”. 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisanych umów: 

- z firmą Hemex – Budownictwo sp. z o.o. ul. Stary Rynek 4, 09-400 Płock na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap” w kwocie 4.999.684,84 zł. 

- z firmą Proksen sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń na sprawowanie nadzoru w/w zadania w kwocie 162.186,80 zł. 

§ 3. 1. Zobowiązania określone w § 1 i § 2 zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy. 

2. Realizacja zobowiązania określonego w § 1 i § 2 planowana jest do wykonania w latach 2011 i 2012 w tym: 

1) do realizacji w roku 2011 na kwotę 2.667.008,24 zł, 

2) do realizacji w roku 2012 na kwotę 2.494.863,40 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Traci moc Uchwała XLII/291/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap”. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski


 

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr III/13/2010 RADY Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap” 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z terminu realizacji inwestycji. Zgodnie z podpisanymi umowami realizacja zadania była rozłożona na lata 2010 – 2012, jednakże z powodu warunków atmosferycznych niemożliwym jest wykonanie części zadania przewidzianej w 2010 roku. Płatność planowana na rok 2010 w kwocie 186.476,44 zł zostaje przesunięta na 2011 rok. 


 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych. 

Przeciwnych było - radnych. 

Wstrzymało się od głosu - 0 radnych.